Instytut TROP

 
 

Formy pracy Instytutu

Instytut działa poprzez:

Kon­wer­satoria otwarte, na których zaproszeni uczest­nicy dys­kutują na temat zaproponowanego przez prowadzącego cytatu pochodzącego z waż­nej dla niego książki lub artykułu dotyczącej obszaru zain­teresowań Instytutu TROP.
Infor­macje o ter­minach spo­tkań, umiesz­czamy w kalen­darium wydarzeń powyżej. Kon­wer­satorium jest bez­płatne, ale oczekujemy otwar­tego dzielenia się swoją wiedzą i doś­wiad­cze­niem oraz uważ­nego słuchania innych. Zapraszamy do uczest­nic­twa (po potwier­dzeniu przez organizatora).

seminaria otwarte


Kon­wer­satoria Cykl Inspiracje

Połą­cze­nie formy inter­netowej z klasycz­nym seminarium. Kon­wer­satorium jest bez­płatne, ale oczekujemy otwar­tego dzielenia się swoją wiedzą i doś­wiad­cze­niem oraz uważ­nego słuchania innych. Po ogłoszeniu tytułu seminarium, deklarację chęci uczest­nic­twa prosimy kierować do organizatora. Ilość miejsc jest ograniczona.

Fotolia 41900298 M

Seminaria zamknięte

Służą opracowaniu know-how na użytek określonych projek­tów, odbywają się na zasadzie wymiany wiedzy specjalistów.

Bait projekty


Projekty

Instytut prowadzi, współ­prowadzi lub uczest­niczy, na zasadzie non profit, w prekur­sor­skich projek­tach służących powstawaniu wiedzy prak­tycz­nej w działaniu(projekty typu do-how czyli wiedzieć, jak coś robić, uczyć się w działaniu). Naj­więk­szym z nich jest tworzenia sieci trenerów coachów, mediatorów itp. pod nazwą SWAT oraz program wpro­wa­dza­nia nauki przez działanie dla studen­tów pn. Ambasadorzy Współ­pracy opar­tej na Empatii a także program Akcja — empatia. Obec­nie uczest­niczy w programie Smakuj roz­wój, poświęconym propagowaniu nauki w działaniu.

bait recenzje

Recen­zje

Instytut może zamiesz­czać recen­zje i rekomen­dacje książek z dziedzin dotyczących jego prac.
W zamian prosimy wydaw­nic­twa o kilka egzem­plarzy na użytek tworzonej na potrzeby Instytutu biblioteki.

iStock 000020418420XS Baza artykulow Instytutu TROP

BAIT Baza Artykułów Instytutu TROP

Instytut prowadzi bazę artykułów dotyczących kwestii związanych z obszarami zain­teresowania Instytutu (lista tych obszarów znaj­duje się w sąsied­niej kolum­nie). Więk­szość z nich jest autor­stwa TROP. Dostęp do czę­ści z nich jest limitowany, a do czę­ści– swobodny.

Fotolia 38766687 XS

Korzystanie z tych materiałów moż­liwe jest na użytek własny i pod­lega prawu autor­skiemu. Osoby, które chciałby zamie­ścić w naszej bazie swoje artykuły lub linki na strony zawierające te artykuły, proszone są o kon­takt z organizatorką. Decyzję w kwestii kwalifikacji tek­stów podej­muje szef programowy Instytutu.

BAIT — Baza artykułów

BAIT — Baza Artykułów Instytutu TROP

Jest to zbiór artykułów, nagrań, sprawoz­dań związanych z poniżej wymienionymi obszarami. Jeden artykuł może być związany z kil­koma obszarami:

bait ksiazka


Kon­cep­cje i idee

Kon­cep­cje i idee dotyczące meto­dyki uczenia, szczegól­nie uczenia poprzez działanie i doświad­czanie.

Przy­kładowe tematy:

 • współ­praca, komunikacja oparta na empatii;
 • dbałość o róż­norod­ność w orga­ni­za­cji i w środowisku;
 • praca w środowisku międzykul­turowym;
 • sys­temowe podej­ście do zmian;
 • uczenie się przez doświad­czenie i działanie;
 • edukacja pod­miotowa i nauczyciel uczący sie;
 • metoda TROP w roz­wijaniu kreatyw­no­ści;
 • metoda Tu i Teraz jako nauczycielka procesu zmiany;
 • integracja emocji, działania i myślenia jako droga do roz­woju.

