Certyfikacja Coachingowa

 
 

Coaching Metodą TROP

“Coaching to umiejęt­ność wspie­ra­nia innych osób w roz­woju, poprzez prowadzenie uważ­nego, empatycz­nego, a zarazem profesjonal­nego dialogu z klien­tem.


Dorota Szczepan-Jakubowska


Roz­mowę coachin­gową cechuje:

 • empatyczna postawa coacha,
 • praca w opar­ciu o budowany w dialogu kon­trakt, zakładający odpowiedzial­ność klienta za podej­mowane decyzje,
 • praca na moc­nych stronach,
 • realizacja celu sfor­mułowanego i rozumianego w kategoriach procesów roz­wojowych,
 • praca z wyko­rzy­sta­niem Tu i Teraz w rozumieniu Metody TROP


iStock 000019326943S kierunek coachingpowy

Opis stopni

Grupa TROP przy­znaje cer­tyfikaty coachin­gowe na 4 poziomach: bazowym, I stop­nia, II stop­nia – Senior Coach oraz III stop­nia – Super­wizor Metody TROP. Są one przy­znawane na pod­stawie doświad­czenia oraz umie­jęt­no­ści i gotowo­ści do pracy Metodą TROP.

Cer­tyfikat Bazowy – Coacha Metody TROP potwier­dza, że coach zrealizował super­wizowaną prak­tykę coachin­gową z elemen­tami Metody TROP.

Cer­tyfikat I Stop­nia – Coach Metody TROP potwier­dza, że coach potrafi adekwat­nie i efek­tyw­nie prze­prowadzić pełny cykl coachin­gowy z elemen­tami Metody TROP.

Cer­tyfikat II Stop­nia – Senior Coach Metody TROP potwier­dza, że coach potrafi prze­prowadzić program wspar­cia coachin­gowego w ramach projektu inicjującego zmiany, przy współ­pracy z innymi specjalistami, z którymi tworzy zespół.

Cer­tyfikat III Stop­nia – Super­wizor Coachingu Metodą TROP potwier­dza, że osoba legitymująca się nim potrafi uczyć wszyst­kich tech­nik Metody TROP, prowadzić super­wizje dla innych coachów, uczyć prowadzenia bar­dziej złożonych form wspar­cia coachin­gowego oraz przy­gotowywać coachów do pracy w projek­tach zmiany.Procedura i dokumenty

Procedura uzyskiwania cer­tyfikatów obej­muje następujące kroki:

 • zgłoszenie do procesu cer­tyfikacji poprzez wypeł­nienie inter­netowego for­mularza zgłoszeniowego (więcej),
 • dwa spo­tkania z men­torem służące ustaleniu Indywidual­nej Ścieżki Roz­woju oraz ocenie jej reali­za­cji pod kątem cer­tyfikowanych kom­peten­cji (pobierz doc),
 • speł­nienie wymogów cer­tyfikacyj­nych i udokumen­towanie ich poprzez prze­słanie skanów odpowied­nich dla danego stop­nia dokumen­tów.

dokumenty - 200x125

Dokumenty do pobrania:

 • For­mularz Indywidual­nej Ścieżki Roz­woju (pobierz doc)
 • Rekomen­dacje od klienta (pobierz doc)
 • Rekomen­dacje od super­wizora (pobierz doc)
 • Dokumenty i pytania proszę prze­syłać na adres: This email address is being protec­ted from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

Wymogi for­malne na st. bazowy

Kan­dydat na cer­tyfikat bazowy powinien:

 • prze­prowadzić co naj­mniej trzy cykle coachin­gowe dla trzech klien­tów obej­mujące 68 spo­tkań,
 • uczest­niczyć w trzech godzinach super­wizji indywidual­nej dotyczących wyżej wymienionych cyklów, z czego przy­naj­mniej jedna powinna być prze­prowadzona w opar­ciu o prze­stawione nagranie audio/video lub bar­dzo dokładny opis sesji
 • uczest­niczyć w przy­naj­mniej jed­nej super­wizji grupowej (prowadzenie sesji coach­in­go­wej w obec­no­ści grupy obser­watorów – tzw. „akwarium”),
 • przed­stawić rekomen­dację od co naj­mniej trzech klien­tów, dla których kan­dydat prowadził cykle coachin­gowe zaświad­czające, że proces coachin­gowy był użyteczny oraz zawierające charak­terystykę pracy kan­dydata,
 • przed­stawić rekomen­dację od co naj­mniej jed­nego super­wizora.

