Ładowanie…

 
 

Doświad­czenia

Jako terapeuta zaczynałam swoją edukację już na początku studiów psychologicz­nych na UW. Pracowałam naj­pierw w eks­perymen­tal­nym Hostelu Synap­sis, co uważam za naj­bar­dziej for­matywne doświad­czenie zawodowe mojego życia. Uczyłam się być terapeutą miesz­kając z pacjen­tami — prze­waż­nie dość młodymi osobami, którzy byli zbyt zdrowi, by spędzać życie w oddziale psychiatrycz­nym, ale nie potrafili rów­nież żyć samodziel­nie lub w swoich pier­wot­nych, prze­waż­nie dość trud­nych, rodzinach… Pracując w hostelu nauczyłam się doceniać róż­norod­ność. Tam trzeba było, w kon­tak­cie z miesz­kań­cami, pozostawać sobą, a nie panią w białym kitlu. W końcu jedliśmy ten sam obiad, który razem gotowaliśmy… Miałam wyjąt­kowe szczę­ście, że trafiłam tam jesz­cze jako studentka psychologii. Synap­sis był wów­czas wiodącym ośrod­kiem terapeutycz­nym w kraju, ist­nym tyglem intelek­tual­nym i spo­łecz­nym. Wszyst­kie nowiny zza żelaznej kur­tyny przyjeż­dżały do nas za pośred­nic­twem wybit­nych gości oraz wizyt naszych nauczycieli w Stanach, Anglii i innych krajach tzw. zachodu. A był to koniec lat 70, początek 80 czyli w kraju raczej smutek tropików… Antyp­sychiatria, psychiatria środowiskowa, sys­temowa, humanistyczna, Gestalt. Czytaj więcej

Co jest dla mnie ważne

rozwoj samorealizacja

Roz­wój, samorealizacja

integracja

Integracja

wspolnota

Wspól­nota

Czytaj więcej

Ad hoc

Zwierzenia, fascynacje i lamenty super­wizora, trenera i chronicz­nego naprawiacza świata

“Pracuj z sen­sem, czyli lęk przed wykluczeniem”

Każdy pracodawca chciałaby mieć jak naj­lep­szych pra­cow­ni­ków. Dobrych czyli inteligent­nych, samodziel­nych, zaan­gażowanych, odpowiedzial­nych, współ­pracujących, kom­petent­nych, goto­wych do poświeceń dla firmy, zrów­noważonych, kreatyw­nych, przy­wiązanych do marki, dobrze zor­ganizowanych, mało wymagających i doskonale komunikujących się… A ma, jakich ma. Z tego powodu pracodawcy biją na alarm: Co z tymi szkołami, że wychowują taką mier­notę? Co z tymi szkoleniami? Co z działami HR, że nie mogą znaleźć porząd­nych ludzi. Co z tym światem? Co sobie myśli ta gospodarka? Wymagania stawia coraz więk­sze, biz­nes jest coraz bar­dziej skom­plikowany, a ludzi nam „dostar­cza” takich sobie. Ot co!

Coaching

coaching grupowy

Coaching, men­toring, super­wizja: Prowadzę coachingi dla śred­niej i wyż­szej kadry menedżer­skiej. Jestem men­torem i super­wizorem dla liderów, trenerów, coachów i mediatorów.

Mój styl pracy: naturalny, oparty na głębokim kon­tak­cie, dobrym kontr­ak­cie (czyli zro­zumieniu, czego fak­tyczne klient potrzebuje) oraz poczuciu humoru.

Kon­trakt: W coachingu kluczowy jest dla mnie cel wyznaczony kon­trak­tem pomiędzy klien­tem, coachem i zleceniodawcą. Cel ten określa klient, ale powinien on poznać oczekiwania i plany orga­ni­za­cji. Czytaj więcej

Roz­wój osobisty: Uniwer­sal­nym celem, a zarazem środ­kiem do reali­za­cji pozostałych celów w coachingu jest wspar­cie klienta w procesie roz­woju. Czytaj więcej

Tu i teraz: bar­dzo charak­terystyczna dla mnie metoda. W myśl tej zasady coach wykorzystuje w procesie coachin­gowym to, co dzieje się w trak­cie sesji, dzieli się z klien­tem swoimi spo­strzeżeniami i podej­muje dys­kusję na ten temat. Czytaj więcej

Praca z kul­turą

Projekty zmiany i roz­woju kul­tury organizacyj­nej

Realizowałam projekty zmiany i roz­woju kul­tury organizacyj­nej dla:

 • Bom­bar­dier Trans­por­tation (ZWUS)
 • BZ WBK SA
 • DDB War­szawa
 • DGS Poland Sp z o.o.
 • Elli Lilly Pol­ska Sp. z o. o.
 • Energa Obrót SA
 • Get it Sp. z o.o.
 • Initiative Media Sp. z o.o.
 • Inter Cars SA
 • Impel SA
 • ITI Cor­poration Sp. z o.o.
 • PWC Pol­ska
 • Raif­feisen Bank Pol­ska SA
 • Schneider Elec­tric SA
 • Wyż­sza Szkoła Pedagogiczna TWP

