Nie­spodzianka: PROZA

proza

Program Roz­woju Zdol­nych Absol­wen­tów, czyli PROZA

Zapraszamy wszyst­kich absol­wen­tów do wzięcia udziału w Programie PROZA. W ramach PROZY chcemy promować Wasze działania trener­skie skon­cen­trowane na Zmianie świata na lep­sze!

Poza wysił­kiem, szczyptą kreatyw­no­ści, błyskiem zaan­gażowania w oku i łatwo­ścią prze­lewania myśli na papier — PROZA nic nie kosz­tuje.


Program PROZA3 krokach:


1. Zastanów się, co jest Twoją mocną stroną, co lubisz robić i dobrze Ci wychodzi. Sam dla siebie, albo wspól­nie z kimś zaufanym zrób Sesję moc­nych stron. To będzie Twoja roz­grzewka do dal­szej pracy :)


2. Opisz pomysł na poprowadzenie nowator­skiego warsz­tatu lub przed­staw jaki program wprowadzenia zmiany w orga­ni­za­cji lub spo­łecz­no­ści Metodą TROP wprowadziłeś. Pamiętaj o określeniu grupy docelowej, celów warsztatu/projektu na poziomie jed­nostki, grupy i orga­ni­za­cji (jeśli taka jest) oraz przed­stawieniu wła­snych celów – dlaczego ten temat Cię interesuje, co dobrego możesz zdziałać? Dodaj też w czym potrzebował­byś naszego wspar­cia, gdyby się okazało, że możesz poprowadzić swój warsz­tat pod­czas Festivalu TROP.


3. Prze­ślij swój pomysł do nas na adres This email address is being protec­ted from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it. .
W tytule wpisz PROZA – imię nazwisko. Tytuł warsztatu/programu zmiany”.


Warunki:
1. Program trwa do 30 czerwca 2015 r.
2. Mogą w nim brać udział absol­wenci kur­sów i pro­gra­mów Grupy TROP (dotowanych i komer­cyj­nych).


Korzy­ści z uczest­nic­twa w Programie:
• Moż­liwość poprowadzenia warsz­tatu pokazowego przed wieloma klien­tami.
• Moż­liwość zaprezen­towania się na sesji plakatowej pod­czas Festivalu TROP.
• Moż­liwość współ­pracy w ramach TROP z autor­ską ofertą.
• Osoby, która przed­stawią opisy i zostaną zakwalifikowane do prezen­tacji pod­czas Fetivalu TROP będą mogły skorzystać z sesji men­torin­gowej oraz dostaną znacząca zniżkę na udział w GPS – Group Solving Problem.


Chcesz o dowiedzieć się więcej? Skon­tak­tuj się z nami: This email address is being protec­ted from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it. , 22 615 52 40.