Centrum CertyfikacjiAkademia TROP
Programy otwarte dla trenerów, coachów, mediatorów,
moderatorów, liderów. Kursy rozwoju osobistego.
BAIT
Baza Atykułów
Instytutu TROP
Zmiana i Rozwój w Organizacji
Programy rozwoju kultury dla organizacji.
TROP WikiDialog w Konflikcie - Mediacje
Sieć Wsparcia
Aktywności Trenerskiej
TROP Ewaluacja
Ewaluacja szkoleń. Monitoring przebiegu programów
zmiany w organizacji i środowisku.
TROPletter - pobierz najnowszy numerInstytut TROP
  
Na tej stronie znajdziesz:

Przewodnik TROP

Przyciski po prawej stronie to Przewodnik TROP. Pozwala na zorientowanie się, gdzie jesteś, wyszukiwanie informacji, szybkie przemieszczanie się po portalu oraz przewijanie strony.

- opis funkcji Asystenta TROP - ten przycisk przewija stronę w górę o sekcję
- mapa portalu. Pokazuje ścieżkę, jaką przeszedłeś - ten przycisk przewija stronę o część ekranu w górę
- spis treści strony, na której się znajdujesz - ten przycisk przewija stronę o część ekranu w dół
- wyszukiwarka i szybkie linki - ten przycisk przewija stronę w dół o sekcję

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje zapisanie pliku cookie na urządzeniu.


Zamknij
Ładowanie…

 
 

Obszary działań Grupy TROP

iStock 000005691730Medium AkademaTROP pozioma

Akademia TROP

To okręt flagowy TROP. Nowoczesna instytucja szkoleniowa, która nie mogłaby powstać w ramach sys­temu edukacji, ponie­waż uczy poprzez działanie i współ­pracę, a jej główną war­to­ścią jest dialog.

Fotolia 26992396 M zmian i rozwoj

Zmiana i Roz­wój: Szkolenia dla firm

Realizujemy programy dla biz­nesu mające na celu wspar­cie i roz­wój liderów, kadr szkoleniowych, coaching dla menadżerów i zarządów firm oraz budo­wa­nie kul­tury organizacyj­nej.

piekne rece mediacje

Dialog w kon­flik­cie

Profesjonal­nie pomagamy w kon­flik­tach zaj­mując się nimi przede wszyst­kim od strony relacji. Pra­cu­jemy z kon­flik­tami indywidual­nymi oraz grupowymi.

Klienci o Nas

“Rekomen­dujemy współ­pracę z Grupą TROP ponie­waż uważ­nie analizuje potrzeby klienta i adekwat­nie dostosowuje do nich kształt oraz formy reali­za­cji projektu.”


Lidia Roman
Kierow­nik Zes­połu Public Relations
Biuro Infor­macji Gospodar­czej InfoMonitor SA

logo info monitor

“Otwar­tość, elastycz­ność oraz gotowość do speł­niania oczekiwań klienta sprawiają, że jest to firma przyjazna biz­nesowi.”


Monika Woj­ciechow­ska
Kierow­nik Działu Kadrowo-Płacowego
Poczta Pol­ska SA

poczta polska


“Do Szkoły Trenerów Grupy TROP trafiłam po latach doświad­czeń menedżer­skich, trener­skich i wielu programach roz­wojowych. (…) Szkoła była dla mnie rokiem inten­syw­nej pracy nad sobą, intra– i inter­per­sonal­nie. (…) Jed­nak naj­waż­niej­sze dla mnie jest to, że uspraw­niłam, moim zdaniem naj­istot­niej­szą kom­peten­cję trener­ską, prze­noszenie uważ­no­ści pomiędzy per­spek­tywami trenera, uczest­nika, grupy, metapoziomu oraz adekwatne reagowanie w czasie toczącego się procesu grupowego.”

Monika Panas
Absol­wentka Szkoły Trenerów
i Mediatorów w Orga­ni­za­cji Grupy TROP,
Trener, coach w fir­mie
Motiv8 coaching & training

Czym zaj­muje się TROP?

Zaj­mujemy się wspieraniem osób, zespołów i orga­ni­za­cji w procesie roz­woju. Łączymy wiedzę i prak­tykę psychologiczną ze znajomo­ścią realiów biz­nesu oraz środowisk lokal­nych.


Kształ­cimy specjalistów:

 • trenerów;
 • coachów;
 • men­torów;
 • mediatorów;
 • liderów;
 • moderatorów zmiany;
 • ewaluatorów.

