Ładowanie…

Kierunek: Coach i Men­tor

 

 
 

Szkoły dla Coachów

Fotolia 39230931 M coaching 1 st

Szkoła Coachów Pierw­szego Stop­nia

Program szkoły kładzie nacisk na roz­wój umie­jęt­no­ści nawiązania relacji coach­in­go­wej z klien­tem, opierającej się na dialogu, pracy na Tu i Teraz oraz empatii. Przy­gotowuje uczest­ników do pracy z klien­tem zarówno od strony osobowo­ściowej jaki i narzędzi coachin­gowych.

iStock 000000942871S coach II st i coaching grupowy

Szkoła Coachów Drugiego Stop­nia

Prowadzimy men­toring zawodowy, sys­tem cer­tyfikacji i szkolenia dla zaawan­sowanych coachów, co pozwala na świadome budo­wa­nie i realizowanie długofalowej ścieżki roz­woju.

Adresowana jest do osób posiadających dużą prak­tykę coachin­gową (co naj­mniej 100 godzin) oraz doświad­czenie w pracy nad sobą. Przy­świeca jej hasło — Działaj samodziel­nie, ale nie samot­nie. Opiera się na dwóch typach aktyw­no­ści: uczest­nic­twie w indywidual­nym i grupowym men­toringu i/lub kotrenowaniu w Szkole Coachów. Kotrenowaniu towarzyszy pogłębiona super­wizja.

Szkolenie dla doświad­czonych coachów odbywa się w 6 głów­nych kierun­kach:

 • roz­wijania osobistego stylu pracy w opar­ciu o mocne strony, doświad­czenie, życiową mądrość;
 • super­wizji pracy i wzrostu samo­świa­do­mo­ści co do ograniczeń prze­szkadzających w roz­woju oraz podej­mowaniu coraz ciekaw­szych wyzwań;
 • pogłębiania reflek­sji teo­retycz­nej na temat sensu i metod pracy;
 • budowania wspól­noty uczą­cej się osób doświad­czonych;
 • wyspecjalizowania się w określonej tematyce (np. osoby star­sze, kobiety, top menadżerowie, pomoc spo­łeczna, itp.);
 • przy­gotowania do Cer­tyfikatu I i II stop­nia Coacha pracującego Metodą TROP klik­nij TUTAJ


Absol­wenci o Szkole

„Szkoła Coachów Grupy TROP to fan­tastyczna podróż roz­wijająca samo­świa­do­mość, umiejęt­ność widzenia, w sobie i w innych, moc­nych stron oraz uczenia się dostrzegania potrzeb zamiast dokonywania ocen. Naj­więk­sza korzyść jaką wyniosłam ze szkoły to prak­tyczna umiejęt­ność wsłuchiwania się w potrzeby klien­tów, otwar­tego nazywania pojawiających się emocji oraz pracy z klien­tami na ich moc­nych stronach. Polecam każ­demu kto jest wystar­czająco odważny, żeby zanur­kować głęboko w siebie. I odkryć nie­uświadomione dotąd skarby własnego poten­cjału jako człowieka i coacha”.

Patrycja Załug,
Absol­wentka 13 edycji Szkoły Coachów
Trener i coach Instytutu Prze­miany

“Szkoła Coachów w Grupie TROP była dla mnie znaczącym doś­wiad­cze­niem roz­wojowym — zarówno na płasz­czyź­nie zawodowej, jak i prywat­nej. Dzięki pracy w małych grupach i na forum miałam szansę prak­tykować coaching Metodą TROP i jed­nocześnie mogłam skupić się na swoich celach i tema­tach war­tych roz­wiązania. Cen­nym elemen­tem Szkoły Coachów w Grupie TROP były dla mnie sesje super­wizyjne prowadzone przez doświad­czonego coacha, które pomagały roz­wijać moje coachin­gowe umie­jęt­no­ści dwutorowo — dzięki pracy nad zagad­nieniami z mojej prak­tyki, jako coacha oraz dzięki moż­liwo­ści obser­wacji tego, jak pracuje doświad­czony coach. Polecam Szkołę Coachów tym osobom, które chcą roz­wijać swoje umie­jęt­no­ści pozostawania w praw­dziwym, głębokim kon­tak­cie, które są otwarte na wykorzystywanie emocji i empatii w swojej pracy, gdyż w tej Szkole właśnie na te tematy położony jest główny nacisk”.

