Ładowanie…

 
 

Grupa TROP

Zaj­mujemy się wspieraniem osób, zespołów i orga­ni­za­cji w procesie roz­woju. Łączymy wiedzę i prak­tykę psychologiczną ze znajomo­ścią realiów biz­nesu. Metoda naszej pracy opiera się na nauce poprzez działanie i współ­pracę, a naszą główną war­to­ścią jest dialog. Realizujemy programy dla biz­nesu w ramach szko­leń zamkniętych, oraz dla klien­tów indywidual­nych w for­mie szko­leń otwar­tych w Akademii TROP (ponad 1400 absol­wen­tów pół­torarocz­nych cykli szkoleniowych).

Naszym celem jest wspar­cie i towarzyszenie w roz­woju liderów, kadr szkoleniowych, menadżerów i zarządów firm. W myśl podej­ścia sys­temowego, nasze programy realizujemy na trzech poziomach: indywidual­nym, zes­połu i orga­ni­za­cji. Jesteśmy nastawieni na skutecz­ność. Efekty pro­gra­mów prowadzonych przez Grupę TROP przejawiają się w dwóch obszarach: w roz­woju określonych kom­peten­cji uczest­ników, oraz ich umie­jęt­no­ści uczenia się zarówno z suk­cesów jak i porażek.

Fotolia 7769191 S misja i cele 200x125

Nasza misja
Wspieramy procesy uczenia się:

 • osób;
 • zespołów;
 • orga­ni­za­cji;
 • spo­łecz­no­ści.


Ułatwiamy wprowadzanie roz­wiązań biz­nesowych i spo­łecz­nych poprzez budzenie w ludziach zaan­gażowania i odpowiedzial­no­ści.

Od lat robimy to samo, codzien­nie ina­czej.

Podej­ście do roz­woju
Ludzie aktywizują swoją mądrość wtedy, gdy są słuchani, a nie kierowani. Pomoc w roz­woju nie polega na wytykaniu błędów, lecz na uświadomieniu, na czym klient może się oprzeć.

Założyciele Grupy TROP:

DSC 7439 b resize

Dorota Szczepan-Jakubowska

DSC 7221 b resize

Jac Jakubow­ski

Dokonania

Prowadzimy szkołę trenerów od ponad 20 lat. Jako pierwsi w Pol­sce uruchomiliśmy szkołę trenerów biz­nesu. Metodologia nauczania w szkole jest zgodna z założeniami Rady Trenerów przy Pol­skim Towarzystwie Psychologicz­nym. Jej pod­stawowe filary pozostają nie­zmienne, choć sama metoda wciąż się roz­wija we współ­pracy z organizacjami z róż­nych sek­torów:

 • biz­nesu;
 • orga­ni­za­cji pozarządowych;
 • administracji pań­stwowej i samorządowej.

Pod­stawowe filary Metody TROP:

 • tworzenie sytu­acji edukacyj­nej;
 • praca na moc­nych stronach;
 • zasada Tu i Teraz;
 • praca na trzech poziomach:jednostki, zes­połu i orga­ni­za­cji;
 • nauka poprzez działanie i doświadczenie;podmiotowość;
 • nauka dialogu i w dialogu.

4508584 lhistoria i dokonania

Zależy nam na tym, aby nasze know-how był skuteczny, dlatego ewaluujemy i monitorujemy efekty naszych działań.

O Metodzie TROP, źródłach jej powstania i pod­stawowych filarach (więcej).

Korzy­ści z pracy Metodą TROP:

 • Służy ludziom poprzez roz­wijanie postaw, ułatwia integrację emocji związanych ze zmia­nami myślenia i działania.
 • Uspraw­nia pracę zespołów tworząc prze­strzeń do syner­gii.
 • Doprowadza do integracji róż­nych grup i zespołów w ramach orga­ni­za­cji – poprawiając jej elastycz­ność i spraw­ność.
 • Umoż­liwia łączenie róż­nych metod pracy.
 • Spraw­dza się w projek­tach, które mają na celu skuteczne wprowadzenie zmian.
 • Pozwala na wypracowanie własnego stylu trener­skiego, coachin­gowego i mediacyj­nego.
 • Motywuje do ciągłego roz­woju zarówno trenera, coacha jak i klienta.
 • Jest uznaną metodą roz­poznawalną w całej Pol­sce.
 • Prowadzi do profesjonalizacji – poprzez wstąpienie do sys­temu cer­tyfikacji TROP.

Kalen­darium Grupy TROP (pobierz pdf)

Programy

Nasze programy:
Trener Roz­woju Orga­ni­za­cji Przy­szło­ści
Wspieramy roz­wój środowiska trener­skiego w Pol­sce poprzez realizację dotowanych pro­gra­mów szkoleniowych dla nie­do­świad­czonych i zaawan­sowanych trenerów. Obec­nie szkolimy trenerów z następujących tematów: Działania Twór­cze, Coaching Grupowy i Action Lear­ning. Więcej na stronie (więcej).

