Ładowanie…

 
 

Kierunki Akademii

Rekomen­dacje Pol­skiego Towa­rzy­stwa Psychologicz­nego — PTP

Pol­skie Towarzystwo Psychologiczne objęło opieką merytoryczną szkoły Akademii TROP. Program gwaran­tuje profesjonalne prowadzenie szko­leń.

iStock 000006559887kirunke trenerski

Trener Warsz­tatu i Treningu Grupowego

iStock 000019326943S kierunek coachingpowy

Coach i Men­tor

iStock 000019449415Small

Szkoła Pracy z Kon­flik­tem
w Orga­ni­za­cjach

2434275 xxl

Akademia U!Lidera

TBR liscie

Trening Budowania Relacji
– Program Roz­woju Osobistego

Fotolia 48030875 S baza

Moduł bazowy
- Studium Roz­woju Osoby i Grupy

Sys­tem Cer­tyfikacji
Cer­tyfikacja TROP to sys­tem monitorowania roz­woju zawodowego trenerów, coachów, mediatorów i liderów.

Potwier­dza doświad­czenie i doj­rzałość zawodową osoby cer­tyfikowanej.

Służy sys­tematycz­nemu planowaniu i wdrażaniu Indywidual­nej Ścieżki Roz­woju.

Cer­tyfikat TROP jest roz­poznawalny na rynku jako „znak jako­ści” usług profesjonal­nego wspar­cia dla osób i orga­ni­za­cji będących w ciągłej zmianie.

Europej­skie Ramy Kwalifikacji
Kierunki i programy Grupy TROP są zgodne z Pol­skim i Europej­skim Sys­tem Kwalifikacji, który pozwala na porów­nanie zdobytych kom­peten­cji na europej­skim rynku pracy. Artykuł o “Jaka jest przy­szłość rynku szko­leń w Pol­sce? Lifelong i Lifewide Lear­ning” (więcej).

Absol­wenci

jachty-hiszpania-port-barcelona-by-joan-garcia-i-silano

“To interesujące, że TROP czytany wspak to PORT. Kiedy myślę o TROPie widzę Bar­celonę. Miasto, w którym możesz poczuć się jak w domu już po kilku dniach od przy­bycia. Piękne, ale przede wszyst­kim ciekawe miej­sce, które ma do zaoferowania coś więcej niż inne miasta. Oferuje coś specjal­nego, czego nie da się opisać w kilku zdaniach. Aby zro­zumieć ten fenomen, trzeba tam po prostu być. Nie znam nikogo, kto wróciłby nie­zadowolony z tego PORTu. Dokład­nie tak samo jest z TROPem. Trudno w kilku słowach wyjaśnić fenomen tego, co się prze­żywa w tej szkole. Na pierw­szy rzut oka nie dzieje się tu nic nad­zwyczaj­nego – przy­chodzisz, słuchasz, mówisz, wychodzisz i … no właśnie. Naj­waż­niej­sze jest to co po “i”. Myślisz, czujesz i wracasz. W tej szkole nie nauczysz się for­mułek i regułek – te możesz znaleźć w każ­dej książce. W TROPie przej­dziesz pewien proces. Proces nie­codzienny – nauczysz się uczyć i jak uczyć innych. Jeżeli jesteś gotowy na udział w procesie, który spo­woduje nieod­wracalne zmiany i pozwoli Ci zostać nie tylko trenerem, ale trenerem, zawiń do tego PORTu. Od nie­malże roku jest to także mój PORT (TROP). Wracam tu tak samo chęt­nie jak do Bar­celony…”

