Mediacje.
Dialog w Konflikcie

 
 

Atlas programu mediacje

Fotolia 35050887 XS mediacje miedzy dwoma osobami

Poprawa komu­ni­ka­cji i współ­pracy pomiędzy dwoma osobami

Fotolia 44950859 M mediacje w zespole

Roz­wiązywanie kon­flik­tów z w zespole

kola mediacje

Uspraw­nianie współ­pracy pomiędzy zespołami

14941729 xl szkolenia dla zespolow z konfliktu

Szkolenia z zakresu roz­wiązywania kon­flik­tów dla firm

mentoring


Coaching i men­toring dotyczący działania w warun­kach kon­fliktuJakimi kon­flik­tami się zaj­mujemy?

Program „Mediacje. Dialog w kon­flik­cie” adresowany jest do firm, orga­ni­za­cji pozarządowych i środowisk lokal­nych.

Jest to pierw­sza w Pol­sce, kom­plek­sowa propozycja zastosowania spój­nej meto­dyki opar­tej na psychologicz­nych metodach pracy nad relacjami, dla poprawy jako­ści współ­pracy pomiędzy:

 • kon­kret­nymi osobami mającymi znaczący wpływ na atmos­ferę współ­pracy w orga­ni­za­cji lub środowisku (zarządy, kierow­nic­two pionów i działów, kadry waż­nych projek­tów, przed­stawiciele kluczowych grup interesów lub struk­tur środowiskowych);
 • człon­kami jed­nego zes­połu będącego w kryzysie;
 • zespołami, których kooperacja w ramach orga­ni­za­cji nie układa się;
 • grupami spo­łecz­nymi w ramach środowiska.


Praca nad kon­flik­tem może być ucząca, ciekawa, a nawet przyjemna. Potrafimy uwzględ­nić zarówno indywidualne potrzeby roz­wojowe uczest­ników sytu­acji kon­flik­towych, jak też złożony kon­tekst organizacyjny.

Pra­cu­jemy nad wszel­kimi aspek­tami sytu­acji trud­nej: kwestiami kon­fliktu struk­tural­nego (podział zasobów, czasu itp.), interesów, zmian orga­ni­za­cyj­nych i sys­temowych oraz deficytu infor­macji i nie­zgod­no­ści charak­terów. Dochodzimy do zgody w tych kwestiach dzięki poprawie relacji i stylu komu­ni­ka­cji pomiędzy uczest­nikami kon­fliktu. Takie podej­ście zakorzenione jest w Metodzie TROP, która z kolei wywodzi się z podej­ścia komunikacyj­nego w psychologii oraz sys­temowego w zarządzaniu.


Opieka nad programem

DSC 7439 b resize

Dorota Szczepan-Jakubowska

Mediator, coach, trener, super­wizor. Specjalista w zakresie budo­wa­nie strategii pracy z kon­flik­tami towarzyszącymi procesom zmiany i wspie­ra­nia naj­wyż­szej kadry menadżer­skiej w tym zakresie.

DSC 7221 b resize

Jac Jakubow­ski

Mediator, coach, trener, super­wizor. Specjalista w zakresie roz­wiazywania problemów spo­łecz­nych.

DSC 7250 b resize

Justyna Zacharuk

Coach, trener, kon­sul­tant w zakresie działu Zmiana i Roz­wój — programy dla firm.

Kon­takt:
22 615 52 40
wyślij pytanie

Korzy­ści z programu

Fotolia 36650454 Mmediacje korzysci poprawa atmosfery wspolpracy

Poprawa atmos­fery wspól­pracy

Fotolia 36491504 S mediacje korzysci poprawa skutecznosci zespolow

Wzrost skutecz­no­ści działania zespołów

Pixmac000083822405mediacje korzysc kompetencje interpersonalne

Roz­wój kom­peten­cji inter­per­sonal­nych kadry kierow­niczej

Fotolia 45041704 M mediacje korzysć oszcedność czasu i energii

Oszczęd­ność czasu, ener­gii i pieniedzy

Fotolia 10587105 Smediacje korzyscui przygotowanie do zmian i elestycznosć

Przy­gotowanie do zmian i zwięk­szanie elastycz­no­ści

Fotolia 46001645 S mediacje konflikt jako szansa na rozwój

Wykorzystanie kon­fliktu jako szansy na roz­wój

Jak działamy?

W ramach Programu realizujemy usługi dorad­cze, coachin­gowe, mediacyjne oraz szkoleniowe.

Pierw­szym etapem pracy jest diagnoza sytu­acji, polegająca na prze­prowadzeniu roz­mów z zain­teresowanymi stronami i określeniu:

 • jaki charak­ter ma kon­flikt, jakie aspekty sytu­acji go pod­trzymują (spo­sób orga­ni­za­cji procesów, interesy, czyn­niki charak­terologiczne i psychologiczne);
 • kto bierze udział w sytu­acji kon­flik­towej, na kogo ona wpływa;
 • na czym można się oprzeć, co stanowi szansę dla roz­wiązania kon­fliktu.

Warun­kiem pod­jęcia działań jest zgoda uczest­ników sytu­acji kon­flik­towej na współ­pracę.

Inter­wen­cja czy profilatyka?

