Praca z grupą

 
 

Praca z grupą

Action lear­ning
Pod­czas pracy z róż­nymi klien­tami zauważyłam, że ich naj­więk­szą trud­no­ścią jest prze­łożenie zdobytej wiedzy pod­czas szkolenia na prak­tykę zawodową. Modele, kon­cep­cje, teo­rie, które pod­czas szkolenia robiły duże wrażenie, porząd­kowały rzeczywistość wraz z zakoń­czeniem pracy warsz­tatowej koń­czą swoją karierę. W moim rozumieniu nauczyć się czegoś, to znaczy chcieć i umieć robić to w rzeczywistym środowisku. Spo­tkania prowadzone wg meto­do­lo­gii Action Lear­ning (nauka w działaniu) polegają na wspól­nym wypracowywaniu przez uczest­ników spo­sobów działania w real­nych sytu­acjach zawo­do­wych. Opierają się na dążeniu do zro­zumienia i ponow­nego „prze­trawienia” sytu­acji, które miały już miej­sce. Jest to nowator­skie podej­ście dające uczest­nikom poczucie odpowiedzial­no­ści za proces i w kon­sekwen­cji ułatwiające wprowadzenie zmian. Sesje Action Lear­ning są przede wszyst­kim nastawione na dialog między uczest­nikami. Roz­wój uczest­ników Action Lear­ning polega zarówno na reali­za­cji indywidual­nych poten­cjałów, potrzeb, ambicji i planów, jak też na pod­noszeniu jako­ści współ­pracy i roz­woju zes­połu jako cało­ści.

Coaching grupowy
Coaching grupowy to forma pracy oparta na idei łączenia roz­woju indy­wi­du­al­nego z grupowym. Szkolenie odbywa się w małych grupach: 5 do 12 osób i oparte jest o tzw. proces grupowy. Coach moderuje dys­kusję mającą doprowadzić do:

  • wyłonienia celów roz­wojowych kluczowych dla uczest­niczącego zes­połu oraz dla uczest­niczących osób;
  • roz­woju umie­jęt­no­ści wzajem­nego słuchania się i zro­zumienia, efek­tyw­niej­szej współ­pracy oraz lep­szego wyko­rzy­sta­nia indywidual­nych poten­cjałów w grupie.

Treningi inter­per­sonalne
Trening inter­per­sonalny to wyjąt­kowa forma pracy, pod­czas której uczest­nicy przy­glądają się sobie, swojemu stylowi budowania i pod­trzymywania kon­taktu w grupie, spo­sobom reak­cji na zachowania innych uczest­ników. Ten spo­sób pracy oparty jest na procesie grupowym. Nie ma programu. Trener i uczest­nicy zaj­mują się tym, co dzieje się pomiędzy nimi Tu i Teraz w trak­cie szkolenia. Pod­czas treningi wszyscy uczą się w działaniu, obser­wują, dokonują reflek­sji i roz­mawiają o tym co się wydarzyło. Prze­żywają głęboki dialog, spo­tykają się z emocjami własnymi i innych uczest­ników.

Bazy wiedzy TROP

BAIT — Baza Artykułów Instytutu TROP

Instytut TROP stworzył Bazę Artykułów w których znajdą się artykuły na temat:

  • Specjalizacji w Akademii TROP
  • Modelów roz­woju
  • Idei, podejść i obszarów pracy
  • Rynku szkoleniowego

Zapraszamy do czytania.

TROPWiki

Jest to rodzaj słow­nika dla Metody TROP i zjawisk, na które chcemy oddziaływać przy jej pomocy. Korzystanie z TROP WIKI jest dar­mowe, ale prosimy o podawanie we wszel­kich materiałach źródła wiedzy.

SWAT

Idea

Stowarzyszenie działa od 2011 roku. Tworzy prze­strzeń współ­pracy dla uczest­ników i absol­wen­tów szkół TROP. Ma na celu tworzenie sieci ludzi, działań oraz wiedzy. Absol­wenci koń­cząc kurs mogą dalej roz­wijać się w środowisku osób o podob­nych celach i war­to­ściach.

Działania

Swatowicze organizują spo­tkania, na których dzielą się swoją cenną wiedzą, narzędziami i doświad­czeniami. Prowadzą dla siebie nawzajem „super­wizje koleżeń­skie”. Wspierają się w działaniu. Tworzą zespoły, które opracowują, nowator­skie propozycje dla szeroko rozumianego rynku, nawiązują kon­takty i budują part­ner­skie relacje z odbior­cami, a następ­nie realizują dla nich projekty.

Miej­sca

Spo­tkania SWAT odbywają się w War­szawie, Białym­stoku, Byd­gosz­czy, Łodzi, i Poznaniu. Swatowicze angażują się także w orga­ni­za­cję nowej akcji spo­łecz­nej „Smakuj Roz­wój”, która promuje naukę poprzez działanie i doświad­czanie.

Komunikacja

Głów­nym koor­dynatorem SWAT jest Ania Świętochow­ska, od której można dowiedzieć się „co dzieje się w sieci”. Warto też zaglądać na blog stowarzyszenia i jego profil na Facebooku. Zamiesz­czane są nich aktualne ter­miny spo­tkań, a także inspirujące posty. Trenerzy zain­teresowani siecią mogą kon­tak­tować się koor­dynatorem za pomocą profilu lub na adres swat.stowarzyszenie@gmail.com.e-magazyn TROP

pobierz e-magazyn TROP

Aby otrzymywać e-magazyn TROP,
podaj swój adres email poniżej.

Empatia to czasami nie­chciany przez nas towarzysz. Choć to ostat­nio modne słowo, przez wiele osób jest błęd­nie rozumiane i cał­kowicie nie­sprawiedliwie kojarzone ze słabo­ścią. W TROPie nauczyliśmy się nie tylko z nią pracować, ale także przy­glądać się jej z uwagą. Doceniamy pracę naszych neuronów lustrzanych, zachęcając Was przy okazji, aby z należytą uważ­no­ścią czynić to samo. Empatia szybko może okazać się naszym przyjacielem, zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy zawodowej. Empatyzujmy zatem uważ­nie i z uważ­no­ścią, tak jak uczy nas Jacek Jakubow­ski na swoim Treningu Roz­woju Uważ­no­ści Empatycz­nej.

Życzymy miłej lek­tury,
Zespół Grupy TROP

Maile z Waszymi propozycjami i tek­stami kieruj­cie na adres: tropletter@grupatrop.pl

Zobacz numery
archiwalne