Dariusz Kropacz
Absol­went Szkoły Trenerów Biz­nesu
Trener sprzedaży w Netia SA

“W TROP dostajesz drogo­wskaz, pakiet infor­macji spinających teo­rię, ale proszą Cię abyś działał, myślał, sam szukał definicji i przede wszyst­kim pracował na “żywym organizmie” czyli na sobie. (…) Dostajesz wol­ność decyzji. I tu zdziwienie – prze­cież mi to odpowiada, fakt boję się takiego podej­ścia, ale prze­cież zawsze sprzeciwiałam się definiowaniu wszyst­kiego i szukaniu jedynie słusz­nych odpowiedzi. Ulga, że trafiłaś w takie miej­sce, że są metody, które dają – wol­ność i akcep­tację poszu­ki­wa­nia i definiowania według własnego punktu widzenia. Niby proste, ale i trudne bo Ty decydujesz i odpowiedzial­ność jest po twojej stronie. I prawo do decydowania i brania odpowiedzial­no­ści dało mi siłę. (.) Koń­cząc szkołę masz drogo­wskaz, masz miej­sce, gdzie możesz w przy­padku potrzeby wrócić i “prze­gadać” problem. TROP rekomen­duję każ­demu, kto szukając szkoły kładzie nacisk na prak­tykę. Tu od razu jesteś rzucony na głęboką wodę. Rekomen­duję tę szkołę osobom, które chcą w póź­niej­szej pracy dawać MOC, a nie nakierowywać, pouczać. TROP zachęcił mnie do szperania, poznawania innych metod. Nie zdefiniował swojej metody jako jedynie słusz­nej.”

Mirosława Karp
Absol­wentka Szkoły Coachów

Agata Wiatrow­ska
Ukoń­czyła Szkołę Trenerów Biz­nesu i Szkołę Coachów w Grupie TROP. Stworzyła sieć facylitatorów, pracujących w opar­ciu o metodę Horse Assited Education (HAE), jest wła­ścicielem firmy Horse Sense. Prowadzi programy roz­wojowe dla wyż­szej i śred­niej kadry zarządzającej przy pomocy koni oraz szkołę facylitatorów metody HAE zgod­nej z międzynarodowymi stan­dar­dami: EAHAE i Horse Dream. Agata wprowadziła metodę HAE do Pol­ski. Więk­szość facylitatorów pracujących tą metodą w naszym kraju uczyła się w jej szkole.

Strona firmy Horse Sense

Beata Kap­cewicz
Absol­wentka Szkoły Trenerów Biz­nesu TROP. Prezes i założyciel spółki Architekci Kariery, menadżer, trener i coach. Wierzy, że każdy ma jakiś talent, wspiera osoby poszukujące zmiany, chcące zmienić pracę lub roz­winąć swoją karierę. Jej firma posiada 8 oddziałów w Pol­sce. 15 000 klien­tów – menedżerów i specjalistów skorzystało z jej usług dorad­czych.

Strona firmy Architekci Kariery

Kadra Akademii

DSC 7439 b resize

Dorota Szczepan-Jakubowska
Opiekun merytoryczny Akademii, super­wizor

DSC 7221 b resize

Jac Jakubow­ski
Opiekun merytoryczny Akademii, super­wizor

a.zarzycka1

Agnieszka Zarzycka
Super­wizor, trener, coach

maciek barylka

Maciej Baryłka
Trener, coach, Lider Kierunku Coach i Men­tor

DSC 7250 b resize

Justyna Zacharuk
Trener, coach, kon­sul­tant

Magdalena Przyborek 125x175

Mag­dalena Englert-Przyborek
Koor­dynator Akademii TROP

Kon­takt:
22 615 28 91
wyślij pytanie

Metodyka pracy w Akademii TROP

Pra­cu­jemy metodą warsz­tatową
Szkolenia są prowadzone metodami aktywizującymi, angażującymi umysł i emocje uczest­ników. Istotą stosowanej przez nas metody warsz­tatowej jest dialog i budo­wa­nie relacji. Uczest­nicy wykonują wiele ćwiczeń dotyczących celu warsz­tatu. Naj­waż­niej­sze jed­nak są omówienia tych działań. Pozwalają na samodzielne wyciąganie wniosków oraz integrację nowej wiedzy z dotych­czasowym doś­wiad­cze­niem. Umoż­liwiają otrzymanie infor­macji zwrot­nych dotyczących osobistego stylu pracy od prowadzącego i innych uczest­ników.