Szkolimy także wszyst­kie osoby zain­teresowane roz­wojem własnym (w ramach Programu Roz­woju Osobistego). Oferta dostosowana jest do klien­tów na każ­dym poziomie zaawan­sowania zawodowego.

Ze względu na wielolet­nie doświad­czenie, nasze programy adresowane do kadry szkolącej są spraw­dzone i dają gwaran­cję skutecz­no­ści popartą rekomen­dacją Pol­skiego Towa­rzy­stwa Psychologicz­nego.


Pra­cu­jemy z organizacjami:

 • małymi i śred­nimi przed­siębior­stwami;
 • dużymi fir­mami;
 • administracja publiczną i samorządową;
 • organizacjami poza­rzą­do­wymi.

Jesteśmy zwolen­nikami łączenia róż­nych obszarów pracy, ponie­waż z każ­dego z nich możemy się czegoś istot­nego nauczyć. Biz­nes wnosi umiejęt­ność orga­ni­za­cji i kon­cen­tracji na klien­cie, zaś organizacje poza­rzą­dowe wypracowały doj­rzałą metodykę wpro­wa­dza­nia zmian w obszarze spo­łecz­nym.

Połą­cze­nie tych kom­peten­cji pozwala nam na kon­struowanie efek­tyw­nych pro­gra­mów w cza­sach więk­szej nie­prze­widywal­no­ści gospodar­czej.

Specjalizujemy się także w pracy z fir­mami rodzin­nymi.

Obszary działań Grupy TROP

Fotolia 38436265 S AFR

Firmy Rodzinne

Ułatwiamy skuteczne funk­cjonowanie fir­mom, w których bliskie więzi są rów­nie ważne jak biz­nes, a istot­nym celem firmy jest jej trwałość.


iStock 000019286231S programy ewaluacji
Ewa­lu­acja i monitoring zmiany

Ułatwiamy skuteczne monitorowanie pro­­gramów zmiany. Opracowaliśmy autor­ską metodę ewaluacji szko­leń, pro­gra­mów zmiany i ocenę ich real­nych efek­tów.

iStock 000005767076S certyfiakcja
Cen­trum Cer­tyfikacji

Cer­tyfikujemy pracę trenerów, coachów, mediatorów i liderów pracujących Metodą TROP. Nasze cer­tyfikaty gwaran­tują ciągły roz­wój i wysokie stan­dardy pracy.


Fotolia 44134181 M instytut TROP
Instytut TROP

W Instytucie we współ­pracy z wybit­nymi naukow­cami i prak­tykami, tworzymy know-how dotyczący zmian jakie zachodzą w ludziach i spo­łecz­no­ściach.

Dlaczego Grupa TROP?

Jesteśmy prekur­sorami z długolet­nią tradycją:

 • naszym głów­nym osiągnięciem jest stworzenie autor­skiej metody prowadzenia szko­leń, coachin­gów oraz pro­gra­mów zmiany. Metoda TROP bazuje na nauce poprzez doświad­czenie i działanie. W rezul­tacie proces uczenia się zachodzi szybko a poznane narzędzia można zastosować w życiu;
 • z powodzeniem zaim­plemen­towaliśmy metodę Action Lear­ning oraz coachingu grupowego w prak­tykę usług dla firm;
 • jesteśmy autorami pierw­szego w Pol­sce kom­plek­sowego projektu roz­woju firmy rodzin­nej;
 • stworzyliśmy metodykę ewaluacji uwzględ­niającą innowacyjny charak­ter zmian;
 • opracowaliśmy nowe podej­ście do pracy z kon­flik­tem w orga­ni­za­cji.

Mamy doświad­czoną kadrę
Dorota Szczepan-Jakubowska i Jacek Jakubow­ski zaj­mują się roz­wojem osób, zespołów i orga­ni­za­cji od ponad 20 lat. Założyli i wspierali wiele środowisk i instytucji. Prowadzą oni projekty sys­temowe i szkolą w Grupie TROP.

Kadra trener­ska współ­pracująca z TROP posiada cer­tyfikaty TROP, PTP oraz STOP.

Rozumiemy zarówno ludzi jak i orga­ni­za­cję
Łączymy różne światy. Znajomość procesów psychologicz­nych i doświad­czenie w pracy z organizacjami biz­nesowymi, administracją publiczną i sek­torem pozarządowym pozwala nam na poszerzenie per­spek­tywy i trans­fer wiedzy.

