Ładowanie…

Kierunek: Trener Warsz­tatu
i Treningu Grupowego

 

 
 

Szkoły dla trenerów

Fotolia 49288694 M trener 1 st

Szkoła Trenerów Pierw­szego Stop­nia

Od samo­poznania do działania. Program szkoły dba o inter­per­sonalne i narzędziowe przy­gotowanie przy­szłych trenerów do prowadzenia szko­leń. Uczest­nicy poznają naj­now­sze know-how zwią­zane z Metodą TROP, Action Lear­ning i metod ewaluacji warsz­tatów (więcej).

Fotolia 3137955 M trener II st

Szkoła Trenerów Drugiego Stop­nia

Adresowana jest do osób posiadających dużą prak­tykę trener­ską (co naj­mniej 400 godzin) oraz doświad­czenie w pracy nad sobą. Przy­świeca jej hasło — Działaj samodziel­nie, ale nie samot­nie. Opiera się na dwóch typach aktyw­no­ści: uczest­nic­twie w indywidual­nym i grupowym men­toringu i/lub kotrenowaniu w Szkole Trenerów, Coachów Pierw­szego Stop­nia lub Szkole Liderów Akademi TROP. Kotrenowaniu towarzyszy pogłębiona super­wizja.

Szkolenie dla doświad­czonych trenerów odbywa się w 6 głów­nych kierun­kach:

 • roz­wijania osobistego stylu pracy w opar­ciu o mocne strony, doświad­czenie, życiową mądrość;
 • super­wizji pracy i wzrostu samo­świa­do­mo­ści co do ograniczeń prze­szkadzających w roz­woju oraz podej­mowaniu coraz ciekaw­szych wyzwań;
 • pogłębiania reflek­sji teo­retycz­nej na temat sensu i metod pracy;
 • budowania wspól­noty uczą­cej się osób doświad­czonych;
 • wyspecjalizowania się w określonej tematyce (np. osoby star­sze, kobiety, top menadżerowie, pomoc spo­łeczna, itp.);
 • przy­gotowania do Cer­tyfikatu I i II stop­nia Trenera Warsz­tatu i Treningu Grupowego pracującego Metodą TROP (więcej)

superwizja grupowa

Super­wizje grupowe

Super­wizje są pod­stawą wielu sys­temów cer­tyfikacyj­nych. Pozwalają przyj­rzeć się swojej pracy, uwraż­liwiają na kwestie etyczne i pozwalają głębiej zro­zumieć proces grupowy.Absol­wenci o Szkole

„Wybór Szkoły Trenerów Biz­nesu TROP był dla mnie naj­bar­dziej owocną decyzją 2010 roku. Decyzję tę pod­jęłam po kon­sul­tacji z innymi zadowolonymi absol­wen­tami. Przy­chodząc do TROP-u chciałam wzbogacić swój warsz­tat trener­ski, ale przede wszyst­kim poczuć specyfikę pracy „na procesie”. Moje potrzeby trener­skie zostały zaspokojone. Zjazdy były prowadzone przez osoby, które nie tylko miały cenne zaplecze trener­skie, ale rów­nież były war­to­ściowymi osobami i te war­to­ści z pasją prze­kazywali uczest­nikom. Dodat­kowo w pakiecie otrzymałam moż­liwość roz­woju osobistego i poszerzenie per­spek­tywy swoich moż­liwo­ści. W trak­cie Szkoły nabrałam wiary we własną spraw­czość i założyłam firmę”.

Marta Migoń, absol­wentka
Szkoły Trenerów Biz­nesu
Trener, wła­ściciel firmy Pracow­nia Emocji

“Nazywam się Sebastian Ciszew­ski. Czasami nazywam się też trenerem. W dużej mierze dzięki TROPowi.

Moja przy­goda z nim zaczęła się w 2009 roku, kiedy zapisałem się na XXV Szkołę Trenerów Biz­nesu. Był to dla mnie zupeł­nie nowy etap w roz­woju, bo w tam­tym czasie roz­wijałem karierę akademicką. W sumie okazało się po kilku miesiącach, że ją zwijam. Czas szkoły był dla mnie okresem wewnętrz­nej zmiany, nowych decyzji i nowych kierun­ków działania.

