Praca z kulturą

 
 

Praca z kul­turą

Projekty zmiany i roz­woju kul­tury organizacyj­nej

Realizowałam projekty zmiany i roz­woju kul­tury organizacyj­nej dla:

logo bombardier Bom­bar­dier Trans­por­tation (ZWUS)
bzwbk BZ WBK SA
logo ddb DDB War­szawa
logo dgs DGS Poland Sp z o.o.
logo eli lily Elli Lilly Pol­ska Sp. z o. o.
energa Energa Obrót SA
logo getit Get it Sp. z o.o.
logo initiative Initiative Media Sp. z o.o.
inter cars Inter Cars SA
logo impel Impel SA
iti pl ITI Cor­poration Sp. z o.o.
logo pwc PWC Pol­ska
logo raiffeisen Raif­feisen Bank Pol­ska SA
logo schneider Schneider Elec­tric SA
TWP logo Wyż­sza Szkoła Pedagogiczna TWP

Co to jest kul­tura organizacyjna?
W Metodzie TROP trak­tujemy ją jako sieć powiązań pomiędzy ludźmi i struk­turami firmy. Kul­tura to, co “pomiędzy”. Składają się na nią normy i war­to­ści regulujące relacje. Przejawia się w codzien­nych zachowaniach, zwyczajach, stylu komu­ni­ka­cji. Jest tym, co real­nie łączy ludzi. Kul­tura organizacyjna wpływa na charak­ter firmy. Kształ­tuje jej zachowania względem klien­tów zewnętrz­nych jak i wewnętrz­nych. Decyduje o tym, czy firma jest spo­łecz­nie lubiana czy nie.

Jak pracować z kul­turą organizacyjną?
Opracowałam autor­ską metodykę pracy nad roz­wojem kul­tury organizacyj­nej. Opiera się ona na paradyg­macie sys­temowym. Zakładamy, że wszyst­kie czę­ści firmy, struk­tury, procesy i ludzie są ze sobą wzajem­nie powiązane i wpływają na siebie na wiele spo­sobów. Zgod­nie z zasadą Pareto, nie­wiel­kie, lecz dobrze zaadresowane działanie potrafi zainicjować potężny proces zmiany w całej orga­ni­za­cji. Dlatego projek­tując oddziaływanie, unikam “zmasowanego ataku szkoleniowego”, szukając raczej naj­lep­szych ludzi i szans.

Pod­stawowym narzędziem wpro­wa­dza­nia zmiany kul­turowej jest inicjowanie dialogu pomiędzy osobami reprezen­tującymi różne poglądy, szczeble i czę­ści firmy. Można powiedzieć, że profesjonal­nie organizujemy doświad­czenia, które powodują roz­luź­nienie nawyków, „otworzenie głów” i nabranie gotowo­ści do przyjęcia nowych zachowań. Narzędziami w tego typu programach są warsz­taty, action lear­nig, coachingi grupowe, seminaria i coachingi indywidualne.

Coachingi jako narzędzie budowania kul­tury organizacyj­nej
Program coachin­gowy dla kadry menedżer­skiej może być znakomitym narzędziem wpływania na kul­turę orga­ni­za­cji. Jed­nym z pod­stawowych warun­ków zaadap­towania nowych elemen­tów kul­tury w rzeczywistość firmy jest zin­tegrowanie jej war­to­ści i norm z fak­tycz­nymi zachowaniami menedżerów. Ten proces często jest „pusz­czony na dziko” i odbywa się bez uważ­nego wspar­cia, co powoduje, że zamiast nowej kul­tury organizacyj­nej mamy nową fasadę. Coaching indywidualny i grupowy nastawiony na integrację nowych wzorów kul­turowych z osobistym stylem menedżera przynosi fir­mie widoczne efekty.

Bazy wiedzy TROP

BAIT — Baza Artykułów Instytutu TROP

Instytut TROP stworzył Bazę Artykułów w których znajdą się artykuły na temat:

  • Specjalizacji w Akademii TROP
  • Modelów roz­woju
  • Idei, podejść i obszarów pracy
  • Rynku szkoleniowego

Zapraszamy do czytania.

TROPWiki

Jest to rodzaj słow­nika dla Metody TROP i zjawisk, na które chcemy oddziaływać przy jej pomocy. Korzystanie z TROP WIKI jest dar­mowe, ale prosimy o podawanie we wszel­kich materiałach źródła wiedzy.

SWAT

Idea

Stowarzyszenie działa od 2011 roku. Tworzy prze­strzeń współ­pracy dla uczest­ników i absol­wen­tów szkół TROP. Ma na celu tworzenie sieci ludzi, działań oraz wiedzy. Absol­wenci koń­cząc kurs mogą dalej roz­wijać się w środowisku osób o podob­nych celach i war­to­ściach.

Działania

Swatowicze organizują spo­tkania, na których dzielą się swoją cenną wiedzą, narzędziami i doświad­czeniami. Prowadzą dla siebie nawzajem „super­wizje koleżeń­skie”. Wspierają się w działaniu. Tworzą zespoły, które opracowują, nowator­skie propozycje dla szeroko rozumianego rynku, nawiązują kon­takty i budują part­ner­skie relacje z odbior­cami, a następ­nie realizują dla nich projekty.

Miej­sca

Spo­tkania SWAT odbywają się w War­szawie, Białym­stoku, Byd­gosz­czy, Łodzi, i Poznaniu. Swatowicze angażują się także w orga­ni­za­cję nowej akcji spo­łecz­nej „Smakuj Roz­wój”, która promuje naukę poprzez działanie i doświad­czanie.

Komunikacja

Głów­nym koor­dynatorem SWAT jest Ania Świętochow­ska, od której można dowiedzieć się „co dzieje się w sieci”. Warto też zaglądać na blog stowarzyszenia i jego profil na Facebooku. Zamiesz­czane są nich aktualne ter­miny spo­tkań, a także inspirujące posty. Trenerzy zain­teresowani siecią mogą kon­tak­tować się koor­dynatorem za pomocą profilu lub na adres swat.stowarzyszenie@gmail.com.e-magazyn TROP

pobierz e-magazyn TROP

Aby otrzymywać e-magazyn TROP,
podaj swój adres email poniżej.

Empatia to czasami nie­chciany przez nas towarzysz. Choć to ostat­nio modne słowo, przez wiele osób jest błęd­nie rozumiane i cał­kowicie nie­sprawiedliwie kojarzone ze słabo­ścią. W TROPie nauczyliśmy się nie tylko z nią pracować, ale także przy­glądać się jej z uwagą. Doceniamy pracę naszych neuronów lustrzanych, zachęcając Was przy okazji, aby z należytą uważ­no­ścią czynić to samo. Empatia szybko może okazać się naszym przyjacielem, zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy zawodowej. Empatyzujmy zatem uważ­nie i z uważ­no­ścią, tak jak uczy nas Jacek Jakubow­ski na swoim Treningu Roz­woju Uważ­no­ści Empatycz­nej.

Życzymy miłej lek­tury,
Zespół Grupy TROP

Maile z Waszymi propozycjami i tek­stami kieruj­cie na adres: tropletter@grupatrop.pl

Zobacz numery
archiwalne