Anna Dunin-Brzezińska
Absol­wentka 12 edycji Szkoły Coachów

“Akademia Trop w spo­sób nie­zwykle pro­fes­jo­nalny i odpowiedzialny przy­gotowuje swoich adep­tów do pod­jęcia roli trenera czy coacha. Pod­czas całego procesu edukacji miałam okazję zdobyć wiedzę w spo­sób moim zdaniem naj­lep­szy — doświad­czając. Zajęcia prowadzone przez doświad­czonych trenerów były źródłem inspiracji i polem doświad­czal­nym. Wymogi for­malne stawiane adep­tom dają gwaran­cję, że stają się oni odpowiedzial­nymi coachami i trenerami”.


Katarzyna Lawera
Absol­wentka 12 edycji Szkoły Coachów
Coach, trener

Co nas wyróż­nia?

Cer­tyfikacja coachin­gowa

„Coaching to umiejęt­ność wspie­ra­nia innych w roz­woju poprzez prowadzenie uważ­nego, empatycz­nego a zarazem profesjonal­nego dialogu z klien­tem”.

Dorota Szczepan-Jakubowska

Prowadzimy sys­tem cer­tyfikacji, który ułatwia specjalistom dbanie o swój roz­wój oraz infor­muje odbior­ców ich usług o reprezen­towanym poziomie kom­peten­cji coacha.

Cer­tyfikaty coachin­gowe pracy Metodą TROP wydawane są na 4 poziomach:

 • Cer­tyfikat Bazowy Coacha – potwier­dza, że coach potrafi prze­prowadzić spo­tkanie coachin­gowe i osadzić je w kon­tek­ście roz­woju klient;
 • Coach Cer­tyfikowany I stop­nia – potwier­dza, że coach potrafi prze­prowadzić cykl spo­tkań coachin­gowych w opar­ciu o proces roz­woju, uczenia się klienta;
 • Coach Cer­tyfikowany II stop­nia – potwier­dza, że coach potrafi zaplanować, prze­prowadzić i zewaluaować program coachin­gowy oraz osadzić roz­wój klienta w realiach sys­temowych;
 • Coach Cer­tyfikowany III stop­nia – Super­wizor Metody TROP, potwier­dza, że osoba uczy Metody TROP i potrafi prze­prowadzić super­wizję pro­gra­mów coachin­gowych.

Nasza cer­tyfikacja dostosowana jest do Europej­skich Ram Kwalifikacji.

Kursy dla coachów

superwizja grupowa

Super­wizje grupowe

Spo­tkania grupowe dla coachów, które przyj­mują formę roz­mowy prak­tyków na temat relacji z klien­tem i prze­biegu cyklu coachin­gwego.

11528296 xxl szkolenie coachów wewnętrznych1

Szkolenia
dla coachów i men­torów w fir­mach


Programy roz­wojowe dla orga­ni­za­cji, nakierowane na wspar­cie wewnętrz­nych kadr w prowadzeniu coachingu i men­toringu Metodą TROP z uwzględ­nieniem kon­tek­stu sys­temowego i pracy na real­nych sytu­acjach.

Roz­wijanie empatii

W Metodzie TROP jedną z pod­stawowych kom­peten­cji coacha jest zdol­ność do budowania empatycz­nego kon­taktu.

W czasie pracy dzieli się on swoimi spo­strzeżeniami i odczuciami w stosunku do tego, co robi i mówi klient. Aby taka żywa i szczera roz­mowa była kon­struk­tywna dla klienta, wymaga od coacha wysokiej samo­świa­do­mo­ści oraz umie­jęt­no­ści komu­ni­ka­cyj­nych.

Fotolia 28766662 S budowanie wspolpracy opartej na empatii

Mówi się, że w Metodzie TROP coach „pracuje sobą”. Dlatego duża część naszej szkoły poświęcona jest dbało­ści o roz­wój tego magicz­nego narzędzia – osoby coacha, jego empatii i odwagi.

Co nas wyróż­nia?