Co to jest kul­tura organizacyjna?
W Metodzie TROP trak­tujemy ją jako sieć powiązań pomiędzy ludźmi i struk­turami firmy. Kul­tura to, co “pomiędzy”. Składają się na nią normy i war­to­ści regulujące relacje. Przejawia się w codzien­nych zachowaniach, zwyczajach, stylu komu­ni­ka­cji. Jest tym, co real­nie łączy ludzi. Kul­tura organizacyjna wpływa na charak­ter firmy. Kształ­tuje jej zachowania względem klien­tów zewnętrz­nych jak i wewnętrz­nych. Decyduje o tym, czy firma jest spo­łecz­nie lubiana czy nie. Czytaj więcej

Moje tek­sty

Empatia — opiekun, którego się wstydzimy

Przed jedną z war­szaw­skich szkół zaob­ser­wowałam taką scenę: ośmiolatek wyszedł z bramy i zobaczył star­szego pana czekającego na niego. Zaczął iść w jego kierunku. Nagle spo­strzegł grupę kolegów, zatrzymał się i udawał, że czyta coś fascynującego w telefonie. Spięty i nie­spokojny czekał, aż koledzy przejdą, cały czas dając do zro­zumienia opiekunowi, praw­dopodob­nie dziad­kowi, aby poczekał i nie pod­chodził. Następ­nie, kiedy koledzy znik­nęli za rogiem, pod­szedł i próbował załagodzić sytuacje. (…)” Czytaj więcej

Jaka jest przy­szłość rynku szko­leń
w Pol­sce? Lifelong i Lifewide Learing

Przy­szłość rynku pracy dla osób zawodowo zaj­mujących się roz­wojem innych

Praca w edukacji jest zawodem przy­szło­ści. Wśród pięciu dziedzin, o których na pewno wiadomo, że będą się roz­wijać, jest edukacja (oprócz niej infor­matyka, nowoczesne operacje finan­sowe, biotech­nologia oraz ochrona środowiska). Nie­którzy zaliczają do tej grupy rów­nież zawody zwią­zane z ciekawym spędzaniem czasu wol­nego, którego ponoć będziemy mieć coraz więcej (koniecz­nie trzeba tego dożyć!). Roz­wój edukacji jest związany z wymaganym przez rynek ciągłym dokształ­caniem się. (…) Czytaj więcej

Praca z grupą

Action lear­ning
Pod­czas pracy z róż­nymi klien­tami zauważyłam, że ich naj­więk­szą trud­no­ścią jest prze­łożenie zdobytej wiedzy pod­czas szkolenia na prak­tykę zawodową. Modele, kon­cep­cje, teo­rie, które pod­czas szkolenia robiły duże wrażenie, porząd­kowały rzeczywistość wraz z zakoń­czeniem pracy warsz­tatowej koń­czą swoją karierę. Czytaj więcej

Coaching grupowy
Coaching grupowy to forma pracy oparta na idei łączenia roz­woju indy­wi­du­al­nego z grupowym. Szkolenie odbywa się w małych grupach: 5 do 12 osób i oparte jest o tzw. proces grupowy. Czytaj więcej

Treningi inter­per­sonalne
Trening inter­per­sonalny to wyjąt­kowa forma pracy, pod­czas której uczest­nicy przy­glądają się sobie, swojemu stylowi budowania i pod­trzymywania kon­taktu w grupie, spo­sobom reak­cji na zachowania innych uczest­ników. Ten spo­sób pracy oparty jest na procesie grupowym. Nie ma programu. Czytaj więcej

Metodyka ewaluacji

Ewa­lu­acja procesowo-jakościowa

Ewa­lu­acja to zmora trenerów, coachów i zleceniodaw­ców. Pomimo, licz­nych prób mierzenia efek­tów działań edukacyj­nych, zazwyczaj wszystko koń­czy się na tym, co zwykle. W prak­tyce prze­prowadzana jest ankieta satys­fak­cji obrazująca poziom sym­patii dla trenera a nie rzeczywistą użytecz­ność szkolenia. Zdarzają się rów­nież skale „polecal­no­ści”, czyli pytania o to, na ile chęt­nie uczest­nicy będą zachęcać innych do brania udziału w danym przed­się­wzięciu. Przy­pomina to medialną prak­tykę mierzenia słup­ków oglądal­no­ści, w których zazwyczaj wygrywają programy naj­bar­dziej populistyczne. Będziemy mieli takie szkolenia, jaką telewizję. Wszyscy chcieliby, aby ewa­lu­acja odnosiła się do fak­tycz­nej war­to­ści szkolenia. Czasami naprawdę war­to­ściowe działanie nie jest dla uczest­ników zbyt przyjemne. Trener nie musi być miły, musi działać kon­struk­tyw­nie. Ewa­lu­acja nie musi być łatwa, musi pomocna. Czytaj więcej

