Espresso — inten­sywny warsz­tat dla liderów: Trudne Roz­mowy

Trudne rozmowy aktualne 5.04.2016

Zapraszamy na dwu­dniowe warsz­taty Trudne Roz­mowy - Przez dialog do part­ner­stwa i par­tycypacji.

Trudne roz­mowy, choć pochłaniają ener­gię i budzą wiele emocji, są jedną z naj­lep­szych okazji, aby zbudować pod­waliny part­ner­skiej i opar­tej na odpowiedzial­no­ści relacji ze współ­pracow­nikami. Aby z niej skorzystać, potrzebne są określone umie­jęt­no­ści komunikacyjne, samo­świa­do­mość, jasność co do kierunku działania oraz swoisty refleks inter­per­sonalny. Skutecz­nie pomagamy roz­winąć wszyst­kie te cztery elementy.

Na warsz­tacie dowiesz się i prze­ćwiczysz:
• W jaki spo­sób roz­mawiać, aby ludzie aktyw­nie się angażowali w roz­wiązywanie pojawiających się problemów?
• Jak zachować rów­nowagę pomiędzy part­ner­stwem w zarządzaniu i dys­cypliną?
• Jak prowadzić spo­tkanie, aby jego postanowienia weszły w życie bez koniecz­no­ści ciągłej kon­troli?
• Jak wykorzystać kon­flikt do poprawy relacji?
• Jak być skutecz­nym, ale nie samot­nym w roz­wiązywaniu problemów?
• Jakie moje cechy i umie­jęt­no­ści przy­czyniają się do budowania atmos­fery współ­od­powiedzial­no­ści, a czego muszę się jesz­cze nauczyć?

Korzy­ści:

  • Dwa inten­sywne dni z psychologią lidera
  • Warsz­tat oparty na kon­cep­cji U!Lider
  • Praca z prak­tycz­nymi studiami przy­pad­ków
  • Dobre spo­tkanie z innymi liderami

Ter­min: ustalamy wspól­nie z osobami zain­teresowanymi.

Warsz­taty poprowadzą: Dorota Szczepan-Jakubowska i Justyna Zacharuk.

Cena: Dwu­dniowy warsz­tat kosz­tuje 1.626 zł + VAT.

Miej­sce: Warsz­taty odbywają się w siedzibie Grupa TROP, ul. Pożaryskiego 69, War­szawa

Kon­takt: This email address is being protec­ted from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it. , 22 615 52 40.

For­mularz zgłoszeniowy: Trudne roz­mowy

Obser­wuj nas na Facebooku.

Fromularz zgłoszeniowy

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Adres korespon­den­cyjny:
Data urodzenia:
Miej­sce pracy/nauki:
Branża:
Stanowisko
Czy posiada Pani/Pan doświad­czenie
trener­skie i/lub menedżer­skie? Jakie?
Czy brała Pani/ brał Pan udział w szkoleniach roz­wojowych lub w innych warsz­tatach związanych z pro­wa­dze­niem “trud­nych roz­mów”?
Skąd uzyskała Pani/uzyskał
Pan infor­mację o szkoleniu?
Czy ma Pan/Pani jakieś uwagi, pytania?

Wysyłając for­mularz wyrażam zgodę na prze­twarzanie przez Cen­trum TROP Sp z o.o. danych osobowych zawar­tych w tym zgłoszeniu dla celów mar­ketin­gowych zgod­nie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133, poz. 883).