Metodyka ewaluacji

 
 

Metodyka ewaluacji

Ewa­lu­acja procesowo-jakościowa

Ewa­lu­acja to zmora trenerów, coachów i zleceniodaw­ców.
Pomimo, licz­nych prób mierzenia efek­tów działań edukacyj­nych, zazwyczaj wszystko koń­czy się na tym, co zwykle. W prak­tyce prze­prowadzana jest ankieta satys­fak­cji obrazująca poziom sym­patii dla trenera a nie rzeczywistą użytecz­ność szkolenia. Zdarzają się rów­nież skale „polecal­no­ści”, czyli pytania o to, na ile chęt­nie uczest­nicy będą zachęcać innych do brania udziału w danym przed­się­wzięciu. Przy­pomina to medialną prak­tykę mierzenia słup­ków oglądal­no­ści, w których zazwyczaj wygrywają programy naj­bar­dziej populistyczne. Będziemy mieli takie szkolenia, jaką telewizję. Wszyscy chcieliby, aby ewa­lu­acja odnosiła się do fak­tycz­nej war­to­ści szkolenia. Czasami naprawdę war­to­ściowe działanie nie jest dla uczest­ników zbyt przyjemne. Trener nie musi być miły, musi działać kon­struk­tyw­nie. Ewa­lu­acja nie musi być łatwa, musi pomocna.

Program ewaluacji szko­leń i działań roz­wojowych oparty jest na unikal­nej metodyce, wypracowanej w ramach Metody TROP, odnosi się do poziomu zachowań/efektów. Jest to prekur­sor­ska kon­cep­cja wywodząca się z podej­ścia procesowego i ewaluacji on-going. Polega na stałej obser­wacji wybranych procesów zmian, zachodzących w interesującym nas obszarze (monitoringu). Obser­wację prowadzą ewaluatorzy, ale rów­nież sami pracow­nicy (autoob­ser­wacja), ich menedżerowie i współ­pracow­nicy. Jest ona prowadzona wg meto­dyki i przy pomocy narzędzi opracowanych przez TROP. Narzędzia używane do monitoringu są proste i mało ener­gochłonne. Możemy, zatem obser­wować, jak zmieniają się postawy pracow­nicze, fak­tycz­nie realizowane normy zachowania, stosunki w zespołach, elastycz­ność i real­nie wykorzystywane kom­peten­cje. Na pod­stawie wyników obser­wacji, możemy wnioskować o tym, czy następuje postęp w pożądanym przez nas kierunku.

Bazy wiedzy TROP

BAIT — Baza Artykułów Instytutu TROP

Instytut TROP stworzył Bazę Artykułów w których znajdą się artykuły na temat:

  • Specjalizacji w Akademii TROP
  • Modelów roz­woju
  • Idei, podejść i obszarów pracy
  • Rynku szkoleniowego

Zapraszamy do czytania.

TROPWiki

Jest to rodzaj słow­nika dla Metody TROP i zjawisk, na które chcemy oddziaływać przy jej pomocy. Korzystanie z TROP WIKI jest dar­mowe, ale prosimy o podawanie we wszel­kich materiałach źródła wiedzy.

SWAT

Idea

Stowarzyszenie działa od 2011 roku. Tworzy prze­strzeń współ­pracy dla uczest­ników i absol­wen­tów szkół TROP. Ma na celu tworzenie sieci ludzi, działań oraz wiedzy. Absol­wenci koń­cząc kurs mogą dalej roz­wijać się w środowisku osób o podob­nych celach i war­to­ściach.

Działania

Swatowicze organizują spo­tkania, na których dzielą się swoją cenną wiedzą, narzędziami i doświad­czeniami. Prowadzą dla siebie nawzajem „super­wizje koleżeń­skie”. Wspierają się w działaniu. Tworzą zespoły, które opracowują, nowator­skie propozycje dla szeroko rozumianego rynku, nawiązują kon­takty i budują part­ner­skie relacje z odbior­cami, a następ­nie realizują dla nich projekty.

Miej­sca

Spo­tkania SWAT odbywają się w War­szawie, Białym­stoku, Byd­gosz­czy, Łodzi, i Poznaniu. Swatowicze angażują się także w orga­ni­za­cję nowej akcji spo­łecz­nej „Smakuj Roz­wój”, która promuje naukę poprzez działanie i doświad­czanie.

Komunikacja

Głów­nym koor­dynatorem SWAT jest Ania Świętochow­ska, od której można dowiedzieć się „co dzieje się w sieci”. Warto też zaglądać na blog stowarzyszenia i jego profil na Facebooku. Zamiesz­czane są nich aktualne ter­miny spo­tkań, a także inspirujące posty. Trenerzy zain­teresowani siecią mogą kon­tak­tować się koor­dynatorem za pomocą profilu lub na adres swat.stowarzyszenie@gmail.com.e-magazyn TROP

pobierz e-magazyn TROP

Aby otrzymywać e-magazyn TROP,
podaj swój adres email poniżej.

Empatia to czasami nie­chciany przez nas towarzysz. Choć to ostat­nio modne słowo, przez wiele osób jest błęd­nie rozumiane i cał­kowicie nie­sprawiedliwie kojarzone ze słabo­ścią. W TROPie nauczyliśmy się nie tylko z nią pracować, ale także przy­glądać się jej z uwagą. Doceniamy pracę naszych neuronów lustrzanych, zachęcając Was przy okazji, aby z należytą uważ­no­ścią czynić to samo. Empatia szybko może okazać się naszym przyjacielem, zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy zawodowej. Empatyzujmy zatem uważ­nie i z uważ­no­ścią, tak jak uczy nas Jacek Jakubow­ski na swoim Treningu Roz­woju Uważ­no­ści Empatycz­nej.

Życzymy miłej lek­tury,
Zespół Grupy TROP

Maile z Waszymi propozycjami i tek­stami kieruj­cie na adres: tropletter@grupatrop.pl

Zobacz numery
archiwalne