Stosujemy nauke poprzez doświad­czanie i działaniu
Opiera się ona na założeniu, że proces edukacyjny roz­poczyna się od prak­tyki. Według nas zwięk­sza to poczucie sensu uczest­ników oraz radykal­nie skraca drogę od szkolenia do wdrożenia.
Punk­tem wyj­ścia w tej metodzie jest realne doświad­czenie uczest­ników – przy­kłady z ich pracy nadają rytm spo­tkaniu. Dzięki temu, ucząc się na błędach i suk­cesach, wypracowują oni spo­soby postępowania na przy­szłość. Rolą trenera jest przede wszyst­kim bycie skutecz­nym moderatorem wymiany wiedzy. Dzieli się on rów­nież swoją wiedzą, dostar­czając przy­kładów roz­wiązań i użytecz­nych modeli.

Prowadzimy sesje wymiany wiedzy
Jest to nowator­skie podej­ście dające uczest­nikom poczucie odpowiedzial­no­ści za proces uczenia się i w kon­sekwen­cji ułatwiające wprowadzenie zmian. Sesje wymiany wiedzy i umie­jęt­no­ści nastawione są przede wszyst­kim na dialog między uczest­nikami. Pod­czas tego rodzaju warsz­tatu trener pełni, z jed­nej strony, funk­cję moderatora spo­tkania, a z drugiej prze­kazuje uczest­nikom wiedzę narzędziową dotyczącą danego zagad­nienia.

Tradycja i nowator­stwo

Jesteśmy autorami wielu innowacyj­nych roz­wiązań, które z czasem stają się stan­dar­dem na rynku szko­leń. Wszyst­kie wypróbowane innowacje włączamy do programu Akademii TROP. W związku z tym zarówno zawar­tość merytoryczna jak i spo­sób pracy w niej nie­ustan­nie ewoluuje.

Jac Jakubow­ski założył w 1974 roku pierw­szą w Pol­sce szkołę trenerów. Jest współ­autorem kon­cep­cji cer­tyfikacji Rady Trenerów Pol­skiego Towa­rzy­stwa Psychologicz­nego.

Akademia TROP jako Szkoła Trenerów Biz­nesu działa od 1996 roku. Przez cały czas roz­wija się od strony metodycz­nej. Założenia sfor­mułowane 10 lat temu, tworzą pod­stawę Metody TROP. Dbałość o roz­wój Metody jest dla nas kluczowa.

Tworzymy i włączamy w program Akademii TROP nowe:

  • specjalizacje: Szkoła Pracy z Kon­flik­tem w Orga­ni­za­cjach, U!Lider;
  • podej­ścia: np. do ewaluacji i badania potrzeb;
  • rynki: np. opracowaliśmy w ramach programu part­ner­skiego z PARP metodykę pracy z fir­mami rodzin­nymi;
  • meto­dyki: Tropem Jako­ściDialog w Kon­flik­cie, uczenie poprzez doświad­czanie i działanie oraz zwią­zane z tym podej­ście Action Lear­ning.

Co dalej?

Spo­łecz­ność osób, które ukoń­czyły szkoły i kursy TROP składa się z ponad 2000 osób. Tworzymy prężne środowisko osób pracujących Metodą TROP.

Absol­wenci mają moż­liwość wzmoc­nienia swojej osobistej marki poprzez wstąpienie do sys­temu cer­tyfikacji TROP i umiesz­czenie ich nazwisk na liście osób cer­tyfikowanych.

Pozostajemy w kon­tak­cie z absol­wen­tami w obszarach tworzenia know-how, wspie­ra­nia w roz­woju i nauce w działaniu.

Opieka men­tora
Absol­wenci po ukoń­czeniu szkoły mogą pozostać pod opieką men­tora, który będzie ich wspierał w reali­za­cji Indywidual­nej Ścieżki Roz­woju.

