Ładowanie…

 
 

Cer­tyfikacja TROP


iStock 000005358830certyfiakcja treneraCer­tyfikacja trener­ska

iStock 000008534925S certyfiakcja coacha
Cer­tyfikacja coachin­gowa

Cer­tyfikat Grupy TROP poświad­cza, że dana osoba potrafi i chce realizować w swojej pracy pod­stawowe zasady Metody TROP tj.:

 • Buduje sytuację edukacyjna w kon­tak­cie z grupą, jak i osobą indywidualną, opartą o dialog, part­ner­stwo oraz współ­pracę.
 • Opiera się w swojej pracy trener­skiej na metodyce uczenia poprzez doświad­czanie, korzysta z metod aktywizujących oraz stosuje zasadę Tu i Teraz.
 • Pracuje w opar­ciu o mocne strony.
 • Buduje kon­trakt i stale weryfikuje cele określające, jaki proces chce uruchomić/wzmocnić.
 • Uwzględ­nia kon­tekst sys­temowy działania szkoleniowo-rozwojowego.

Cele

Sys­tem Cer­tyfikacji dla specjalistów pracujących Metodą TROP ma dwa pod­stawowe cele:

 • Określanie stan­dardu kom­peten­cji w poszczegól­nych dys­cyplinach czyli zdol­ność do reali­za­cji przyjętych celów oraz wywoływania pożądanych skut­ków dzięki zastosowaniu Metody TROP.

 • Zachęcanie profesjonalistów do stałego roz­woju czyli aktualizacji swojej wiedzy, pogłębiania swojej samo­świa­do­mo­ści, budowania i realizowania swojej ścieżki roz­woju w opar­ciu o własne mocne strony. cele CC

Posługiwanie się cer­tyfikatem TROP oznacza, że dany specjalista jest w stałym procesie roz­woju, korzysta z dodat­kowych kur­sów, super­wizji i gromadzi nowe doświad­czenia, a co za tym idzie stale pod­nosi stan­dard świad­czonych przez siebie usług.

Przy­znawanie cer­tyfikatów wiąże się z weryfikacją kon­kret­nych osiągnięć osoby cer­tyfikowanej. Brane są pod uwagę skutki jej działań oraz zachowanie zasad pracy Metodą TROP, przy jed­noczesnym roz­wijaniu osobistego stylu pracy.

Korzy­ści

Naj­więk­szymi korzy­ściami z uczest­niczeniu w sys­temie cer­tyfikacji Grupy TROP są:

 • Poświad­czenie przez Grupę TROP umie­jęt­no­ści i wysokiego stan­dardu pracy w zakresie wspie­ra­nia roz­woju osób indywidual­nych i grupy.
 • Opracowanie Indywidual­nej Ścieżki Roz­woju Zawodowego, łączącej mocne strony, pasje i predys­pozycje kan­dydata w kon­tek­ście znajomo­ści realiów, oczekiwań i moż­liwo­ści środowisk, z którymi kan­dydat chce pracować.
 • Moż­liwość jed­noczesnego cer­tyfikowania się w trzech sys­temach: TROP, PTP oraz STOP, dzięki uwspól­nieniu kluczowych warun­ków.
 • Świadome pod­noszenie wła­snych umie­jęt­no­ści w trak­cie procesu cer­tyfikacji poprzez korzystanie z super­wizji indywidual­nych, grupowych oraz uczest­niczących.
 • Promocja osób cer­tyfikowanych na stronie Cen­trum Cer­tyfikacji Grupy TROP poprzez publikację listy osób cer­tyfikowanych wraz z numerami ich cer­tyfikatów.

Fotolia 41765278 M - 200x125

Lista osób cer­tyfikowanych

Indywidualna Ścieżka Roz­woju

Jed­nym z naj­waż­niej­szych etapów procesu cer­tyfikacji jest opisanie zadań roz­wojowych w zakresie pracy trener­skiej, coach­in­go­wej.
Indywidualna Ścieżka Roz­woju to pod­stawowe narzędzie monitorowania wła­snych postępów. Tworzona jest w ramach spo­tkań men­torin­gowych, które są czę­ścią sys­temu cer­tyfikacji. Stanowi pod­stawę budowania kon­kret­nych planów na działania roz­wojowe i edukacyjne.

Zawiera przede wszyst­kim:

 • opis kierun­ków i metod roz­woju kom­peten­cji w roli coacha, trenera,
 • określa potrzebne doświad­czenia, lek­tury i kursy,
 • obej­muje działania zmierzające do głęb­szego zro­zumienia środowisk, dla których chce pracować osoba cer­tyfikująca się.
 • opisuje, jak chce ona wykorzystywać swoje atuty oraz w jaki spo­sób zamierza radzić sobie z trud­no­ściami na drodze osiągania określonych kom­peten­cji,
 • proces cer­tyfikacji pomaga zaplanować kamienie milowe na ścieżce roz­woju.

Specjalizacje i stop­nie

W każ­dej specjal­no­ści występują cztery stop­nie kom­peten­cji:

 • stopień bazowy

Zdol­ność do efek­tyw­nego prze­prowadzenia prostego, krót­kiego procesu coachin­gowego lub szkoleniowego z wyko­rzy­sta­niem elemen­tów Metody TROP.

