Szkoła Pracy
z Konfliktem
w Organizacjach

 
 

Oferta

iStock 000019449415Small

Szkoła Pracy z Kon­flik­tem
w Orga­ni­za­cjach

Program szkoły przy­gotowuje uczest­ników do prowadzenia mediacji i pracy z osobami zaan­gażowanym w kon­flikt. Kon­cen­truje się na roz­woju moc­nych stron uczest­ników, osobistym stylu budowania kon­taktu, pogłębianiu zro­zumienia zjawisk międzyludz­kich oraz nauce wykorzystywania kluczowych w mediacjach narzędzi komu­ni­ka­cyj­nych.

Obraz3 mediacje at superwizje ind

Super­wizja pracy z kon­flik­tem

Osoba pracująca z kon­flik­tem bar­dzo często potrzebuje part­nera, z którym może omówić prze­bieg swoich działań. W sytu­acji napięcia konieczna jest umiejęt­ność kon­cen­trowania się na klien­tach „na zawołanie”. Ich interes powinien być zawsze waż­niej­szy niż potrzeby i nawyki emocjonalne mediatora. Jed­nak czasami speł­nienie tego wymogu jest bar­dzo trudne. Doświad­czony super­wizor stanowi rodzaj „bez­piecz­nika”, służy wspar­ciem merytorycz­nym oraz, co nie mniej istotne, emocjonal­nym. Dzięki temu praca z kon­flik­tem przy­czynia się do roz­woju zarówno mediatora jak i jego klien­tów. Proponujemy indywidualne sesje super­wizyjne prowadzone przez prak­tyków.

Przy­gotowanie do pracy z kon­flik­tem

Czego uczy szkoła?
Szkoła Pracy z Kon­flik­tem w Orga­ni­za­cjach przy­gotowuje do prowadzenia swoistych mediacji pomiędzy osobami i w grupie. Skupia się przy tym na trzech aspek­tach:

 • teo­retycz­nym związanym z rozumieniem natury kon­fliktu,
 • narzędziowym dostar­czającym spo­sobów pracy
 • osobistym, kon­cen­trującym się na roz­woju osoby pracującej z kon­flik­tem.

Przy­gotowanie teo­retyczne
Pod­stawą szkoły jest model TROP dotyczący pracy z kon­flik­tem w opar­ciu o budo­wa­nie odpowied­niej relacji. Dzięki roz­wojowi komu­ni­ka­cji i pozytyw­nego nastawienia można efek­tyw­nie przejść do kwestii kon­fliktu danych (brak infromacji) i struk­tury.

Przy­gotowanie osobiste
Pod­stawą edukacji osoby pracującej z kon­flik­tem jest jej osobista praca nad własną samoświadomo­ścią, empatią i akcep­tacją dla zachowań ujaw­nianych przez klien­tów. Szkoła pomaga roz­winąć umiejęt­ność radzenia sobie z trud­nymi emocjami klien­tów i samego mediatora. Kluczową kom­peten­cją mediatora jest bez­stron­ność. Jed­nocześnie konieczne jest życz­liwe zaan­gażowanie oraz szacunek dla decyzji stron.

Przy­gotowanie narzędziowe
Dotyczy metod reali­za­cji poszczegól­nych form pracy z kon­flik­tem. Przy­gotowujemy do pracy z diadą (z parą osób), grupą lub zespołem oraz całą organizacją (budo­wa­nie kul­tury kon­struk­tyw­nego kon­fliktu).

Adresowana jest do:

 • liderów
 • działów HR
 • trenerów
 • coachów.

Infor­macje organizacyjne

Program Szkoły Pracy z Kon­flik­tem w Orga­ni­za­cjach trwa 6 miesięcy, obej­muje 126 godzin dydak­tycz­nych i składa się z:

 • warsz­tatów tematycz­nych (sześć 2-dniowych zjaz­dów)
 • super­wizji prak­tyki
 • 3 seminariów.