Po odej­ściu z uczelni poświęciłem się pracy trener­skiej. Na początku 2011 roku założyłem własną firmę szkoleniową – Brando Group. Nowe pomysły, nowe wyzwania prze­siąk­nięte były “tropowymi” reflek­sjami. Dlatego pod koniec roku postanowiłem wrócić do Tropu na szkolenie – Dialog w kon­flik­cie. Po kur­sie dostałem szansę kotrenowania w XXIX Szkole Trenerów Biz­nesu i na szkoleniach unij­nych. Ta nowa rola stała się dla mnie ogrom­nym impul­sem do roz­woju. Połą­cze­nie doświad­czeń uczest­nika i kotrenera zin­tegrowało mnie. Dziś kiedy oglądam się za siebie, widzę drogę którą pokonałem. Warto było…”

Sebastian Ciszew­ski, absol­went
Szkoły Trenerów Biz­nesu
Trener, wła­ściciel firmy Brando Group

„Uważam, że decyzja o tym, aby budować własną karierę trener­ską z Tropem była naj­lep­szą jaką mogłam pod­jąć. Kil­kana­ście miesięcy szkoły było dla mnie wspaniałą podróżą, którą roz­poczęłam we własnym wnętrzu, a uwień­czyłam goto­wo­ścią do głębokiej, peł­nej zro­zumienia i empatii pracy z grupami. Odnoszę wrażenie, że wszyst­kie procesy przez które prze­szłam wraz z współ­uczest­nikami szkoły były nie­zbędne do mojego integral­nego roz­woju i dogłęb­nego zro­zumienia pracy trenera jako moderatora zmiany – nie tylko w warun­kach biz­nesowych. Z wykształ­cenia jestem psychologiem, TROP wyzwolił we mnie umiejęt­ność korzystania z profesjonal­nej wiedzy w spo­sób prak­tyczny i cał­kowicie zin­tegrowany z moim własnym oglądem teo­rii i badań z róż­nych specjalizacji tej nauki. To daje mi poczucie ogrom­nej spraw­czo­ści. Wielką war­to­ścią dla mnie jako trenera budującego swoją ścieżkę kariery jest rów­nież tak bar­dzo wspierane przez TROP sieciowanie…”

Mag­dalena Kempa, absol­wentka
Szkoły Trenerów Biz­nesu
Kulig Sp. z o.o.


Przy­gotowanie trenera

Akademia TROP przy­gotowuje trenerów w trzech obszarach:

 • wiedzy i umie­jęt­no­ści związanych z zapew­nieniem wła­ściwego klimatu pracy grupowej;
 • tech­nicz­nych umie­jęt­no­ści budowania i prowadzenia warsz­tatu;
 • wiedzy i umie­jęt­no­ści związanych z pracą ze zmianą.

Budo­wa­nie sytu­acji edukacyj­nej

Absol­wenci TROP uważani są za specjalistów w zakresie tworzenia sytu­acji edukacyj­nej, czyli takiej, w której ludzie uczą się, a nie są uczeni. Taki styl pracy, jest moż­liwy wów­czas, kiedy trener jest empatyczny i samoświadomy.

Aktywizacja i praca z emocjami

Uczest­nicy naszych szkół działają na rzecz aktywizacji i otwar­to­ści uczest­ników. Ożywiona atmos­fera na warsz­tatach wiąże się z inten­syw­nymi relacjami pomiędzy uczest­nikami, wieloma interak­cjami, którym towarzyszą wszel­kie emocje. Dla wielu osób ważne jest przy tym poczucie bez­pieczeń­stwa zwią­zane z osobą trenera. Dlatego w Szkole waż­nym elemen­tem jest praca nad sobą, nad własnymi emocjami, stylem komunikowania się i inteligen­cją emocjonalną. Dzięki niej uczest­nicy uzyskują spój­ność swojego stylu pracy z własnymi moc­nymi stronami. Wów­czas są bar­dziej skuteczni w reagowaniu na trudne sytuacje. Trener jest prze­konywujący, kiedy jest sobą, ale odwaga bycia sobą wymaga wysokiej samoak­cep­tacji i adekwat­nej samooceny. To właśnie roz­wija nasza szkoła.

Szkolenia dla innowacji

Metoda TROP jest szczegól­nie skuteczna w sytu­acjach, które zwią­zane są ze zmianą i roz­wojem osób, zespołów i orga­ni­za­cji. Styl szko­leń TROP otwiera ludzi na zmianę i współ­pracę związaną z tworzeniem czegoś nowego.

Nasi absol­wenci są dobrze przy­gotowani do roli osób wspierających proces kreowania i wpro­wa­dza­nia innowacji, zmian kul­turowych oraz tech­nologicz­nych. Szkoła Trenera kładzie nacisk na roz­wój kreatyw­no­ści, odwagę eks­perymen­towania i poszu­ki­wa­nia nowych dróg dla szko­leń.

Uczymy dialogu i w dialogu
Uczest­nik Akademii TROP przy­gotowuje się do roli trenera–facylitatora, „ułatwiacza” (od ang. facilitate – ułatwianie).

Uważamy, że trener lepiej przy­służy się roz­wojowi uczest­ników prowadzonych przez siebie szko­leń, jeśli skon­cen­truje się na pomocy w tworzeniu płasz­czyzny żywej wymiany myśli, niż jeśli będzie eks­ponował swoją “eks­perc­kość” – w każ­dej omawianej dziedzinie.