Program może mieć charak­ter inter­wen­cyjny lub profilak­tyczny.

W pierw­szym przy­padku chodzi o bez­pośred­nie ograniczenie negatyw­nych skut­ków napięcia we współ­pracy i zażeganie kon­fliktu.
W programach o charak­terze profilak­tycz­nym chodzi o implemen­tację w kul­turze organizacyj­nej lub środowiskowej elemen­tów sprzyjających kon­struk­tyw­nemu zachowywaniu się w sytu­acji kon­fliktu. Ważne aby taką sytuację wykorzystać dla roz­woju, w myśl zasady, że kon­flikt dobrze roz­wiązany jest nie­po­wtarzalną szansą na zobaczenie spraw w nowym świetle.
W każ­dym z tych przy­pad­ków proces mediacyjny pomaga roz­wiązać kon­flikty, ale rów­nież uczy, jak sobie z nim radzić w przy­szło­ści.


Realizatorzy

Barbara Fichtel - 125x175

Bar­bara Fich­tel

Mediator, doradca ds. HR, specjalista ds. wspie­ra­nia współ­pracy w obrębie naj­wyż­szej kadry zarządzającej.

maciek barylka

Maciej Baryłka

Mediator, doradca ds. HR, coach, trener, specjalista ds. wspie­ra­nia współ­pracy w obrębie naj­wyż­szej kadry zarządzającej.

Monika Klonowska - 125x175

Monika Klonow­ska

Mediator, trener, doradca ds. radzenie sobie z mob­bin­giem.

Monika Panas 125x175

Monika Panas

Mediator, trener, coach, doradca ds. kom­peten­cji liderów.

patrycja dzialoszynska

Patrycja Działoszyń­ska

Mediator, trener, coach, doradca ds. kom­peten­cji lider­skich.

Bazy wiedzy TROP

BAIT — Baza Artykułów Instytutu TROP

Instytut TROP stworzył Bazę Artykułów w których znajdą się artykuły na temat:

 • Specjalizacji w Akademii TROP
 • Modelów roz­woju
 • Idei, podejść i obszarów pracy
 • Rynku szkoleniowego

Zapraszamy do czytania.

TROPWiki

Jest to rodzaj słow­nika dla Metody TROP i zjawisk, na które chcemy oddziaływać przy jej pomocy. Korzystanie z TROP WIKI jest dar­mowe, ale prosimy o podawanie we wszel­kich materiałach źródła wiedzy.

SWAT

Idea

Stowarzyszenie działa od 2011 roku. Tworzy prze­strzeń współ­pracy dla uczest­ników i absol­wen­tów szkół TROP. Ma na celu tworzenie sieci ludzi, działań oraz wiedzy. Absol­wenci koń­cząc kurs mogą dalej roz­wijać się w środowisku osób o podob­nych celach i war­to­ściach.

Działania

Swatowicze organizują spo­tkania, na których dzielą się swoją cenną wiedzą, narzędziami i doświad­czeniami. Prowadzą dla siebie nawzajem „super­wizje koleżeń­skie”. Wspierają się w działaniu. Tworzą zespoły, które opracowują, nowator­skie propozycje dla szeroko rozumianego rynku, nawiązują kon­takty i budują part­ner­skie relacje z odbior­cami, a następ­nie realizują dla nich projekty.

Miej­sca

Spo­tkania SWAT odbywają się w War­szawie, Białym­stoku, Byd­gosz­czy, Łodzi, i Poznaniu. Swatowicze angażują się także w orga­ni­za­cję nowej akcji spo­łecz­nej „Smakuj Roz­wój”, która promuje naukę poprzez działanie i doświad­czanie.

Komunikacja

Głów­nym koor­dynatorem SWAT jest Ania Świętochow­ska, od której można dowiedzieć się „co dzieje się w sieci”. Warto też zaglądać na blog stowarzyszenia i jego profil na Facebooku. Zamiesz­czane są nich aktualne ter­miny spo­tkań, a także inspirujące posty. Trenerzy zain­teresowani siecią mogą kon­tak­tować się koor­dynatorem za pomocą profilu lub na adres swat.stowarzyszenie@gmail.com.e-magazyn TROP

pobierz e-magazyn TROP

Aby otrzymywać e-magazyn TROP,
podaj swój adres email poniżej.

Empatia to czasami nie­chciany przez nas towarzysz. Choć to ostat­nio modne słowo, przez wiele osób jest błęd­nie rozumiane i cał­kowicie nie­sprawiedliwie kojarzone ze słabo­ścią. W TROPie nauczyliśmy się nie tylko z nią pracować, ale także przy­glądać się jej z uwagą. Doceniamy pracę naszych neuronów lustrzanych, zachęcając Was przy okazji, aby z należytą uważ­no­ścią czynić to samo. Empatia szybko może okazać się naszym przyjacielem, zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy zawodowej. Empatyzujmy zatem uważ­nie i z uważ­no­ścią, tak jak uczy nas Jacek Jakubow­ski na swoim Treningu Roz­woju Uważ­no­ści Empatycz­nej.

Życzymy miłej lek­tury,
Zespół Grupy TROP

Maile z Waszymi propozycjami i tek­stami kieruj­cie na adres: tropletter@grupatrop.pl

Zobacz numery
archiwalne