Tworzymy środowiska
Uważamy, że trener i lider nie powinni roz­wijać się w samot­no­ści. Od lat wspieramy tworzenie środowisk osób, którym „chce się chcieć”. Wokół samej Akademii TROP funk­cjonuje SWAT – Sieć Wspar­cia Aktyw­no­ści Trener­skiej.

Relacje z klien­tami

Długofalowość i part­ner­stwo
W naszej pracy szczegól­nie ważne jest budo­wa­nie długofalowych relacji z klien­tami. Stawiamy na dialog i part­ner­stwo. Poszukujemy klien­tów goto­wych na współ­pracę z nami w trak­cie całego projektu, zarówno na etapie budowania kon­cep­cji, reali­za­cji jak też ewaluacji.

Każdy projekt jest unikalny, a jego efekty zależą nie tylko od stosowanej meto­dyki zmiany, ale rów­nież kul­tury i momentu roz­woju orga­ni­za­cji. Aby dobrze zrealizować projekt, łączymy uniwer­salne know-how ze specyficzną wiedzą o fir­mie.

Naj­lep­sze efekty osiągamy z tymi klien­tami, którzy gotowi są wspól­nie z Grupą TROP czuwać nad prze­biegiem programu. Mamy wów­czas moż­liwość modyfikowania pier­wot­nych planów tak, aby skutecz­niej osiągnąć założone cele. W efek­cie takiej kooperacji obie strony mają szansę na suk­ces.

Oferta dla doświad­czonych
Tworzymy oferty dla doświad­czonych klien­tów. Umoż­liwiamy roz­wój zgod­nie z ideą uczenia się przez całe życie. Współ­pracowaliśmy z wieloma specjalistami, którzy wciąż wracają do nas, aby aktualizować swoje kom­peten­cje zawodowe. Doj­rzali profesjonali­ści we współ­pracy z nami “nabierają bukietu”.

Fotolia 29249432 XS uczenie przez całezycie 200x125

Chęt­nie pra­cu­jemy z organizacjami, które mają doświad­czoną i dobrze wyszkoloną kadrę. Oferujemy im zobaczenie na nowo, czym może być szkolenie.

Formy pracy

Formy pracy stosowane w naszych szkołach i programach są efek­tem naszego wielolet­niego doświad­czenia i znajomo­ści potrzeb klien­tów.


Formy pracy stosowane w Metodzie TROP:

 • coaching – cykl spo­tkań, których celem jest ułatwienie klien­towi roz­woju wła­snych umie­jęt­no­ści i talen­tów oraz bar­dziej adekwatne podej­mowanie decyzji;
 • coaching grupowy – praca na rzecz uspraw­nienia funk­cjonowania zes­połu przy jed­noczesnym umoż­liwieniu samorealizacji wszyst­kim uczest­nikom;
 • men­toring – polega na nawiązaniu długo­trwałej relacji edukacyj­nej pomiędzy doświad­czoną osobą, autorytetem w danej dziedzinie a osobą mniej zaawan­sowaną w tym obszarze;
 • mediacje w orga­ni­za­cjach – ich celem jest kon­struk­tywne roz­wiązanie kon­fliktu w orga­ni­za­cji i nauczenie stron postępowania w podob­nych sytu­acjach w przy­szło­ści;
 • sesje Action Lear­ning – zespołowa analiza sytu­acji zawo­do­wych pod kątem współ­pracy oraz skutecz­no­ści pod­jętych działań;
 • doradz­two;
 • co-solving – metodyka prowadzenia spo­tkań mająca na celu znalezienie prak­tycz­nych roz­wiązań z zakresu problemów spo­łecz­nych lub orga­ni­za­cyj­nych. Uczest­niczą w niej wszyscy interesariusze;
 • trening grupowy kom­peten­cji spo­łecz­nych – trening inter­per­sonalny;
 • e-learning i blen­ded lear­ning – kursy e-learningowe połączone z tradycyj­nymi seminariami;
 • super­wizja – nad­zór merytoryczny nad działaniem zawodowym i wspar­cie w roz­woju trenera/coacha/mediatora. Może mieć formę grupową lub indywidualną. Super­wizja uczest­niczącą polega na bez­pośred­niej obser­wacji przez super­wizora działań pod­opiecz­nego;
 • ewa­lu­acja procesowo-jakościowa – służy kon­troli reali­za­cji projektu oraz monitorin­gowi czyn­ników działających na korzyść, a także utrud­niających jego realizację. Pozwala ocenić jakość wykonania zadania.