Powinien poruszać, inspirować, a następ­nie pomagać zebrać owoce współ­pracy zes­po­ło­wej. Paradoks polega na tym, że trenerzy TROP, budując atmos­ferę sprzyjającą otwar­to­ści, wiele dowiadują się i bar­dzo szybko uczą się od swoich klien­tów. Mogą więc z powodzeniem grać rolę eks­perta w wielu obszarach. Wykorzystują to dla traf­nego pod­sumowania pracy uczest­ników. W tym procesie naszym mistrzem jest Sokrates. Głosił on, że nauczyciel to akuszer, pomagający przy “porodzie wiedzy”, czyli w prze­łożeniu żywego doświad­czenia na moż­liwe do wprowadzenia w życie wnioski.
Teatry trener­skie

Jak Akademia TROP pomaga wejść na rynek?

Trenerzy pracują dla wielu środowisk: biz­nesu (zarówno wiel­kich kor­poracji, jak też małych firm), orga­ni­za­cji pozarządowych, administracji publicz­nej, samorządów, edukacji, służby zdrowia, pomocy spo­łecz­nej. Wspierają dzieci, młodzież, dorosłych, osoby star­sze.

Szkoła Trenerów TROP, choć posługuje się przy­kładami z biz­nesu, przy­gotowuje do pracy w więk­szo­ści z wymienionych obszarów. Każdy z tych teatrów ma własny język, know-how i osiągnięcia w swoich dziedzinach. Organizacje poza­rzą­dowe stworzyły ogromny kapitał wiedzy na temat zmiany spo­łecz­nej. Kor­poracje wyznaczają stan­dard zarzą­dza­nia. Małe firmy i pracujący dla nich trenerzy mogą uczyć elastycz­no­ści, odpowiedzial­no­ści, przed­siębior­czo­ści. Szkolenia dla administracji uświadamiają, jak powstają decyzje struk­turalne.

Trener wszech­stronny ma dużą prze­wagę kon­kuren­cyjną, zna życie od wielu stron. Akademia TROP szkoli osoby z róż­nych teatrów umoż­liwiając współ­pracę i wymianę wiedzy. Umoż­liwia trenerom wybranie specjalizacji bliskiej war­to­ściom i predys­pozycjom.Osiągnięcia Absol­wen­tów

Przed­stawimy syl­wetki naszych absol­wen­tów:

Eliza Gniado
Ukoń­czyła 10 edycję Szkoły Trenerów Biz­nesu i 5 edycję Szkoły Coachów Grupy TROP. Jest trenerem i super­wizorem metody dramy oraz coachem, współ­wła­ścicielką firmy Drama Way – Cen­trum Szko­leń i Roz­woju. Współ­prowadzi Szkołę Trenerów Dramy. Specjalizuje się w szkoleniach roz­wijających umie­jęt­no­ści osobiste, kom­peten­cje zwią­zane z zarządzaniem oraz w szkoleniach z obsługi klienta i sprzedażowych. Realizuje warsz­taty inter­wen­cyjne dla zespołów wokół problemów komu­ni­ka­cyj­nych i kon­flik­tów. Prowadzi coaching manager­ski i life-coaching. Wspiera w roz­woju innych trenerów.

Strona firmy Drama Way

Katarzyna Bal­cer­kiewicz
Absol­wentka 7 edycji Szkoły Trenerów Biz­nesu. Założycielka firmy Grupa Spo­tkanie, trener, terapeuta Analizy Trans­ak­cyj­nej. Firma, którą prowadzi specjalizuje się w szkoleniu trenerów, menadżerów oraz terapii indywidual­nej i grupowej. Wspiera zarówno firmy jak i klien­tów indywidual­nych.

Strona firmy Grupa Spo­tkanie

Cer­tyfikacja trener­ska

„Specjali­ści wtedy stają się trenerami, kiedy prze­stają uczyć, a potrafią towarzyszyć w roz­budzaniu ciekawo­ści i uruchomieniu samodziel­nego procesu uczenia się.”

Jacek Jakubow­ski


Prowadzimy sys­tem cer­tyfikacji, który ułatwia specjalistom (absol­wen­tom Grupy TROP) dbanie o swój roz­wój oraz infor­muje odbior­ców ich usług o poziomie kom­peten­cji trenera.