 • I stopień

Zdol­ność do poprowadzenia z pozytyw­nym skut­kiem pojedyn­czego procesu coachin­gowego lub szkoleniowego, typowego pod względem długo­ści oraz złożono­ści dla branży i rynku, na którym działa osoba cer­tyfikowana, pracująca w opar­ciu o Metodę TROP.

 • stopień II (Senior)

Zdol­ność do poprowadzenia Metodą TROP cyklu długofalowych oddziaływań z jedną grupą odbior­ców oraz działań wymagających współ­pracy z innymi specjalistami w ramach projek­tów zmiany.

 • stopień III (Super­wizor)

Umiejęt­ność i chęć uczenia, roz­wijania i propagowania Metody TROP.
Proces cer­tyfikacji można roz­poczynać od dowol­nego stop­nia, po wstęp­nej kon­sul­tacji z men­torem.

Zespół Cen­trum Cer­tyfikacyj­nego

a.zarzycka1
Agnieszka Zarzycka
Prze­wod­niczący Rady Cen­trum Cer­tyfikacji, super­wizor Treningu i Warsz­tatu Grupowego oraz coachingu Metodą TROP, men­tor.

DSC 7439 b resize

Dorota Szczepan-Jakubowska
Mistrz Metody TROP, men­tor.

DSC 7221 b resize

Jac Jakubow­ski
Super­wizor Metody TROP, men­tor.

maciek barylka

Maciej Baryłka
Men­tor Cer­tyfikacyjny, Trener i Coach II stop­nia Metody TROP.

Bazy wiedzy TROP

BAIT — Baza Artykułów Instytutu TROP

Instytut TROP stworzył Bazę Artykułów w których znajdą się artykuły na temat:

 • Specjalizacji w Akademii TROP
 • Modelów roz­woju
 • Idei, podejść i obszarów pracy
 • Rynku szkoleniowego

Zapraszamy do czytania.

TROPWiki

Jest to rodzaj słow­nika dla Metody TROP i zjawisk, na które chcemy oddziaływać przy jej pomocy. Korzystanie z TROP WIKI jest dar­mowe, ale prosimy o podawanie we wszel­kich materiałach źródła wiedzy.

SWAT

Idea

Stowarzyszenie działa od 2011 roku. Tworzy prze­strzeń współ­pracy dla uczest­ników i absol­wen­tów szkół TROP. Ma na celu tworzenie sieci ludzi, działań oraz wiedzy. Absol­wenci koń­cząc kurs mogą dalej roz­wijać się w środowisku osób o podob­nych celach i war­to­ściach.

Działania

Swatowicze organizują spo­tkania, na których dzielą się swoją cenną wiedzą, narzędziami i doświad­czeniami. Prowadzą dla siebie nawzajem „super­wizje koleżeń­skie”. Wspierają się w działaniu. Tworzą zespoły, które opracowują, nowator­skie propozycje dla szeroko rozumianego rynku, nawiązują kon­takty i budują part­ner­skie relacje z odbior­cami, a następ­nie realizują dla nich projekty.

Miej­sca

Spo­tkania SWAT odbywają się w War­szawie, Białym­stoku, Byd­gosz­czy, Łodzi, i Poznaniu. Swatowicze angażują się także w orga­ni­za­cję nowej akcji spo­łecz­nej „Smakuj Roz­wój”, która promuje naukę poprzez działanie i doświad­czanie.

Komunikacja

Głów­nym koor­dynatorem SWAT jest Ania Świętochow­ska, od której można dowiedzieć się „co dzieje się w sieci”. Warto też zaglądać na blog stowarzyszenia i jego profil na Facebooku. Zamiesz­czane są nich aktualne ter­miny spo­tkań, a także inspirujące posty. Trenerzy zain­teresowani siecią mogą kon­tak­tować się koor­dynatorem za pomocą profilu lub na adres swat.stowarzyszenie@gmail.com.e-magazyn TROP

pobierz e-magazyn TROP

Aby otrzymywać e-magazyn TROP,
podaj swój adres email poniżej.

Empatia to czasami nie­chciany przez nas towarzysz. Choć to ostat­nio modne słowo, przez wiele osób jest błęd­nie rozumiane i cał­kowicie nie­sprawiedliwie kojarzone ze słabo­ścią. W TROPie nauczyliśmy się nie tylko z nią pracować, ale także przy­glądać się jej z uwagą. Doceniamy pracę naszych neuronów lustrzanych, zachęcając Was przy okazji, aby z należytą uważ­no­ścią czynić to samo. Empatia szybko może okazać się naszym przyjacielem, zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy zawodowej. Empatyzujmy zatem uważ­nie i z uważ­no­ścią, tak jak uczy nas Jacek Jakubow­ski na swoim Treningu Roz­woju Uważ­no­ści Empatycz­nej.

Życzymy miłej lek­tury,
Zespół Grupy TROP

Maile z Waszymi propozycjami i tek­stami kieruj­cie na adres: tropletter@grupatrop.pl

Zobacz numery
archiwalne