Akcja Społeczna: "Smakuj Rozwój"

 
 

O co chodzi?

Roz­wój… Co to jest? Pojęcie tak oczywiste, że więk­szość ludzi nad tym się nie zastanawia. A jed­nak może warto?

Każda religia nawołuje do stawania się coraz lep­szym. Wojujący z religiami sprzeciwiają się im w imię… postępu. Wielcy myśliciele od wieków definiują na różne spo­soby pojęcie „dobra wspól­nego”. Powstają roz­wojowe programy spo­łeczne na rzecz edukacji, pod­noszące świadomość obywatel­ską, ekologiczną. W kon­cep­cjach zarzą­dza­nia w biz­nesie dominuje prze­konanie, że zaan­gażowanie i jakość osiągnąć można tylko poprzez tworzenie kul­tury nastawionej na roz­wój, innowacyj­ność, współ­pracę.

W ostat­nich latach w wyniku eks­plozji badań nad naszym człowieczym mózgiem okazuje się, że naszym natural­nym stanem jest aktyw­ność, poszukiwanie, samo­świa­do­mość, poznawanie. Zdrowy człowiek to osoba nie­ustan­nie roz­wijająca się. Otwiera się na emocje i uczucia, szlifuje myślenie, pogłębia rozumienie świata. Prze­trawia doświad­czenia, świadomie buduje marzenia i wizje przy­szło­ści, korzysta z wyobraźni, róż­nych rodzajów myślenia.

Wiele osób nie potrafi zaj­mować się roz­wojem. Zamiast myśleć, tkwią w stereo­typach. Sfera emocji kojarzy im się głów­nie z lękiem i zło­ścią. W imię wydumanego realizmu rezygnują z marzeń. Zaj­mowanie się sobą i swoim roz­wojem trak­tują jako jakąś fanaberię i egocen­tryzm.

Paradok­sal­nie zaj­mowanie się własnym roz­wojem jest nie­ro­ze­rwal­nie zwią­zane ze współ­pracą i DZIAŁANIEM – budowaniem osobowych, opar­tych na empatii relacji, z podej­mowaniem działań na rzecz dobra wspól­nego.

Jesteśmy bytami spo­łecz­nymi – z pomagania czer­piemy osobistą radość, dobrze wykonana praca przynosi satys­fak­cję, a roz­mowa, dialog, międzyludz­kie spo­tkanie jest potrzebne niczym tlen do oddychania.

Jak to się ma do nas? Trenerów, coachów, liderów, animatorów… Paradok­sal­nie mamy często kłopot z dbaniem o siebie, roz­wijaniem swoich talen­tów. Dopada nas rutyna, brak czasu wynikający z zaan­gażowania w ciekawe nawet i twór­cze projekty. A często także proza życia związana z koniecz­no­ścią zarabiania.

Jed­nocześnie rośnie środowisko profesjonalistów specjalizujących się w uruchamianiu roz­woju. Robimy coraz ciekaw­sze, głęb­sze, efek­tyw­niej­sze projekty. Wspieramy roz­wój w kor­poracjach, fir­mach rodzin­nych, orga­ni­za­cjach pozarządowych, szkołach, gminach, ośrod­kach pomocy spo­łecz­nej domach kul­tury, a także kościołach, związ­kach zawo­do­wych itd.

Na czym polega uczest­nic­two

W ramach Akcji SMAKUJ ROZ­WÓJ zapraszamy Was do wspól­nego promowania naszej pracy.

Promowania uczenia się w opar­ciu o doświad­czenie, a w tym uczenia się w działaniu. W uruchamianiu procesów zmiany w real­nej, codzien­nej rze­czy­wi­sto­ści.

Fotolia 48312091 S - 200x125

Akcja polega na organizowaniu róż­nego typu przed­się­wzięć:

 • warsz­tatów;
 • spo­tkań;
 • akcji medial­nych, itd.

Dla kogo?
Dla osób, którym chcesz uświadomić wagę świadomej pracy nad roz­wojem.

W ramach akcji oferujemy wspar­cie kon­cep­cyjne – jak zor­ganizować i poprowadzić kon­kretne działania. Organizujemy też wymianę doświad­czeń, wykorzystywanie dobrych prak­tyk.
Bar­dzo nam zależy na jako­ści działań prowadzonych w ramach akcji:

 • Ci z Was, którzy mają cer­tyfikaty Grupy TROP, mogą posługiwać się naszą marką (np. poprzez stosowanie zapisu w ofer­cie: „Proponuję warsz­tat w ramach akcji SMAKUJ ROZ­WÓJ realizowany Metodą TROP”);
 • osoby, które uczest­niczą w naszym sys­temie superwizyjno-mentoringowym mogą posługiwać się sfor­mułowaniem: „warsz­tat prowadzony jest pod super­wizją Grupy TROP”;
 • wszyst­kich innych zapraszamy do ustalenia zasad współ­pracy.