Fotolia 19136010 XS mediacje 1 st


Zajęcia odbywają się w week­end — w soboty w godzinach 9:0018:00, w nie­dzielę 9:0017:00.


Kon­takt:

Mag­dalena Englert-Przyborek
226152891
wyślij pytanie

Co wyróż­nia naszą szkołę?

 • Opieka indywidualna nad uczest­nikami w trak­cie szkoły w postaci sesji men­torin­gowych i super­wizji indywidual­nych.
 • Stwarzanie szansy na połą­cze­nie roz­woju zawodowy i osobistego.
 • Nowator­ska, doj­rzała metoda uczenia (Metoda TROP) oparta na doświad­czeniu, oraz pogłębiona reflek­sją w duchu zasady Tu i Teraz.
 • Nowa specjalizacja odpowiadająca potrzebom rynku.
 • Doświad­czona kadra szkoleniowa.
 • Sys­tem cer­tyfikacji TROP.
 • Unikalny sys­tem ewaluacji.
 • Metodologia umoż­liwiająca zastosowanie nabytych umiejet­no­ści w róż­nych sytu­acjach i śodowiskach.

Monika Klonow­ska
Absol­wentka Szkoły Pracy z Kon­flik­tem w Orga­ni­za­cjach Grupy TROP. Psycholog, trener, coach, mediator, kon­sul­tant. Realizuje szkolenia dotyczące kon­struk­tyw­nego roz­wiązywania kon­flik­tów w zespołach i orga­ni­za­cjach, mediacji oraz prze­ciw­działania mob­bin­gowi. Prowadzi mediacje w zespołach w ramach prewen­cji antymob­bin­gowej.

Strona Mob­bing i dys­kryminacja


Absol­wenci o Szkole

Szkoła Pracy z Kon­flik­tem w Orga­ni­za­cjach pozwoliła w nowy spo­sób spoj­rzeć na zjawisko kon­fliktu i lepiej zro­zumieć jego złożoność i wielowymiarowość. Praca warsz­tatowa z róż­nymi aspek­tami kon­fliktu i rzeczywistymi przy­pad­kami, uświadomiła mi koniecz­ność bar­dzo zin­dywidualizowanego podej­ścia w pracy z kon­flik­tem oraz war­tość płynącą z wykorzystywania z zróż­nicowanych metod pracy — dopasowanych do danej sytu­acji, do włączonych w proces osób, do kon­tek­stu organizacyj­nego… Czas nauki był dla mnie też okazją do analizy swoich dotych­czasowych doświad­czeń w roz­wiązywaniu kon­flik­tów, z którymi miałam do czynienia w orga­ni­za­cjach w róż­nych rolach i funk­cjach zawo­do­wych – głów­nie jako menedżer i lider orga­ni­za­cji. Była to szansa przyj­rzenia się własnemu stylowi pracy mediacyj­nej i szerzej pojętej pracy z kon­flik­tem. Uświadomienie sobie swoich moc­nych stron w tym obszarze i jed­noczesne integrowanie wiedzy i umie­jęt­no­ści nabywanych w szkole.

Monika Panas
Absol­wentka Szkoły Pracy z Kon­flik­tem w Orga­ni­za­cjach
Trener, coach w Fir­mie Motiv8 coaching & training

„Moje uczest­nic­two w Szkole pracy z kon­flik­tem w orga­ni­za­cjach, przede wszyst­kim pozwoliło mi na bar­dzo duży wgląd w siebie. Praca metodą TROP, roz­winęła mnie jako człowieka, ale też jako coacha, czy trenera często pracującego z kon­flik­tem. Zobaczyłam, że w kon­flik­cie nikt nie musi być prze­granym, że kon­flikt może roz­winąć ludzi, pokazać im inne, nowe obszary, które nie były dla nich wcześniej dostępne. Poza tym jak zawsze w TROPie, pracowałam z fan­tastycz­nymi ludźmi w poczuciu wspól­nego celu z ogrom­nym szacun­kiem i wspar­ciem dla siebie nawzajem, otwar­to­ścią na róż­norod­ność i wiarą, że warto zmieniać siebie, a przez to pokazywać innym, że zmiany są moż­liwe. (…) Dzięki Szkole “Praca z kon­flik­tem w orga­ni­za­cjach” jestem lep­szym trenerem, coachem, nauczyłam się dostrzegać to czego wcześniej nie dostrzegałam”.