Cer­tyfikat jest przy­znawany na trzy lata.

Pod­stawą odnowienia cer­tyfikatu jest wykazanie aktyw­no­ści zawodowej przez minione trzy lata w zakresie pracy coachon­gowej, roz­woju w tej specjalizacji oraz roz­pisanie z men­torem Indywidual­nej Ścieżki Roz­woju na kolejne trzy lata.

*Jed­nym z głów­nych celów sys­temu cer­tyfikacji jest wspieranie specjalistów w ciągłym roz­woju. Dlatego rów­nie ważna co warunki for­malne jest praca z men­torem nad planowaniem Indywidual­nej Ścieżki Roz­woju Coachin­gowego. Decyzję dotyczącą przy­znania cer­tyfikatu podej­muje men­tor w dialogu z kan­dydatem, natomiast ostatecz­nie akcep­tuje go prze­wod­nicząca Rady Cen­trum Cer­tyfikacji.

Wymogi for­malne na I stopień

Kan­dydat na cer­tyfikat I stop­nia powinien:

 • prze­prowadzić co naj­mniej pięć cyklów coachin­gowych dla pięciu klien­tów obej­mujące od 68 spo­tkań, przy czym minimum jeden z nich powinien być odpłatny dla klienta,
 • uczest­niczyć w pięciu godzinach super­wizji indywidual­nej dotyczących wyżej wymienionych cyklów, z czego przy­naj­mniej jedna powinna być prze­prowadzona w opar­ciu o prze­stawione nagranie audio/video lub bar­dzo dokładny opis sesji,
 • uczest­niczyć w przy­naj­mniej jed­nej super­wizji grupowej (prowadzenie sesji coach­in­go­wej w obec­no­ści grupy obser­watorów – tzw. „akwarium”),
 • przed­stawić rekomen­dację od co naj­mniej pięciu klien­tów, dla których kan­dydat prowadził cykle coachin­gowe zaświad­czające, że proces coachin­gowy był użyteczny oraz zawierające charak­terystykę pracy kan­dydata,
 • przed­stawić rekomen­dację od co naj­mniej jed­nego super­wizora.

Cer­tyfikat jest przy­znawany na trzy lata.

Pod­stawą odnowienia cer­tyfikatu jest wykazanie aktyw­no­ści zawodowej przez minione trzy lata w zakresie pracy coachon­gowej, roz­woju w tej specjalizacji oraz roz­pisanie z men­torem Indywidual­nej Ścieżki Roz­woju na kolejne trzy lata.

*Jed­nym z głów­nych celów sys­temu cer­tyfikacji jest wspieranie specjalistów w ciągłym roz­woju. Dlatego rów­nie ważna co warunki for­malne jest praca z men­torem nad planowaniem Indywidual­nej Ścieżki Roz­woju Coachin­gowego. Decyzję dotyczącą przy­znania cer­tyfikatu podej­muje men­tor w dialogu z kan­dydatem, natomiast ostatecz­nie akcep­tuje go prze­wod­nicząca Rady Cen­trum Cer­tyfikacji.

Wymogi for­malne na II stopień

Kan­dydat na cer­tyfikat II stop­nia powinien:

 • prze­prowadzić co naj­mniej 200 godzin coachin­gowych, dla co naj­mniej 15 klien­tów przy czym minimum 150 godzin powinno być odpłatne,
 • uczest­niczyć w przy­naj­mniej dziesięciu godzinach super­wizji Indywidual­nej, z czego przy­naj­mniej jedna powinna być prze­prowadzona w opar­ciu o prze­stawione nagranie audio/video lub bar­dzo dokładny opis sesji,
 • uczest­niczyć w przy­naj­mniej dwóch super­wizjach grupowych (prowadzenie sesji coach­in­go­wej w obec­no­ści grupy obser­watorów – tzw. „akwarium”),
 • przed­stawić rekomen­dację od co naj­mniej pięt­nastu klien­tów, dla których kan­dydat prowadził cykle coachin­gowe zaświad­czające, że proces coachin­gowy był użyteczny oraz zawierające charak­terystykę pracy kan­dydata,
 • przed­stawić rekomen­dację od co naj­mniej dwóch super­wizorów.

Cer­tyfikat jest przy­znawany na trzy lata.