Kom­plek­sowe programy dla firm
Współ­pracujemy z wieloma organizacjami w zakresie wpro­wa­dza­nia zmian w orga­ni­za­cji, wspar­cia wdrażania Lean Management, ewaluacji skutecz­no­ści pro­gra­mów roz­wojowych i budowania kul­tury organizacyj­nej. Na stronach Zmiany i Roz­woju — pro­gra­mów dla firm znaj­duje się nasza szczegółowa oferta w tym obszarze (więcej).

Akademia TROP
Nowator­skie kierunki szkoleniowe dla trenerów, coachów, liderów, moderatorów, mediatorów, ewaluatorów, menadżerów oraz osób, które chcą się roz­wijać. Kursy dostosowane są do róż­nych poziomów zaawan­sowania uczest­ników. Każdy z nich może wybrać preferowaną przez siebie formę uczenia: indywidualną (Indi) lub grupową (więcej).

Akcja spo­łeczna „Współ­praca oparta na empatii“
Idee, które promujemy w naszych szkołach wcielamy w życie i promujemy w szerzym gronie. Zależy nam na „zarażaniu” innych umiejęt­no­ściami spo­łecz­nymi, które przy­czyniają się do poprawy relacji międzyludz­kich. W roku 2012 zaan­gażowaliśmy się w akcję spo­łeczną “Współ­praca oparta na empatii”, której oranizatorem było Stowarzyszenie SWAT, a Grupa TROP — part­nerem merytorycz­nymi. Więcej na stronie akcji (więcej).

Współ­pracowaliśmy przy następujących programach:

Wspar­cie Firm Rodzin­nych
Dorota i Jacek Jakubow­scy byli metodologicz­nymi autorami Programu Wspar­cia Firm Rodzin­nych realizowanego przez PARPIFR. Dwuletni kom­plek­sowy program zakoń­czył się suk­cesem. Obec­nie prowadzimy własne programy rozwojowo-doradcze dla firm rodzin­nych (więcej). Opracowaną metodologię pracy z fir­mami rodzin­nymi można pobrać w wer­sji elek­tronicz­nej (więcej).
W ramach programu powstały także nar­racje założyciel­skie firm uczest­niczących w programie (więcej).

Kon­gres Obywatel­ski
To ważne wydarzenie, na którym spo­tykają się osobisto­ści ze sfer: mediów, polityki, edukacji i nie tylko. Dwukrot­nie na Kon­gresie promowaliśmy nasze hasła: świadomość i god­ność oraz akcję spo­łeczną „Współ­praca oparta na empatii”.
W poniż­szych publikacjach z kon­gresu, znaj­dują się artykuły Grupy TROP:

 • Forum roz­woju charak­terów i postaw. Tekst: “Empatia — opiekun, którego się wstydzimy” — autor: Dorota Szczepan-Jakubowska
 • Jakich metakom­peten­cji potrzebują Polacy?”. Tekst: “Działanie na rzecz dobra wspól­nego” — autor: Jacek Jakubow­ski (więcej)

Obszary pracy

14929220 l obszary dzialan gt

Zaj­mujemy się:

 • szkoleniem osób odpowiedzial­nych za roz­wój innych;
 • pro­wa­dze­niem mediacji i pomaganiem osobom zaan­gażowanym w sytuacje kon­flik­towe;
 • realizowaniem cykli coachin­gów indywidualanych i grupowych dla menadżerów i zarządów firm;
 • e-learningiem — dialog inter­netowy i tradycyjny na tematy zwią­zane z roz­wojem, zarządzaniem, zmianą spo­łeczną i psychologią;
 • pracą z fir­mami w trak­cie zmian orga­ni­za­cyj­nych, fuzji, wpro­wa­dza­nia nowych sys­temów infor­matycz­nych i Lean Management oraz roz­woju kul­tury organizacyj­nej;
 • ewaluacją i monitorin­giem szko­leń, coachin­gów, działań roz­wojowych i projek­tów zmianowych;
 • tworzeniem know-how pod­czas spo­tkań ze specjalistami róż­nych dziedzin w Instytucie TROP;
 • budowaniem sieci spo­łecz­nej wśród naszych absol­wen­tów — SWAT (Sieć Wspar­cia Aktyw­no­ści Trener­skiej);
 • dbaniem o jakość szko­leń poprzez sys­tem cer­tyfikacji trener­skiej, coach­in­go­wej, lider­skiej i mediacyj­nej;
 • wpro­wa­dza­niem zmian spo­łecz­nych w środowisku lokal­nym;
 • wspieraniem akcjami spo­łecz­nych, promocji idei istot­nych spo­łecz­nie: Współ­praca oparta na empatii (więcej), Smakuj Roz­wój (więcej), obec­ność na Kon­gresie Obywatel­skim;
 • dbaniem o rynek szko­leń w Pol­sce (TROP jest człon­kiem założycielem PIFS.