Mał­gorzata Mitura-Cegłowska
absol­wentka Szkoły Coachów i Szkoły Pracy z Kon­flik­tem w Orga­ni­za­cjach, trener, coach, doradca zawodowy w fir­mie MavisMetoda TROP w pracy z kon­flik­tem

Mediacje nastawione na relacje
Uczymy nowej, lecz bar­dzo potrzeb­nej na rynku specjalizacji — przy­gotowującej do udzielania wspar­cia w radzeniu sobie z kon­flik­tami w orga­ni­za­cji.

Mediator korzystając ze swoich kom­peten­cji inter­per­sonal­nych dąży do tego, aby osoby zaan­gażowane w kon­flikt były gotowe spo­tkać się ze sobą i wysłuchać się. Etap ten jest pod­stawowym warun­kiem pracy na rzecz poro­zumienia. Wymaga to zmiany w obszarze wzajem­nych relacji obu stron. Dlatego mediator pracuje z klien­tami róż­nymi metodami, organizuje zarówno spo­tkania indywidualne jak i wielostronne sesje mediacyjne.

W przy­padku problemów stricte struk­tural­nych prowadzimy mediacje we współ­pracy ze specjalistami od roz­wiązań biz­nesowych lub praw­nikami.

Edukacyjna rola mediacji
Kon­flikty w orga­ni­za­cjach, choć przy­kre i kosz­towne, są szansą na zmianę status quo, na nauczenie się czegoś istot­nego o sobie i o innych. Pozwalają spoj­rzeć “świeżym okiem” na orga­ni­za­cję i jej kul­turę. Celem mediatorów pracujących Metodą TROP jest wykorzystanie waloru edukacyj­nego sytu­acji kon­flik­towej i uczynienie z procesu mediacyj­nego swoistego szkolenia opar­tego na trud­nym, lecz owoc­nym dialogu. Mediator wspiera ludzi w uświadamianiu sobie wzajem­nych róż­nic, które mogą ich dzielić. Przy­gotowuje ludzi do ich akcep­tacji, próby zro­zumienia drugiej strony i nawiązania dialogu.

„Narzędziem pracy mediatora jest on sam. Jego postawa i to, w jaki spo­sób wykorzysta swoje doświad­czenie życiowe, decyduje o tym, czy zdobędzie zaufanie osób zaan­gażowanych w kon­flikt”.

Dorota Szczepan-Jakubowska

Prowadzimy sys­tem cer­tyfikacji, który ułatwia specjalistom dbanie o swój roz­wój oraz infor­muje odbior­ców ich usług o reprezen­towanym poziomie kom­peten­cji mediatora.

· Cer­tyfikat Bazowy Mediatora — potwier­dza, że mediator potrafi przy­gotować i prze­prowadzić…

· Mediator Cer­tyfikowany I stop­nia — potwier­dza, że mediator potrafi przy­gotować, prze­prowadzić i zewaluaować …

· Mediator Cer­tyfikowany II stop­nia — potwier­dza, że mediator potrafi przy­gotować, prze­prowadzić i zewaluaować cykl mediacji … i;

· Mediator Cer­tyfikowany III stop­nia — Super­wizor Metody TROP, potwier­dza, że osoba uczy Metody TROP i potrafi prze­prowadzić super­wizję sesji mediacyj­nych w ramach pro­gra­mów zmian kul­turowych prowadzonych Metodą TROP.

Nasza cer­tyfikacja dostosowana jest do Europej­skich Ram Kwalifikacji.