Efekty naszych pro­gra­mów

efekty naszych programow

Jesteśmy nastawieni na skutecz­ność. Efekty pro­gra­mów prowadzonych przez Grupę TROP przejawiają się w:

 • roz­woju określonych kom­peten­cji uczest­ników;
 • ich umie­jęt­no­ści uczenia się zarówno z suk­cesów jak i porażek;
 • integracji zes­połu;
 • budowania kul­tury.

W wyniku naszych szko­leń pracow­nicy są bar­dziej proak­tywni i wzrasta ich gotowość do współ­pracy. Biorą odpowiedzial­ność za tworzenie atmos­fery sprzy­ja­ją­cej roz­wojowi i uczeniu się od siebie nawzajem. Są coraz bar­dziej zain­teresowani tym, jak wpływają na innych, w kon­tak­cie starają się wychodzić poza stereo­typy i dbają o swój styl komu­ni­ka­cji. W rezutacie wzrasta elastycz­ność osób, ich zespołów oraz całej orga­ni­za­cji. Dlatego Metoda TROP umoż­liwia inicjowanie zmian, roz­wijanie współ­pracy zes­po­ło­wej oraz kul­tury organizacyj­nej.

Wdrożenie efek­tów pro­gra­mów prowadzonych Metodą TROP w życie jest dużo szyb­sze niż w tradycyj­nych podej­ściach. Dzieje się tak dlatego, że uczymy w opar­ciu o realne sytuacje, działanie i doświad­czanie. Dzięki temu uczest­nicy czują się autorami roz­wiązań wypra­co­wa­nych na szkoleniu i mają do nich prze­konanie. Często wprowadzenie zmian zainicjowanych na szkoleniu wpływa na integrację zes­połu i wzrost jego zdol­no­ści do twór­czego generowania roz­wiązań.
Nasi klienci

 • A. Blikle Sp. z o.o.
 • Agora SA
 • Aiton Cald­well SA
 • Architekci kariery Sp. z o.o.
 • Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA
 • BGŻ SA
 • Biuro Infor­macji Gospodar­czej InfoMonitor SA
 • Bom­bar­dier Trans­por­tation (ZWUS)
 • BRE Bank SA
 • BZ WBK SA
 • Camaieu Pol­ska Sp. z o.o.
 • Car­refour Pol­ska
 • Cen­trum Projek­tów Europej­skich
 • Col­legium Civitas
 • DGS Poland Sp z o.o.
 • Dom mediowy Mind­share Pol­ska
 • Eli Lilly Pol­ska Sp. z o. o.
 • Energa Obrót SA
 • Ernst and Young Pol­ska
 • Get it Sp. z o.o.
 • Icopal SA
 • Impel SA
 • ING Bank Śląski SA
 • Inter Cars SA
 • ITI Cor­poration Sp. z o.o.
 • John­son & John­son Sp. z o.o.
 • Kom­pania Piwowar­ska SA
 • Lenovo Tech­nology B.V. Sp. z o.o.
 • Lidl Pol­ska Sklepy Spo­żyw­cze Sp. z o.o.
 • Mars Pol­ska Sp. z o.o.
 • Minister­stwo Gospodarki
 • Minister­stwo Roz­woju Regional­nego
 • Netia SA
 • OMD Sp. z o.o.
 • Pan­dora Pol­ska
 • Polsko-Japońska Wyż­sza Szkoła Tech­nik Kom­puterowych
 • PLL LOT SA
 • Poczta Pol­ska SA
 • PwC Pol­ska
 • PZU SA
 • Raif­feisen Bank Pol­ska SA
 • RGA Inter­national Rein­surance Com­pany Limited Sp. z o.o.
 • Saat­chi & Saat­chi Poland
 • Schneider Elec­tric SA
 • Solution Sp. z o.o.
 • Stowarzyszenie Agen­cji Reklamowych
 • Szkoła Wyż­sza Psychologii Spo­łecz­nej
 • Uniwer­sytet Kar­dynała Stefana Wyszyń­skiego
 • Uniwer­sytet War­szaw­ski
 • Urząd Miasta Gminy Połaniec
 • Urząd Miasta Stołecz­nego War­szawy
 • Wydaw­nic­two Naukowe PWN SA
 • Wydaw­nic­two Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.
 • Wyż­sza Szkoła Ban­kowa w Toruniu
 • Wyż­sza Szkoła Pedagogiczna TWP
 • V&P Agen­cja Reklamowa

Nauka oparta na doświad­czaniu

W Metodzie TROP kładziemy nacisk na naukę poprzez działanie i doświad­czanie. Nauczyć się czegoś, to znaczy rozumieć to, ale też chcieć i umieć to zrobić.