Fotolia 38138618 XS wzory zmiany i BAIT


Modele

Modele roz­woju i zmiany osoby, zes­połu, orga­ni­za­cji i środowiska:

 • co to jest model zmiany?
 • roz­wój osoby;
 • psychologiczne kon­cep­cje człowieka;
 • roz­wój w parze;
 • roz­wój w grupie i zespole;
 • roz­wój orga­ni­za­cji. Budo­wa­nie orga­ni­za­cji przy­szło­ści;
 • roz­wój środowisk i kapitału spo­łecz­nego;
 • spo­łeczeń­stwa;
 • roz­wój cywilizacji wiedzy.

16409090 xl nowe kierunki i Bait

Obszary

Specyfika obszarów pracy dla trenerów, coachów, mediatorów, ewaluatorów. Teatry naszych działań:

 • małe i śred­nie firmy
 • duże organizacje biz­nesowe
 • firmy rodzinne
 • rodowiska lokalne
 • środowiska zawodowe
 • określone grupy wiekowe
 • kobiety
 • praca z wyż­szymi uczel­niami, studen­tami
 • sys­tem edukacji dla dzieci
 • urzędy, administracja cen­tralna i lokalna
 • samorządy
 • organizacje poza­rzą­dowe
 • opieka spo­łeczna
 • sfera kul­tury
 • łączenie i współ­praca pomiędzy sferami życia spo­łecz­nego


Co w trawie pisz­czy?

Zjawiska kształ­tujące rynek szko­leń czyli szeroko rozumianej edukacji dla dorosłych. Raporty i badania. Ten­den­cje i i trendy:

 • idea Lifelong i Lifewide Lear­ning
 • europej­skie ramy kształ­cenia
 • cer­tyfikacje
 • per­spek­tywy dotacyjne
 • poszu­ki­wa­nia efek­tyw­no­ści
 • i war­to­ści szko­leń
 • prze­nikanie się sek­torów gospodarki i życia spo­łecz­nego

Fotolia 7791851 Sspecjalista w zakresie wspierania rzowju innych narzedzia koncepcje Bait


Narzędzia i metody

Narzędzia dla specjalistów w zakresie wspie­ra­nia roz­woju innych

Narzędzia i kon­cep­cje w pracy:

 • trenera
 • coacha
 • dotyczące pracy z kon­flik­tem dla mediatorów (i nie tylko)
 • ewaluatora
 • lidera orga­ni­za­cji przy­szło­ści
 • lidera firmy rodzin­nej
 • moderatora zmiany kul­turowej
 • moderatora action lear­ning
 • men­tora i super­wizora

Człon­kowie Honorowi Instytutu

DSC 7221 b resize

Jac Jakubow­ski
Szef Programowy Instytutu TROP.

Prze­wod­niczący Rady Tren­erów Pol­skiego Towarzysz­twa Psy­cho­log­icznego, super­wizor Grupy TROP i członek rady Stowarzyszenia Trenerów Orga­ni­za­cji Pozarządowych (STOP), men­tor, coach, trener, psycholog. Członek międzynarodowego klubu innowatorów ASHOKA. Wieloletni wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzin­nych. Pracował m.in. dla: Bom­bar­dier Trans­por­tation (ZWUS), ITI Cor­poration Sp. z o.o., BZWBK SA, PLL LOT SA.


Profesor Andrzej Blikle 01

prof. Andrzej Jacek Blikle

Profesor nauk matematycz­nych i infor­matyki, członek założyciel i wieloletni prezes Pol­skiego Towa­rzy­stwa Infor­matycz­nego, w latach 20022005 prezes zarządu Pol­skiej Federacji Producen­tów Żyw­no­ści, członek założyciel i były prezes stowarzyszenia kup­ców „Nowy Świat”, członek założyciel i prezes stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzin­nych. Członek Rady Nad­zor­czej firmy rodzin­nej A.Blikle Sp. z o.o.

Beata Ciężka 125x175

Beata Ciężka

Ewaluator, specjalista ds. badań jako­ściowych i analiz eks­perc­kich. Prezes Pol­skiego Towa­rzy­stwa Ewaluacyj­nego w latach 20042010. Jest autorką i realizator­ską szko­leń z zakresu ewaluacji oraz wykładowcą na studiach podyplomowych Uniwer­sytetu War­szaw­skiego oraz Szkoły Głów­nej Han­dlowej. Pracuje na Uniwer­sytecie Jagiel­loń­skim.

pawel jordan

Paweł Jor­dan

Prezes BORIS, trener, super­wizor w Stowarzyszeniu Trenerów Orga­ni­za­cji Pozarządowych (STOP), autor książek na temat budowania zes­połu, wolon­tariatu, roz­woju spo­łecz­no­ści lokal­nych. Jeden z inicjatorów Cen­trum Wolon­tariatu, sieci SPLOT, Fun­duszy Lokal­nych, Stowarzyszenia Trenerów Orga­ni­za­cji Pozarządowych, Cen­trów Aktyw­no­ści Lokal­nej i wielu innych inicjatyw. Członek Ashoki, Kon­sul­tant Open Society Insitute w Nowym Jorku, doradca międzynarodowy ds. zarzą­dza­nia NGOs, organizacjami sieciowymi oraz ds. roz­woju lokal­nego.