Pod­stawą odnowienia cer­tyfikatu jest wykazanie aktyw­no­ści zawodowej przez minione trzy lata w zakresie pracy coachon­gowej, roz­woju w tej specjalizacji oraz roz­pisanie z men­torem Indywidual­nej Ścieżki Roz­woju na kolejne trzy lata.

*Jed­nym z głów­nych celów sys­temu cer­tyfikacji jest wspieranie specjalistów w ciągłym roz­woju. Dlatego rów­nie ważna co warunki for­malne jest praca z men­torem nad planowaniem Indywidual­nej Ścieżki Roz­woju Coachin­gowego. Decyzję dotyczącą przy­znania cer­tyfikatu podej­muje men­tor w dialogu z kan­dydatem, natomiast ostatecz­nie akcep­tuje go prze­wod­nicząca Rady Cen­trum Cer­tyfikacji.

Bazy wiedzy TROP

BAIT — Baza Artykułów Instytutu TROP

Instytut TROP stworzył Bazę Artykułów w których znajdą się artykuły na temat:

 • Specjalizacji w Akademii TROP
 • Modelów roz­woju
 • Idei, podejść i obszarów pracy
 • Rynku szkoleniowego

Zapraszamy do czytania.

TROPWiki

Jest to rodzaj słow­nika dla Metody TROP i zjawisk, na które chcemy oddziaływać przy jej pomocy. Korzystanie z TROP WIKI jest dar­mowe, ale prosimy o podawanie we wszel­kich materiałach źródła wiedzy.

SWAT

Idea

Stowarzyszenie działa od 2011 roku. Tworzy prze­strzeń współ­pracy dla uczest­ników i absol­wen­tów szkół TROP. Ma na celu tworzenie sieci ludzi, działań oraz wiedzy. Absol­wenci koń­cząc kurs mogą dalej roz­wijać się w środowisku osób o podob­nych celach i war­to­ściach.

Działania

Swatowicze organizują spo­tkania, na których dzielą się swoją cenną wiedzą, narzędziami i doświad­czeniami. Prowadzą dla siebie nawzajem „super­wizje koleżeń­skie”. Wspierają się w działaniu. Tworzą zespoły, które opracowują, nowator­skie propozycje dla szeroko rozumianego rynku, nawiązują kon­takty i budują part­ner­skie relacje z odbior­cami, a następ­nie realizują dla nich projekty.

Miej­sca

Spo­tkania SWAT odbywają się w War­szawie, Białym­stoku, Byd­gosz­czy, Łodzi, i Poznaniu. Swatowicze angażują się także w orga­ni­za­cję nowej akcji spo­łecz­nej „Smakuj Roz­wój”, która promuje naukę poprzez działanie i doświad­czanie.

Komunikacja

Głów­nym koor­dynatorem SWAT jest Ania Świętochow­ska, od której można dowiedzieć się „co dzieje się w sieci”. Warto też zaglądać na blog stowarzyszenia i jego profil na Facebooku. Zamiesz­czane są nich aktualne ter­miny spo­tkań, a także inspirujące posty. Trenerzy zain­teresowani siecią mogą kon­tak­tować się koor­dynatorem za pomocą profilu lub na adres swat.stowarzyszenie@gmail.com.e-magazyn TROP

pobierz e-magazyn TROP

Aby otrzymywać e-magazyn TROP,
podaj swój adres email poniżej.

Empatia to czasami nie­chciany przez nas towarzysz. Choć to ostat­nio modne słowo, przez wiele osób jest błęd­nie rozumiane i cał­kowicie nie­sprawiedliwie kojarzone ze słabo­ścią. W TROPie nauczyliśmy się nie tylko z nią pracować, ale także przy­glądać się jej z uwagą. Doceniamy pracę naszych neuronów lustrzanych, zachęcając Was przy okazji, aby z należytą uważ­no­ścią czynić to samo. Empatia szybko może okazać się naszym przyjacielem, zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy zawodowej. Empatyzujmy zatem uważ­nie i z uważ­no­ścią, tak jak uczy nas Jacek Jakubow­ski na swoim Treningu Roz­woju Uważ­no­ści Empatycz­nej.

Życzymy miłej lek­tury,
Zespół Grupy TROP

Maile z Waszymi propozycjami i tek­stami kieruj­cie na adres: tropletter@grupatrop.pl

Zobacz numery
archiwalne