David Kolb uznał, że do nauczenia się czegoś potrzebne są cztery kroki, które nazwał kolejno: doświad­czaniem, reflek­sją nad doś­wiad­cze­niem, budowaniem teo­rii i kon­cep­cji oraz prag­matyką czyli planowaniem wpro­wa­dze­niem określonego działania w czyn. Stanowią one cykl, który może zaczynać się w dowol­nym miej­scu.

Jed­nak w pol­skiej tradycji edukacyj­nej preferuje się wychodzenie od teo­rii, a lek­ceważy roz­poczynanie od działania, nadając mu czasami łatkę “nie­roz­sąd­nego”.

iStock 000003725147S 1. nauka przez doswidczanie z metody TROP i ogolnie

Tym­czasem działanie, próbowanie, a następ­nie wyciąganie wniosków z działań jest naj­bar­dziej natural­nym i nie­zwykle efek­tyw­nym spo­so­bem uczenia się. Dla roz­woju wnoszące i ciekawe mogą być zarówno suk­cesy, jak i porażki. Jed­nak uczenie się w ten spo­sób wymaga pew­nego poziomu inteligen­cji emocjonal­nej pozwalającej na zachowanie dystansu do siebie oraz dialog z innymi zaan­gażowanymi osobami i poznanie ich punk­tów widzenia.

Prawda rodzi się działaniu, a ujaw­nia w dialogu. Tego właśnie doświad­czają uczest­nicy naszych szko­leń.

Akcja spo­łeczna “Smakuj Roz­wój“smakuj rozwoj
Jesteśmy part­nerem merytorycz­nym akcji spo­łecz­nej promującej naukę poprzez działanie i doświad­czenie – Smakuj Roz­wój. Akcję organizują i realizują człon­kowie Stowarzyszenia SWAT. W ramach akcji odbędzie się szereg działań roz­wojowych, w tym warsz­taty.


Kon­takt
Osoby, które chciałyby włączyć się do akcji zapraszamy na: This email address is being protec­ted from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it. / tel. 22 615 52 40 i na stronę akcji (więcej).

Współ­praca a empatia

Potocz­nie empatia kojarzy się ze współ­czuciem dla kogoś cier­piącego. Z tego powodu na salony firm i urzędów nie wpusz­cza się jej „przed­nimi drzwiami”. Tym­czasem jest to naj­bar­dziej efek­tywny, dany nam od natury sys­tem spo­łecz­nego uczenia się i narzędzie orien­tacji w świecie zachowań innych ludzi.

Fotolia 28766662 S budowanie wspolpracy opartej na empatii


Jesteśmy biologicz­nie predestynowani do bycia empatycz­nymi. Za współ­od­czuwanie odpo­wie­dzialne są tzw. neurony lustrzane. Zgod­nie z nazwą działają jak lustro, aktywując się, kiedy obser­wujemy otoczenie spo­łeczne lub słuchamy opowie­ści o innych ludziach. Dzięki temu mechanizmowi zaczynamy rozumieć ich uczucia. Jed­nak empatia ma rów­nież wymiar poznaw­czy. Polega na zdol­no­ści do wej­ścia w czyjś tok rozumowania, w sys­tem inter­pretacji świata, w jego inten­cje. Dlatego warun­kuje dobrą komunikację, umiejęt­ność dys­kutowania i jest pod­stawą roz­woju inteligen­cji.

Wszyscy mamy neurony lustrzane. Nie zawsze jed­nak umiemy uczynić z tego daru dobry użytek. Empatia to droga do bycia efek­tyw­nym i pozostania sobą. Wiemy, że można ją roz­wijać i znamy metody umoż­liwiające to.


Strona akcji Współ­praca oparta na empatii (więcej).