Super­wizje
Prowadzimy super­wizje trener­skie, coachin­gowe i mediacyjne. Zawierają one zarówno elementy super­wizji, jak i coachingu. Uczest­nicy mają moż­liwość omówienia problemów zawo­do­wych i sytu­acji trud­nych, na które napo­tykają pod­czas wykonywania swojej pracy.

Instytut TROP
Zaj­muje się roz­wojem know-how, organizacją i roz­po­wszech­nianiem Bazy Artykułów — BAIT, oraz spo­tkaniami ze specjalistami z róż­nych dziedzin. (więcej)


Bazy wiedzy TROP

BAIT — Baza Artykułów Instytutu TROP

Instytut TROP stworzył Bazę Artykułów w których znajdą się artykuły na temat:

  • Specjalizacji w Akademii TROP
  • Modelów roz­woju
  • Idei, podejść i obszarów pracy
  • Rynku szkoleniowego

Zapraszamy do czytania.

TROPWiki

Jest to rodzaj słow­nika dla Metody TROP i zjawisk, na które chcemy oddziaływać przy jej pomocy. Korzystanie z TROP WIKI jest dar­mowe, ale prosimy o podawanie we wszel­kich materiałach źródła wiedzy.

SWAT

Idea

Stowarzyszenie działa od 2011 roku. Tworzy prze­strzeń współ­pracy dla uczest­ników i absol­wen­tów szkół TROP. Ma na celu tworzenie sieci ludzi, działań oraz wiedzy. Absol­wenci koń­cząc kurs mogą dalej roz­wijać się w środowisku osób o podob­nych celach i war­to­ściach.

Działania

Swatowicze organizują spo­tkania, na których dzielą się swoją cenną wiedzą, narzędziami i doświad­czeniami. Prowadzą dla siebie nawzajem „super­wizje koleżeń­skie”. Wspierają się w działaniu. Tworzą zespoły, które opracowują, nowator­skie propozycje dla szeroko rozumianego rynku, nawiązują kon­takty i budują part­ner­skie relacje z odbior­cami, a następ­nie realizują dla nich projekty.

Miej­sca

Spo­tkania SWAT odbywają się w War­szawie, Białym­stoku, Byd­gosz­czy, Łodzi, i Poznaniu. Swatowicze angażują się także w orga­ni­za­cję nowej akcji spo­łecz­nej „Smakuj Roz­wój”, która promuje naukę poprzez działanie i doświad­czanie.

Komunikacja

Głów­nym koor­dynatorem SWAT jest Ania Świętochow­ska, od której można dowiedzieć się „co dzieje się w sieci”. Warto też zaglądać na blog stowarzyszenia i jego profil na Facebooku. Zamiesz­czane są nich aktualne ter­miny spo­tkań, a także inspirujące posty. Trenerzy zain­teresowani siecią mogą kon­tak­tować się koor­dynatorem za pomocą profilu lub na adres swat.stowarzyszenie@gmail.com.e-magazyn TROP

pobierz e-magazyn TROP

Aby otrzymywać e-magazyn TROP,
podaj swój adres email poniżej.

Empatia to czasami nie­chciany przez nas towarzysz. Choć to ostat­nio modne słowo, przez wiele osób jest błęd­nie rozumiane i cał­kowicie nie­sprawiedliwie kojarzone ze słabo­ścią. W TROPie nauczyliśmy się nie tylko z nią pracować, ale także przy­glądać się jej z uwagą. Doceniamy pracę naszych neuronów lustrzanych, zachęcając Was przy okazji, aby z należytą uważ­no­ścią czynić to samo. Empatia szybko może okazać się naszym przyjacielem, zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy zawodowej. Empatyzujmy zatem uważ­nie i z uważ­no­ścią, tak jak uczy nas Jacek Jakubow­ski na swoim Treningu Roz­woju Uważ­no­ści Empatycz­nej.

Życzymy miłej lek­tury,
Zespół Grupy TROP

Maile z Waszymi propozycjami i tek­stami kieruj­cie na adres: tropletter@grupatrop.pl

Zobacz numery
archiwalne