12.00 281 1 7560000 10692000 359410 259 261 257 276 262 279 1 0“““““““““““ 5 2 1 285 282 1 False 0 0 0 01 304800 243 True 128 77 255 3175 3175 70 True True True True True 278 134217728 1 49999996.0000009999996.000000 8 Empty 16711680 52479 26367 13421772 16737792 13382502 16777215 Nie­bieski ptak 22858575 22860000 (‘@““““‘ 266 263 5 110183775 110185200

Bazy wiedzy TROP

BAIT — Baza Artykułów Instytutu TROP

Instytut TROP stworzył Bazę Artykułów w których znajdą się artykuły na temat:

 • Specjalizacji w Akademii TROP
 • Modelów roz­woju
 • Idei, podejść i obszarów pracy
 • Rynku szkoleniowego

Zapraszamy do czytania.

TROPWiki

Jest to rodzaj słow­nika dla Metody TROP i zjawisk, na które chcemy oddziaływać przy jej pomocy. Korzystanie z TROP WIKI jest dar­mowe, ale prosimy o podawanie we wszel­kich materiałach źródła wiedzy.

SWAT

Idea

Stowarzyszenie działa od 2011 roku. Tworzy prze­strzeń współ­pracy dla uczest­ników i absol­wen­tów szkół TROP. Ma na celu tworzenie sieci ludzi, działań oraz wiedzy. Absol­wenci koń­cząc kurs mogą dalej roz­wijać się w środowisku osób o podob­nych celach i war­to­ściach.

Działania

Swatowicze organizują spo­tkania, na których dzielą się swoją cenną wiedzą, narzędziami i doświad­czeniami. Prowadzą dla siebie nawzajem „super­wizje koleżeń­skie”. Wspierają się w działaniu. Tworzą zespoły, które opracowują, nowator­skie propozycje dla szeroko rozumianego rynku, nawiązują kon­takty i budują part­ner­skie relacje z odbior­cami, a następ­nie realizują dla nich projekty.

Miej­sca

Spo­tkania SWAT odbywają się w War­szawie, Białym­stoku, Byd­gosz­czy, Łodzi, i Poznaniu. Swatowicze angażują się także w orga­ni­za­cję nowej akcji spo­łecz­nej „Smakuj Roz­wój”, która promuje naukę poprzez działanie i doświad­czanie.

Komunikacja

Głów­nym koor­dynatorem SWAT jest Ania Świętochow­ska, od której można dowiedzieć się „co dzieje się w sieci”. Warto też zaglądać na blog stowarzyszenia i jego profil na Facebooku. Zamiesz­czane są nich aktualne ter­miny spo­tkań, a także inspirujące posty. Trenerzy zain­teresowani siecią mogą kon­tak­tować się koor­dynatorem za pomocą profilu lub na adres swat.stowarzyszenie@gmail.com.e-magazyn TROP

pobierz e-magazyn TROP

Aby otrzymywać e-magazyn TROP,
podaj swój adres email poniżej.

Empatia to czasami nie­chciany przez nas towarzysz. Choć to ostat­nio modne słowo, przez wiele osób jest błęd­nie rozumiane i cał­kowicie nie­sprawiedliwie kojarzone ze słabo­ścią. W TROPie nauczyliśmy się nie tylko z nią pracować, ale także przy­glądać się jej z uwagą. Doceniamy pracę naszych neuronów lustrzanych, zachęcając Was przy okazji, aby z należytą uważ­no­ścią czynić to samo. Empatia szybko może okazać się naszym przyjacielem, zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy zawodowej. Empatyzujmy zatem uważ­nie i z uważ­no­ścią, tak jak uczy nas Jacek Jakubow­ski na swoim Treningu Roz­woju Uważ­no­ści Empatycz­nej.

Życzymy miłej lek­tury,
Zespół Grupy TROP

Maile z Waszymi propozycjami i tek­stami kieruj­cie na adres: tropletter@grupatrop.pl

Zobacz numery
archiwalne