 • Stosujemy nowator­ską, a jed­nocześnie doj­rzałą metodykę uczenia (Metoda TROP) oparta na doświad­czeniu, prak­tyce oraz reflek­sji w duchu zasady Tu i Teraz.
 • Oferujemy zajęcia przy­gotowujące do wej­ścia na rynek pracy oraz prak­tyki zawodowe.
 • Prowadzimy men­toring zawodowy, sys­tem cer­tyfikacji i szkolenia dla zaawan­sowanych coachów, co pozwala na świadome budo­wa­nie i realizowanie długofalowej ścieżki roz­woju.
 • Opracowaliśmy unikalny sys­tem ewaluacji coachingu, w którym nasi klienci mogą wykazać swoją skutecz­ność.
 • Na zajęciach panuje znakomita atmos­fera oparta na otwar­to­ści, szacunku oraz humorze.

Bazy wiedzy TROP

BAIT — Baza Artykułów Instytutu TROP

Instytut TROP stworzył Bazę Artykułów w których znajdą się artykuły na temat:

 • Specjalizacji w Akademii TROP
 • Modelów roz­woju
 • Idei, podejść i obszarów pracy
 • Rynku szkoleniowego

Zapraszamy do czytania.

TROPWiki

Jest to rodzaj słow­nika dla Metody TROP i zjawisk, na które chcemy oddziaływać przy jej pomocy. Korzystanie z TROP WIKI jest dar­mowe, ale prosimy o podawanie we wszel­kich materiałach źródła wiedzy.

SWAT

Idea

Stowarzyszenie działa od 2011 roku. Tworzy prze­strzeń współ­pracy dla uczest­ników i absol­wen­tów szkół TROP. Ma na celu tworzenie sieci ludzi, działań oraz wiedzy. Absol­wenci koń­cząc kurs mogą dalej roz­wijać się w środowisku osób o podob­nych celach i war­to­ściach.

Działania

Swatowicze organizują spo­tkania, na których dzielą się swoją cenną wiedzą, narzędziami i doświad­czeniami. Prowadzą dla siebie nawzajem „super­wizje koleżeń­skie”. Wspierają się w działaniu. Tworzą zespoły, które opracowują, nowator­skie propozycje dla szeroko rozumianego rynku, nawiązują kon­takty i budują part­ner­skie relacje z odbior­cami, a następ­nie realizują dla nich projekty.

Miej­sca

Spo­tkania SWAT odbywają się w War­szawie, Białym­stoku, Byd­gosz­czy, Łodzi, i Poznaniu. Swatowicze angażują się także w orga­ni­za­cję nowej akcji spo­łecz­nej „Smakuj Roz­wój”, która promuje naukę poprzez działanie i doświad­czanie.

Komunikacja

Głów­nym koor­dynatorem SWAT jest Ania Świętochow­ska, od której można dowiedzieć się „co dzieje się w sieci”. Warto też zaglądać na blog stowarzyszenia i jego profil na Facebooku. Zamiesz­czane są nich aktualne ter­miny spo­tkań, a także inspirujące posty. Trenerzy zain­teresowani siecią mogą kon­tak­tować się koor­dynatorem za pomocą profilu lub na adres swat.stowarzyszenie@gmail.com.e-magazyn TROP

pobierz e-magazyn TROP

Aby otrzymywać e-magazyn TROP,
podaj swój adres email poniżej.

Empatia to czasami nie­chciany przez nas towarzysz. Choć to ostat­nio modne słowo, przez wiele osób jest błęd­nie rozumiane i cał­kowicie nie­sprawiedliwie kojarzone ze słabo­ścią. W TROPie nauczyliśmy się nie tylko z nią pracować, ale także przy­glądać się jej z uwagą. Doceniamy pracę naszych neuronów lustrzanych, zachęcając Was przy okazji, aby z należytą uważ­no­ścią czynić to samo. Empatia szybko może okazać się naszym przyjacielem, zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy zawodowej. Empatyzujmy zatem uważ­nie i z uważ­no­ścią, tak jak uczy nas Jacek Jakubow­ski na swoim Treningu Roz­woju Uważ­no­ści Empatycz­nej.

Życzymy miłej lek­tury,
Zespół Grupy TROP

Maile z Waszymi propozycjami i tek­stami kieruj­cie na adres: tropletter@grupatrop.pl

Zobacz numery
archiwalne