Inter­wen­cje kryzysowe

Inter­wen­cje kryzysowe, mediacje, praca z kon­flik­tem
Opracowałam własne podej­ście do pracy z kon­flik­tem i kryzysem zwane „Dialog w kon­flik­cie”. Obej­muje ono prace indywidualne, wspólne sesje, często warsz­taty profilak­tyczne oraz inter­wen­cyjne. Czytaj więcej

Kon­flikt w zmianie
Każ­dej zmianie w orga­ni­za­cji towarzyszą kon­flikty. Wbrew często wyznawanym prze­konaniom, dzieje się tak nie­zależ­nie od wad charak­terologicz­nych pra­cow­ni­ków. Kiedy stare wzory relacji zawodzą, pojawia się koniecz­ność znalezienia nowych modeli zachowań. Ludzie muszą się „dotrzeć”, co bywa bolesne, lecz jed­nocześnie stwarza szansę na ujaw­nienie się nowych talen­tów i zmianę nie­for­mal­nych ról w zespole. Czytaj więcej

Zmiana w kon­flik­cie
Kon­flikty ujaw­niają często potrzebę zmiany. Pojawienie się ich w „zastałej” struk­turze może przy­spieszać, a nawet wymuszać zmiany. Czytaj więcej

Bazy wiedzy TROP

BAIT — Baza Artykułów Instytutu TROP

Instytut TROP stworzył Bazę Artykułów w których znajdą się artykuły na temat:

 • Specjalizacji w Akademii TROP
 • Modelów roz­woju
 • Idei, podejść i obszarów pracy
 • Rynku szkoleniowego

Zapraszamy do czytania.

TROPWiki

Jest to rodzaj słow­nika dla Metody TROP i zjawisk, na które chcemy oddziaływać przy jej pomocy. Korzystanie z TROP WIKI jest dar­mowe, ale prosimy o podawanie we wszel­kich materiałach źródła wiedzy.

SWAT

Idea

Stowarzyszenie działa od 2011 roku. Tworzy prze­strzeń współ­pracy dla uczest­ników i absol­wen­tów szkół TROP. Ma na celu tworzenie sieci ludzi, działań oraz wiedzy. Absol­wenci koń­cząc kurs mogą dalej roz­wijać się w środowisku osób o podob­nych celach i war­to­ściach.

Działania

Swatowicze organizują spo­tkania, na których dzielą się swoją cenną wiedzą, narzędziami i doświad­czeniami. Prowadzą dla siebie nawzajem „super­wizje koleżeń­skie”. Wspierają się w działaniu. Tworzą zespoły, które opracowują, nowator­skie propozycje dla szeroko rozumianego rynku, nawiązują kon­takty i budują part­ner­skie relacje z odbior­cami, a następ­nie realizują dla nich projekty.

Miej­sca

Spo­tkania SWAT odbywają się w War­szawie, Białym­stoku, Byd­gosz­czy, Łodzi, i Poznaniu. Swatowicze angażują się także w orga­ni­za­cję nowej akcji spo­łecz­nej „Smakuj Roz­wój”, która promuje naukę poprzez działanie i doświad­czanie.

Komunikacja

Głów­nym koor­dynatorem SWAT jest Ania Świętochow­ska, od której można dowiedzieć się „co dzieje się w sieci”. Warto też zaglądać na blog stowarzyszenia i jego profil na Facebooku. Zamiesz­czane są nich aktualne ter­miny spo­tkań, a także inspirujące posty. Trenerzy zain­teresowani siecią mogą kon­tak­tować się koor­dynatorem za pomocą profilu lub na adres swat.stowarzyszenie@gmail.com.e-magazyn TROP

pobierz e-magazyn TROP

Aby otrzymywać e-magazyn TROP,
podaj swój adres email poniżej.

Empatia to czasami nie­chciany przez nas towarzysz. Choć to ostat­nio modne słowo, przez wiele osób jest błęd­nie rozumiane i cał­kowicie nie­sprawiedliwie kojarzone ze słabo­ścią. W TROPie nauczyliśmy się nie tylko z nią pracować, ale także przy­glądać się jej z uwagą. Doceniamy pracę naszych neuronów lustrzanych, zachęcając Was przy okazji, aby z należytą uważ­no­ścią czynić to samo. Empatia szybko może okazać się naszym przyjacielem, zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy zawodowej. Empatyzujmy zatem uważ­nie i z uważ­no­ścią, tak jak uczy nas Jacek Jakubow­ski na swoim Treningu Roz­woju Uważ­no­ści Empatycz­nej.

Życzymy miłej lek­tury,
Zespół Grupy TROP

Maile z Waszymi propozycjami i tek­stami kieruj­cie na adres: tropletter@grupatrop.pl

Zobacz numery
archiwalne