Cer­tyfikaty trener­skie pracy Metodą TROP wydawane są na IV poziomach:

 • Cer­tyfikat Bazowy Trenera – potwier­dza, że trener potrafi przy­gotować i prze­prowadzić krót­kie formy szkoleniowe, wykorzystując elementy Metody TROP;
 • Trener Cer­tyfikowany I stop­nia – potwier­dza, że trener potrafi przy­gotować, prze­prowadzić i zewaluować pełny dwu­dniowy warsz­tat oparty na Metodzie TROP;
 • Trener Cer­tyfikowany II stop­nia – potwier­dza, że trener potrafi przy­gotować, prze­prowadzić i zewaluować cykl szko­leń w ramach projektu inicjującego zmianę, we współ­pracy z innymi trenerami;
 • Trener Cer­tyfikowany III stop­nia – Super­wizor Metody TROP, potwier­dza, że osoba uczy Metody TROP i potrafi prze­prowadzić super­wizję warsz­tatów w ramach projek­tów zmian kul­turowych prowadzonych Metodą TROP.

Nasza cer­tyfikacja jest spójna z sys­temem rekomen­dacji PTP (Pol­skiego Towa­rzy­stwa Psychologicz­nego) oraz STOP (Stowarzyszenia Trenerów Orga­ni­za­cji Pozarządowych), co umoż­liwia otwar­cie drogi do uzyskiwania tych cer­tyfikacji. Cer­tyfikacja TROP dostosowana jest do Europej­skich Ram Kwalifikacji, co umoż­liwia porów­nywanie umie­jęt­no­ści trenerów TROP na rynku europej­skim.


Bazy wiedzy TROP

BAIT — Baza Artykułów Instytutu TROP

Instytut TROP stworzył Bazę Artykułów w których znajdą się artykuły na temat:

 • Specjalizacji w Akademii TROP
 • Modelów roz­woju
 • Idei, podejść i obszarów pracy
 • Rynku szkoleniowego

Zapraszamy do czytania.

TROPWiki

Jest to rodzaj słow­nika dla Metody TROP i zjawisk, na które chcemy oddziaływać przy jej pomocy. Korzystanie z TROP WIKI jest dar­mowe, ale prosimy o podawanie we wszel­kich materiałach źródła wiedzy.

SWAT

Idea

Stowarzyszenie działa od 2011 roku. Tworzy prze­strzeń współ­pracy dla uczest­ników i absol­wen­tów szkół TROP. Ma na celu tworzenie sieci ludzi, działań oraz wiedzy. Absol­wenci koń­cząc kurs mogą dalej roz­wijać się w środowisku osób o podob­nych celach i war­to­ściach.

Działania

Swatowicze organizują spo­tkania, na których dzielą się swoją cenną wiedzą, narzędziami i doświad­czeniami. Prowadzą dla siebie nawzajem „super­wizje koleżeń­skie”. Wspierają się w działaniu. Tworzą zespoły, które opracowują, nowator­skie propozycje dla szeroko rozumianego rynku, nawiązują kon­takty i budują part­ner­skie relacje z odbior­cami, a następ­nie realizują dla nich projekty.

Miej­sca

Spo­tkania SWAT odbywają się w War­szawie, Białym­stoku, Byd­gosz­czy, Łodzi, i Poznaniu. Swatowicze angażują się także w orga­ni­za­cję nowej akcji spo­łecz­nej „Smakuj Roz­wój”, która promuje naukę poprzez działanie i doświad­czanie.

Komunikacja

Głów­nym koor­dynatorem SWAT jest Ania Świętochow­ska, od której można dowiedzieć się „co dzieje się w sieci”. Warto też zaglądać na blog stowarzyszenia i jego profil na Facebooku. Zamiesz­czane są nich aktualne ter­miny spo­tkań, a także inspirujące posty. Trenerzy zain­teresowani siecią mogą kon­tak­tować się koor­dynatorem za pomocą profilu lub na adres swat.stowarzyszenie@gmail.com.e-magazyn TROP

pobierz e-magazyn TROP

Aby otrzymywać e-magazyn TROP,
podaj swój adres email poniżej.

Empatia to czasami nie­chciany przez nas towarzysz. Choć to ostat­nio modne słowo, przez wiele osób jest błęd­nie rozumiane i cał­kowicie nie­sprawiedliwie kojarzone ze słabo­ścią. W TROPie nauczyliśmy się nie tylko z nią pracować, ale także przy­glądać się jej z uwagą. Doceniamy pracę naszych neuronów lustrzanych, zachęcając Was przy okazji, aby z należytą uważ­no­ścią czynić to samo. Empatia szybko może okazać się naszym przyjacielem, zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy zawodowej. Empatyzujmy zatem uważ­nie i z uważ­no­ścią, tak jak uczy nas Jacek Jakubow­ski na swoim Treningu Roz­woju Uważ­no­ści Empatycz­nej.

Życzymy miłej lek­tury,
Zespół Grupy TROP

Maile z Waszymi propozycjami i tek­stami kieruj­cie na adres: tropletter@grupatrop.pl

Zobacz numery
archiwalne