Kon­takt
Wszyst­kie osoby, które chciałaby współ­tworzyć wspo­mniane działanie, zaplanować jego prze­bieg, a przy tym wszyst­kim uczyć się w działaniu zapraszamy do kon­taktu: This email address is being protec­ted from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it. / tel. 22 615 28 91.

Organizatorzy akcji

Smakuj roz­wój” jest spo­łeczną akcją Stowarzyszenia SWAT.

Grupa TROP jest par­terem merytorycz­nym akcji.

Pomysłodawcy akcji:

 • Dorota i Jac Jakubow­scy

Koor­dynatorzy akcji:

 • Agnieszka Gan­czarek
 • Darek Kropacz

Zespół mar­ketin­gowy i PR:

 • Marta Bara
 • Krzysz­tof Błażejew­ski
 • Aneta Choroszy
 • Katarzyna Kusio

Zespół ds. komu­ni­ka­cji:

 • Katrzyna Kusio

Zespół projek­towy:

 • Marta Bara
 • Agnieszka Gan­czarek
 • Jac Jakubow­ski
 • Karol Rakoniew­ski

smakuj rozwoj

logo facebook

Bazy wiedzy TROP

BAIT — Baza Artykułów Instytutu TROP

Instytut TROP stworzył Bazę Artykułów w których znajdą się artykuły na temat:

 • Specjalizacji w Akademii TROP
 • Modelów roz­woju
 • Idei, podejść i obszarów pracy
 • Rynku szkoleniowego

Zapraszamy do czytania.

TROPWiki

Jest to rodzaj słow­nika dla Metody TROP i zjawisk, na które chcemy oddziaływać przy jej pomocy. Korzystanie z TROP WIKI jest dar­mowe, ale prosimy o podawanie we wszel­kich materiałach źródła wiedzy.

SWAT

Idea

Stowarzyszenie działa od 2011 roku. Tworzy prze­strzeń współ­pracy dla uczest­ników i absol­wen­tów szkół TROP. Ma na celu tworzenie sieci ludzi, działań oraz wiedzy. Absol­wenci koń­cząc kurs mogą dalej roz­wijać się w środowisku osób o podob­nych celach i war­to­ściach.

Działania

Swatowicze organizują spo­tkania, na których dzielą się swoją cenną wiedzą, narzędziami i doświad­czeniami. Prowadzą dla siebie nawzajem „super­wizje koleżeń­skie”. Wspierają się w działaniu. Tworzą zespoły, które opracowują, nowator­skie propozycje dla szeroko rozumianego rynku, nawiązują kon­takty i budują part­ner­skie relacje z odbior­cami, a następ­nie realizują dla nich projekty.

Miej­sca

Spo­tkania SWAT odbywają się w War­szawie, Białym­stoku, Byd­gosz­czy, Łodzi, i Poznaniu. Swatowicze angażują się także w orga­ni­za­cję nowej akcji spo­łecz­nej „Smakuj Roz­wój”, która promuje naukę poprzez działanie i doświad­czanie.

Komunikacja

Głów­nym koor­dynatorem SWAT jest Ania Świętochow­ska, od której można dowiedzieć się „co dzieje się w sieci”. Warto też zaglądać na blog stowarzyszenia i jego profil na Facebooku. Zamiesz­czane są nich aktualne ter­miny spo­tkań, a także inspirujące posty. Trenerzy zain­teresowani siecią mogą kon­tak­tować się koor­dynatorem za pomocą profilu lub na adres swat.stowarzyszenie@gmail.com.e-magazyn TROP

pobierz e-magazyn TROP

Aby otrzymywać e-magazyn TROP,
podaj swój adres email poniżej.

Empatia to czasami nie­chciany przez nas towarzysz. Choć to ostat­nio modne słowo, przez wiele osób jest błęd­nie rozumiane i cał­kowicie nie­sprawiedliwie kojarzone ze słabo­ścią. W TROPie nauczyliśmy się nie tylko z nią pracować, ale także przy­glądać się jej z uwagą. Doceniamy pracę naszych neuronów lustrzanych, zachęcając Was przy okazji, aby z należytą uważ­no­ścią czynić to samo. Empatia szybko może okazać się naszym przyjacielem, zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy zawodowej. Empatyzujmy zatem uważ­nie i z uważ­no­ścią, tak jak uczy nas Jacek Jakubow­ski na swoim Treningu Roz­woju Uważ­no­ści Empatycz­nej.

Życzymy miłej lek­tury,
Zespół Grupy TROP

Maile z Waszymi propozycjami i tek­stami kieruj­cie na adres: tropletter@grupatrop.pl

Zobacz numery
archiwalne