90 dni
U!Lidera

 
 

O programie 90 dni lidera

Proponujemy program z zakresu psychologii przy­wódz­twa dla liderów, którzy zaczynają swoją przy­godę w prze­wodzeniu innym.

Kurs nastawiony jest na roz­wój osoby lidera.

Naukę opartą na real­nych studiach przy­pad­ków, polegającą na roz­wiązywaniu kon­kret­nych problemów.

Fotolia 45256871 S lider firmy rodzinnej

Jeśli źle zaczniemy wbijać gwóźdź, albo krzywo refować żagle, wyprostowanie błędów będzie trudne – zwykle musimy zaczynać od początku. Gdy zaczynamy drogę lider­ską, bywa podob­nie… Pew­nych błędów możemy się jed­nak ustrzec i od początku budować swoją rolę świadomie i kon­sekwent­nie. Naj­waż­niej­sze, aby młody lider nie był w tym procesie sam.

JAK PRA­CU­JEMY?

Na moc­nych stronach lidera i z uwzględ­nieniem jego war­to­ści.

Stosujemy metodykę Nauki w Działaniu – Action Lear­ning.

Naj­waż­niej­sza jest moż­liwość szyb­kiego wprowadzenia tego, o czym mówimy, i czego się uczymy w życie.


Dla kogo jest kurs?

Dla kogo jest kurs?

 • Specjalistów kierujących projek­tami, którzy potrzebują zbudować toż­samość lider­ską,
 • Osób, które awan­sowały i obec­nie mają kierować współ­pracow­nikami, co wiąże się ze zbudowaniem nowych relacji,
 • Przed­siębior­ców i liderów spo­łecz­nych, którzy zaczynają swoją drogę,
 • Nowo mianowanych lub świeżo zatrud­nionym menedżerów, którzy potrzebują wiedzieć, na jakich umiejęt­no­ściach swoich i innych mogą się oprzeć,
 • Tych młodych liderów, którzy poszukują swojego stylu i chcą wiedzieć, jak inni roz­wiązują różne problemy przy­wód­cze,
 • Osób, które chcąc nie chcąc były liderami od dawna, ale teraz chcą to robić bar­dziej świadomie.

Kurs odwołuje się do Modelu U!Lidera©, który:

UCZY, jak angażować innych,

WIE, jak prowadzić dialog, nawet, kiedy jest trudno,

DĄŻY do integracji,uczy siebie i innych w działaniu.

Organizacja i kon­takt

Naj­bliż­szy kurs 90 dni lidera odbędzie roz­pocz­nie się 1415 paź­dzier­nika.

Ter­miny zjaz­dów:

 • 1415 paź­dzier­nika
 • 18 listopada
 • 19 grud­nia
 • 21 stycz­nia
 • 18 lutego


Justyna Zacharuk Zobacz profil

DSC 7250 b resize

Kon­takt

This email address is being protec­ted from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.
22 615 28 91

Bazy wiedzy TROP

BAIT — Baza Artykułów Instytutu TROP

Instytut TROP stworzył Bazę Artykułów w których znajdą się artykuły na temat:

 • Specjalizacji w Akademii TROP
 • Modelów roz­woju
 • Idei, podejść i obszarów pracy
 • Rynku szkoleniowego

Zapraszamy do czytania.

TROPWiki

Jest to rodzaj słow­nika dla Metody TROP i zjawisk, na które chcemy oddziaływać przy jej pomocy. Korzystanie z TROP WIKI jest dar­mowe, ale prosimy o podawanie we wszel­kich materiałach źródła wiedzy.

SWAT

Idea

Stowarzyszenie działa od 2011 roku. Tworzy prze­strzeń współ­pracy dla uczest­ników i absol­wen­tów szkół TROP. Ma na celu tworzenie sieci ludzi, działań oraz wiedzy. Absol­wenci koń­cząc kurs mogą dalej roz­wijać się w środowisku osób o podob­nych celach i war­to­ściach.

Działania

Swatowicze organizują spo­tkania, na których dzielą się swoją cenną wiedzą, narzędziami i doświad­czeniami. Prowadzą dla siebie nawzajem „super­wizje koleżeń­skie”. Wspierają się w działaniu. Tworzą zespoły, które opracowują, nowator­skie propozycje dla szeroko rozumianego rynku, nawiązują kon­takty i budują part­ner­skie relacje z odbior­cami, a następ­nie realizują dla nich projekty.

Miej­sca

Spo­tkania SWAT odbywają się w War­szawie, Białym­stoku, Byd­gosz­czy, Łodzi, i Poznaniu. Swatowicze angażują się także w orga­ni­za­cję nowej akcji spo­łecz­nej „Smakuj Roz­wój”, która promuje naukę poprzez działanie i doświad­czanie.

Komunikacja

Głów­nym koor­dynatorem SWAT jest Ania Świętochow­ska, od której można dowiedzieć się „co dzieje się w sieci”. Warto też zaglądać na blog stowarzyszenia i jego profil na Facebooku. Zamiesz­czane są nich aktualne ter­miny spo­tkań, a także inspirujące posty. Trenerzy zain­teresowani siecią mogą kon­tak­tować się koor­dynatorem za pomocą profilu lub na adres swat.stowarzyszenie@gmail.com.e-magazyn TROP

pobierz e-magazyn TROP

Aby otrzymywać e-magazyn TROP,
podaj swój adres email poniżej.

Empatia to czasami nie­chciany przez nas towarzysz. Choć to ostat­nio modne słowo, przez wiele osób jest błęd­nie rozumiane i cał­kowicie nie­sprawiedliwie kojarzone ze słabo­ścią. W TROPie nauczyliśmy się nie tylko z nią pracować, ale także przy­glądać się jej z uwagą. Doceniamy pracę naszych neuronów lustrzanych, zachęcając Was przy okazji, aby z należytą uważ­no­ścią czynić to samo. Empatia szybko może okazać się naszym przyjacielem, zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy zawodowej. Empatyzujmy zatem uważ­nie i z uważ­no­ścią, tak jak uczy nas Jacek Jakubow­ski na swoim Treningu Roz­woju Uważ­no­ści Empatycz­nej.

Życzymy miłej lek­tury,
Zespół Grupy TROP

Maile z Waszymi propozycjami i tek­stami kieruj­cie na adres: tropletter@grupatrop.pl

Zobacz numery
archiwalne