Interwencje kryzysowe

 
 

Inter­wen­cje kryzysowe

Inter­wen­cje kryzysowe, mediacje, praca z kon­flik­tem
Opracowałam własne podej­ście do pracy z kon­flik­tem i kryzysem zwane „Dialog w kon­flik­cie”. Obej­muje ono prace indywidualne, wspólne sesje, często warsz­taty profilak­tyczne oraz inter­wen­cyjne. Stosuję przy tym podej­ście sys­temowe i humanistyczne. Zakładam, że kon­flikt może stymulować roz­wój , jak rów­nież być przejawem roz­woju.


Kon­flikt w zmianie

Każ­dej zmianie w orga­ni­za­cji towarzyszą kon­flikty. Wbrew często wyznawanym prze­konaniom, dzieje się tak nie­zależ­nie od wad charak­terologicz­nych pra­cow­ni­ków. Kiedy stare wzory relacji zawodzą, pojawia się koniecz­ność znalezienia nowych modeli zachowań. Ludzie muszą się „dotrzeć”, co bywa bolesne, lecz jed­nocześnie stwarza szansę na ujaw­nienie się nowych talen­tów i zmianę nie­for­mal­nych ról w zespole. Jeśli, wprowadzając zmianę, nie chcemy gwał­tow­nego wzrostu kon­flik­tów, należy zastosować profilak­tykę polegającą na przy­gotowaniu pra­cow­ni­ków do działania w warun­kach nie­pew­no­ści. Jed­nocześnie trzeba „odczarować” kon­flikty i uczyć się roz­wiązywania ich, zamiast „zamiatania pod dywan”. Bar­dzo waż­nym elemen­tem „edukacji kon­flik­towej” jest zatem roz­wijanie zdol­no­ści do kon­struk­tyw­nej kon­fron­tacji.

Zmiana w kon­flik­cie
Kon­flikty ujaw­niają często potrzebę zmiany. Pojawienie się ich w „zastałej” struk­turze może przy­spieszać, a nawet wymuszać zmiany. W tym sen­sie sytuacje trudne i kon­flikty trak­tuję jako szansę. Kiedy mleko się wylało, powrót do daw­nego status quo rzadko jest moż­liwy. W „cza­sach pokoju i stabilizacji” naj­więk­szym problemem bywa prze­kroczenie strefy kom­fortu, porzucenie czegoś dobrze funk­cjonującego na rzecz nie­znanego. W kryzysie już to nastąpiło, więc paradok­sal­nie łatwiej­sze jest skon­cen­trowanie się na szukaniu nowych dróg współ­pracy. Ważne jest, aby to poszukiwanie odbywało się w moż­liwie szerokim dialogu. Nowa sytuacja otwiera nowe per­spek­tywy. W moim podej­ściu osoby pracujące z kon­flik­tem uczą się dostrzegania nie tylko wad, ale rów­nież szans, jakie stwarza taka pod­bram­kowa sytuacja. Aby zmiana była roz­wojem

Bazy wiedzy TROP

BAIT — Baza Artykułów Instytutu TROP

Instytut TROP stworzył Bazę Artykułów w których znajdą się artykuły na temat:

  • Specjalizacji w Akademii TROP
  • Modelów roz­woju
  • Idei, podejść i obszarów pracy
  • Rynku szkoleniowego

Zapraszamy do czytania.

TROPWiki

Jest to rodzaj słow­nika dla Metody TROP i zjawisk, na które chcemy oddziaływać przy jej pomocy. Korzystanie z TROP WIKI jest dar­mowe, ale prosimy o podawanie we wszel­kich materiałach źródła wiedzy.

SWAT

Idea

Stowarzyszenie działa od 2011 roku. Tworzy prze­strzeń współ­pracy dla uczest­ników i absol­wen­tów szkół TROP. Ma na celu tworzenie sieci ludzi, działań oraz wiedzy. Absol­wenci koń­cząc kurs mogą dalej roz­wijać się w środowisku osób o podob­nych celach i war­to­ściach.

Działania

Swatowicze organizują spo­tkania, na których dzielą się swoją cenną wiedzą, narzędziami i doświad­czeniami. Prowadzą dla siebie nawzajem „super­wizje koleżeń­skie”. Wspierają się w działaniu. Tworzą zespoły, które opracowują, nowator­skie propozycje dla szeroko rozumianego rynku, nawiązują kon­takty i budują part­ner­skie relacje z odbior­cami, a następ­nie realizują dla nich projekty.

Miej­sca

Spo­tkania SWAT odbywają się w War­szawie, Białym­stoku, Byd­gosz­czy, Łodzi, i Poznaniu. Swatowicze angażują się także w orga­ni­za­cję nowej akcji spo­łecz­nej „Smakuj Roz­wój”, która promuje naukę poprzez działanie i doświad­czanie.

Komunikacja

Głów­nym koor­dynatorem SWAT jest Ania Świętochow­ska, od której można dowiedzieć się „co dzieje się w sieci”. Warto też zaglądać na blog stowarzyszenia i jego profil na Facebooku. Zamiesz­czane są nich aktualne ter­miny spo­tkań, a także inspirujące posty. Trenerzy zain­teresowani siecią mogą kon­tak­tować się koor­dynatorem za pomocą profilu lub na adres swat.stowarzyszenie@gmail.com.e-magazyn TROP

pobierz e-magazyn TROP

Aby otrzymywać e-magazyn TROP,
podaj swój adres email poniżej.

Empatia to czasami nie­chciany przez nas towarzysz. Choć to ostat­nio modne słowo, przez wiele osób jest błęd­nie rozumiane i cał­kowicie nie­sprawiedliwie kojarzone ze słabo­ścią. W TROPie nauczyliśmy się nie tylko z nią pracować, ale także przy­glądać się jej z uwagą. Doceniamy pracę naszych neuronów lustrzanych, zachęcając Was przy okazji, aby z należytą uważ­no­ścią czynić to samo. Empatia szybko może okazać się naszym przyjacielem, zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy zawodowej. Empatyzujmy zatem uważ­nie i z uważ­no­ścią, tak jak uczy nas Jacek Jakubow­ski na swoim Treningu Roz­woju Uważ­no­ści Empatycz­nej.

Życzymy miłej lek­tury,
Zespół Grupy TROP

Maile z Waszymi propozycjami i tek­stami kieruj­cie na adres: tropletter@grupatrop.pl

Zobacz numery
archiwalne