aka kowalska

Agnieszka Kowalska-Piotrowska

Specjalista w zakresie wdrażania zmian w orga­ni­za­cji, specjalista Lean Six Sigma Black Belt, coach, menadżer zmiany, trener, prak­tyk biz­nesu. Jako Menedżer ds. Zarządzanie Zmianą i Doskonalenia Integracji, wspiera proces integracji ban­ków, kierując projek­tem modelowania kul­tury organizacyj­nej połączonego banku.jola czarnecka siwiecka

Jolanta Czernicka-Siwecka

Pedagog, trener, coach, i animator zmian spo­łecz­nych. Prezes Zarządu Fun­dacji ISKIERKA na rzecz dzieci z chorobą nowotworową (www.fundacjaiskierka.pl) poprzez którą tworzy nową jakoś działań spo­łecz­nych, integrując różne grupy zawodowe i spo­łeczne oraz skutecz­nie wdrążając innowacyjne pomysły.

Bazy wiedzy TROP

BAIT — Baza Artykułów Instytutu TROP

Instytut TROP stworzył Bazę Artykułów w których znajdą się artykuły na temat:

 • Specjalizacji w Akademii TROP
 • Modelów roz­woju
 • Idei, podejść i obszarów pracy
 • Rynku szkoleniowego

Zapraszamy do czytania.

TROPWiki

Jest to rodzaj słow­nika dla Metody TROP i zjawisk, na które chcemy oddziaływać przy jej pomocy. Korzystanie z TROP WIKI jest dar­mowe, ale prosimy o podawanie we wszel­kich materiałach źródła wiedzy.

SWAT

Idea

Stowarzyszenie działa od 2011 roku. Tworzy prze­strzeń współ­pracy dla uczest­ników i absol­wen­tów szkół TROP. Ma na celu tworzenie sieci ludzi, działań oraz wiedzy. Absol­wenci koń­cząc kurs mogą dalej roz­wijać się w środowisku osób o podob­nych celach i war­to­ściach.

Działania

Swatowicze organizują spo­tkania, na których dzielą się swoją cenną wiedzą, narzędziami i doświad­czeniami. Prowadzą dla siebie nawzajem „super­wizje koleżeń­skie”. Wspierają się w działaniu. Tworzą zespoły, które opracowują, nowator­skie propozycje dla szeroko rozumianego rynku, nawiązują kon­takty i budują part­ner­skie relacje z odbior­cami, a następ­nie realizują dla nich projekty.

Miej­sca

Spo­tkania SWAT odbywają się w War­szawie, Białym­stoku, Byd­gosz­czy, Łodzi, i Poznaniu. Swatowicze angażują się także w orga­ni­za­cję nowej akcji spo­łecz­nej „Smakuj Roz­wój”, która promuje naukę poprzez działanie i doświad­czanie.

Komunikacja

Głów­nym koor­dynatorem SWAT jest Ania Świętochow­ska, od której można dowiedzieć się „co dzieje się w sieci”. Warto też zaglądać na blog stowarzyszenia i jego profil na Facebooku. Zamiesz­czane są nich aktualne ter­miny spo­tkań, a także inspirujące posty. Trenerzy zain­teresowani siecią mogą kon­tak­tować się koor­dynatorem za pomocą profilu lub na adres swat.stowarzyszenie@gmail.com.e-magazyn TROP

pobierz e-magazyn TROP

Aby otrzymywać e-magazyn TROP,
podaj swój adres email poniżej.

Empatia to czasami nie­chciany przez nas towarzysz. Choć to ostat­nio modne słowo, przez wiele osób jest błęd­nie rozumiane i cał­kowicie nie­sprawiedliwie kojarzone ze słabo­ścią. W TROPie nauczyliśmy się nie tylko z nią pracować, ale także przy­glądać się jej z uwagą. Doceniamy pracę naszych neuronów lustrzanych, zachęcając Was przy okazji, aby z należytą uważ­no­ścią czynić to samo. Empatia szybko może okazać się naszym przyjacielem, zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy zawodowej. Empatyzujmy zatem uważ­nie i z uważ­no­ścią, tak jak uczy nas Jacek Jakubow­ski na swoim Treningu Roz­woju Uważ­no­ści Empatycz­nej.

Życzymy miłej lek­tury,
Zespół Grupy TROP

Maile z Waszymi propozycjami i tek­stami kieruj­cie na adres: tropletter@grupatrop.pl

Zobacz numery
archiwalne