Artykuł Doroty Szczepan-Jakubowskiej “Empatia – opiekun, którego się wstydzimy” (więcej).Organizacje współ­pracujące z TROP

logo ashoka

Ashoka – Stowarzyszenie Innowatorzy dla Dobra Ogółu

indeks

PTP – Pol­skie Towarzystwo Psychologiczne

stop logo

STOP – Stowarzyszenie Trenerów
Orga­ni­za­cji Pozarządowych

SWAT - logo RGB 200px

SWAT – Sieć Wspar­cia
Aktyw­no­ści Trener­skiej

logo iskierka

Fun­dacja Iskierka

pam

PAM – Powszechna Akademia Młodzieży

logo stocznia

Pracow­nia Badań i Innowacji Spo­łecz­nych „Stocz­nia”

logo gestalt Instytut Coun­cel­lingu Gestalt

logo parp

PARP – Pol­ska Agen­cja Roz­woju Przed­siębior­czo­ści

logo kongres

Kon­gres Obywatel­ski

cal logo

CAL — Cen­trum Wspie­ra­nia
Aktyw­no­ści Lokal­nej

logo horse sense

Horse Sense

Bazy wiedzy TROP

BAIT — Baza Artykułów Instytutu TROP

Instytut TROP stworzył Bazę Artykułów w których znajdą się artykuły na temat:

 • Specjalizacji w Akademii TROP
 • Modelów roz­woju
 • Idei, podejść i obszarów pracy
 • Rynku szkoleniowego

Zapraszamy do czytania.

TROPWiki

Jest to rodzaj słow­nika dla Metody TROP i zjawisk, na które chcemy oddziaływać przy jej pomocy. Korzystanie z TROP WIKI jest dar­mowe, ale prosimy o podawanie we wszel­kich materiałach źródła wiedzy.

SWAT

Idea

Stowarzyszenie działa od 2011 roku. Tworzy prze­strzeń współ­pracy dla uczest­ników i absol­wen­tów szkół TROP. Ma na celu tworzenie sieci ludzi, działań oraz wiedzy. Absol­wenci koń­cząc kurs mogą dalej roz­wijać się w środowisku osób o podob­nych celach i war­to­ściach.

Działania

Swatowicze organizują spo­tkania, na których dzielą się swoją cenną wiedzą, narzędziami i doświad­czeniami. Prowadzą dla siebie nawzajem „super­wizje koleżeń­skie”. Wspierają się w działaniu. Tworzą zespoły, które opracowują, nowator­skie propozycje dla szeroko rozumianego rynku, nawiązują kon­takty i budują part­ner­skie relacje z odbior­cami, a następ­nie realizują dla nich projekty.

Miej­sca

Spo­tkania SWAT odbywają się w War­szawie, Białym­stoku, Byd­gosz­czy, Łodzi, i Poznaniu. Swatowicze angażują się także w orga­ni­za­cję nowej akcji spo­łecz­nej „Smakuj Roz­wój”, która promuje naukę poprzez działanie i doświad­czanie.

Komunikacja

Głów­nym koor­dynatorem SWAT jest Ania Świętochow­ska, od której można dowiedzieć się „co dzieje się w sieci”. Warto też zaglądać na blog stowarzyszenia i jego profil na Facebooku. Zamiesz­czane są nich aktualne ter­miny spo­tkań, a także inspirujące posty. Trenerzy zain­teresowani siecią mogą kon­tak­tować się koor­dynatorem za pomocą profilu lub na adres swat.stowarzyszenie@gmail.com.TROPLET­TER

przycisk TROPletter

Aby otrzymywać TROPlet­ter,
podaj swój adres email poniżej.

Miłość, wes­tchnienia i uniesienia. Wielka tęsk­nota za emocjami. Cztery pod­stawowe emocje to strach, złość, radość i smutek. Zarówno życie zawodowe jak i prywatne jest swoistym poligonem ich doświad­czania i prze­żywania. Doznajemy ich codzien­nie z różną siłą i inten­syw­no­ścią, wystar­czy tylko poczuć. Ważne źródło tych emocji to praca, która może nas zło­ścić, budzić strach, frustrować, ale także cieszyć, eks­cytować i inspirować do zmiany i roz­woju. W pracy spędzamy więcej czasu niż z życiowym part­nerem, to tam kształ­tują się relacje, które oddziałują na nasze emocje, wyzwalają je. Warto się im przyj­rzeć, nazwać je (co, jak się okazuje nie jest takie proste) i zastanowić się w jaki spo­sób mogą się one przy­czynić do naszego doskonalenia się.

Naj­now­szy TROPlet­ter w cało­ści poświęciliśmy emocjom… Prze­czytaj­cie jak z nimi pracować będąc coachem, trenerem czy liderem. Zapraszamy Was w „emocjonalną podróż”.

Życzymy miłej lek­tury,
Zespół Grupy TROP

Maile z Waszymi propozycjami i tek­stami kieruj­cie na adres: tropletter@grupatrop.pl

Zobacz numery
archiwalne