Coaching

 
 

Coaching

Coaching, men­toring, super­wizja: Prowadzę coachingi dla śred­niej i wyż­szej kadry menedżer­skiej. Jestem men­torem i super­wizorem dla liderów, trenerów, coachów i mediatorów.

Mój styl pracy: naturalny, oparty na głębokim kon­tak­cie, dobrym kontr­ak­cie (czyli zro­zumieniu, czego fak­tyczne klient potrzebuje) oraz poczuciu humoru.

Kon­trakt: W coachingu kluczowy jest dla mnie cel wyznaczony kon­trak­tem pomiędzy klien­tem, coachem i zleceniodawcą. Cel ten określa klient, ale powinien on poznać oczekiwania i plany orga­ni­za­cji. Na ogół klient jest żywo zain­teresowany potrzebami firmy w stosunku do siebie i stara się im sprostać, wiec dylemat, kto wyznacza cele, jest pozorny. Jed­nak trzeba respek­tować fakt, że droga, jaką obiera klient, wynika z jego spo­strzegania siebie, swoich moc­nych oraz sła­bych stron, przy czym nie musi być tu zgodny z opinią np. prze­łożonych.

Roz­wój osobisty: Uniwer­sal­nym celem, a zarazem środ­kiem do reali­za­cji pozostałych celów w coachingu jest wspar­cie klienta w procesie roz­woju:

  • zdol­no­ści do prowadzenia kon­struk­tyw­nego dialogu ze współ­pracow­nikami;
  • samo­świa­do­mo­ści;
  • empatii emocjonal­nej, związanej z odczuwaniem stanów uczuciowych, potrzeb oraz nastawień otaczających osób;
  • empatii poznaw­czej zwanej decen­tracją, związanej z umiejęt­no­ścią podążania za cudzym tokiem myślenia.

Tu i teraz: bar­dzo charak­terystyczna dla mnie metoda. W myśl tej zasady coach wykorzystuje w procesie coachin­gowym to, co dzieje się w trak­cie sesji, dzieli się z klien­tem swoimi spo­strzeżeniami i podej­muje dys­kusję na ten temat. W ten spo­sób Klient roz­wija swoją samo­świa­do­mość, a co za tym idzie motywację do roz­woju.

Praca na moc­nych stronach: Praca na moc­nych stronach prowadzi do zro­zumienia, co może być pod­waliną dal­szego roz­woju. Zauważmy, że aby powstał świetny brylant, naj­pierw trzeba w kamieniu dostrzec znakomity diament. Szlif wydobywa jego barwę, unikal­ność, światło ukryte w jego struk­turze. Mistrz szlifier­stwa pracując „roz­mawia z diamen­tem”, a nie tylko z własnym wyobrażeniem. Ten dialog z moc­nymi stronami jest pod­stawą strategii mistrzostwa. Uważamy, że poprawianie błędów prowadzi do… popraw­no­ści, zaś kon­cen­tracja na moc­nych stronach czyni mistrza.

Paradoks - no, lubię. Uważam, ze świat stoi na paradok­sach i nie powin­niśmy z tym wal­czyć tylko dlatego, że nie da się ich ująć w tabelkę. Mój ukochany paradoks adresowany jest dla klien­tów, którzy uważają, ze jeśli będą robić to, co do tej pory, tylko bar­dziej, moc­niej, lepiej, to tym samym otrzymają nowy efekt. Kubuś Puchatek powiedział o beczułce miodu: “Im bar­dziej jej szukam, tym bar­dziej jej tam nie ma”.

Efekty: Efek­tem jest uruchomienie procesu zmiany lub roz­woju. Opracowaliśmy unikalną metodykę ewaluacji coachingu, która opiera się na jako­ściowym opisie procesu roz­woju.

Bazy wiedzy TROP

BAIT — Baza Artykułów Instytutu TROP

Instytut TROP stworzył Bazę Artykułów w których znajdą się artykuły na temat:

  • Specjalizacji w Akademii TROP
  • Modelów roz­woju
  • Idei, podejść i obszarów pracy
  • Rynku szkoleniowego

Zapraszamy do czytania.

TROPWiki

Jest to rodzaj słow­nika dla Metody TROP i zjawisk, na które chcemy oddziaływać przy jej pomocy. Korzystanie z TROP WIKI jest dar­mowe, ale prosimy o podawanie we wszel­kich materiałach źródła wiedzy.

SWAT

Idea

Stowarzyszenie działa od 2011 roku. Tworzy prze­strzeń współ­pracy dla uczest­ników i absol­wen­tów szkół TROP. Ma na celu tworzenie sieci ludzi, działań oraz wiedzy. Absol­wenci koń­cząc kurs mogą dalej roz­wijać się w środowisku osób o podob­nych celach i war­to­ściach.

Działania

Swatowicze organizują spo­tkania, na których dzielą się swoją cenną wiedzą, narzędziami i doświad­czeniami. Prowadzą dla siebie nawzajem „super­wizje koleżeń­skie”. Wspierają się w działaniu. Tworzą zespoły, które opracowują, nowator­skie propozycje dla szeroko rozumianego rynku, nawiązują kon­takty i budują part­ner­skie relacje z odbior­cami, a następ­nie realizują dla nich projekty.

Miej­sca

Spo­tkania SWAT odbywają się w War­szawie, Białym­stoku, Byd­gosz­czy, Łodzi, i Poznaniu. Swatowicze angażują się także w orga­ni­za­cję nowej akcji spo­łecz­nej „Smakuj Roz­wój”, która promuje naukę poprzez działanie i doświad­czanie.

Komunikacja

Głów­nym koor­dynatorem SWAT jest Ania Świętochow­ska, od której można dowiedzieć się „co dzieje się w sieci”. Warto też zaglądać na blog stowarzyszenia i jego profil na Facebooku. Zamiesz­czane są nich aktualne ter­miny spo­tkań, a także inspirujące posty. Trenerzy zain­teresowani siecią mogą kon­tak­tować się koor­dynatorem za pomocą profilu lub na adres swat.stowarzyszenie@gmail.com.e-magazyn TROP

pobierz e-magazyn TROP

Aby otrzymywać e-magazyn TROP,
podaj swój adres email poniżej.

Empatia to czasami nie­chciany przez nas towarzysz. Choć to ostat­nio modne słowo, przez wiele osób jest błęd­nie rozumiane i cał­kowicie nie­sprawiedliwie kojarzone ze słabo­ścią. W TROPie nauczyliśmy się nie tylko z nią pracować, ale także przy­glądać się jej z uwagą. Doceniamy pracę naszych neuronów lustrzanych, zachęcając Was przy okazji, aby z należytą uważ­no­ścią czynić to samo. Empatia szybko może okazać się naszym przyjacielem, zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy zawodowej. Empatyzujmy zatem uważ­nie i z uważ­no­ścią, tak jak uczy nas Jacek Jakubow­ski na swoim Treningu Roz­woju Uważ­no­ści Empatycz­nej.

Życzymy miłej lek­tury,
Zespół Grupy TROP

Maile z Waszymi propozycjami i tek­stami kieruj­cie na adres: tropletter@grupatrop.pl

Zobacz numery
archiwalne