Klienci o nas

„Szkoła coachów dała mi bar­dzo dużo. Poza aspek­tem czysto merytorycz­nym w pracy coacha odnoszącym się do spo­sobu prowadzenia sesji, metod i narzędzi jakimi się posługiwać w coachingu szkoła pozwoliła mi także: poszukać swojego stylu w byciu coachem, uwol­nić się od per­fek­cjonizmu, nabrać więk­szego zaufania do tego co robię w pracy i nie tylko, zwięk­szyć moją uważ­ność na rzeczy-wistość, uwol­nić się od koniecz­no­ści oceniania, otworzyć się na róż­norod­ność ludzi i roz­wiązań, nabrać dystansu do siebie i świata, dopu­ścić do głosu filozofa w sobie.”

Arkadiusz Głowacki,
Trener, coach
Eks­pert ds. Pro­gra­mów Sprzedażowych

„Wybór Szkoły Trenerów Biz­nesu TROP był dla mnie naj­bar­dziej owocną decyzją 2010 roku. Decyzję tę pod­jęłam po kon­sul­tacji z innymi zadowolonymi absol­wen­tami. Przy­chodząc do TROP-u chciałam wzbogacić swój warsz­tat trener­ski, ale przede wszyst­kim poczuć specyfikę pracy „na procesie”. Moje potrzeby trener­skie zostały zaspokojone. (…) Dodat­kowo w pakiecie otrzymałam moż­liwość roz­woju osobistego i poszerzenie per­spek­tywy swoich moż­liwo­ści. W trak­cie Szkoły nabrałam wiary we własną spraw­czość i założyłam firmę!”

Marta Migoń
Trener, wła­ściciel
Pracow­nia Empatii

Celem szko­leń TROP było przy­gotowanie grupy trenerów do prze­prowadzenia szko­leń sys­temu SAP dla pra­cow­ni­ków naszej firmy. (…) Całość prze­prowadzonych szko­leń oceniamy bar­dzo dobrze. Grupa TROP wykazała się dużym profesjonalizmem zarów-no pod kątem zaprojek­towania szkolenia oraz jego reali­za­cji. Oceny koń­cowe szko­leń potwier­dziły wy-soki poziom szkolenia. Szkolenia skutecz­nie przy­gotowały trenerów do ich roli, ze szczegól­nym uwzględ­nieniem umie­jęt­no­ści moderowania sytu­acji kryzysowych, których w czasie projek­tów wdrożeniowych nie brakuje.”

Grant Rit­chie,
Training Project Manager,
Kom­pania Piwowar­skiej S.A.

Nasi specjali­ści

We wszyst­kich naszych projek­tach współ­pracujemy z eks­per­tami z różych dziedzin. Gwaran­tuje to róż­norod­ność metodologiczną i świeże spoj­rzenie z jed­nej strony. A z drugiej mamy moż­liwość głęb­szego poznania tematyki i dostosowywania naszego know-how do potrzeb klien­tów.

Osoby wspierające roz­wój w naszych projek­tach to:

 • trenerzy;
 • coachowie;
 • mediatorzy;
 • moderatorzy;
 • liderzy;
 • ewaluatorzy

Nasi współ­pracow­nicy są specjalistami w następujących dziedzinach:

 • Lean Management i Six Sigma;
 • ewa­lu­acja jako­ściowa;
 • zarządzanie i przy­wódz­two;
 • zarządzanie jako­ścią;
 • zarządzanie per­sonelem;
 • PR, mar­keting i media;
 • firmy rodzinne;
 • infor­matyka;
 • prawo;
 • finanse;
 • projekty unijne;
 • redak­cja i tworzenie nar­racji;
 • autoprezen­tacja, wystąpienia publiczne i emisja głosu.

Bazy wiedzy TROP

BAIT — Baza Artykułów Instytutu TROP

Instytut TROP stworzył Bazę Artykułów w których znajdą się artykuły na temat:

 • Specjalizacji w Akademii TROP
 • Modelów roz­woju
 • Idei, podejść i obszarów pracy
 • Rynku szkoleniowego

Zapraszamy do czytania.

TROPWiki

Jest to rodzaj słow­nika dla Metody TROP i zjawisk, na które chcemy oddziaływać przy jej pomocy. Korzystanie z TROP WIKI jest dar­mowe, ale prosimy o podawanie we wszel­kich materiałach źródła wiedzy.

SWAT

Idea

Stowarzyszenie działa od 2011 roku. Tworzy prze­strzeń współ­pracy dla uczest­ników i absol­wen­tów szkół TROP. Ma na celu tworzenie sieci ludzi, działań oraz wiedzy. Absol­wenci koń­cząc kurs mogą dalej roz­wijać się w środowisku osób o podob­nych celach i war­to­ściach.

Działania

Swatowicze organizują spo­tkania, na których dzielą się swoją cenną wiedzą, narzędziami i doświad­czeniami. Prowadzą dla siebie nawzajem „super­wizje koleżeń­skie”. Wspierają się w działaniu. Tworzą zespoły, które opracowują, nowator­skie propozycje dla szeroko rozumianego rynku, nawiązują kon­takty i budują part­ner­skie relacje z odbior­cami, a następ­nie realizują dla nich projekty.

Miej­sca

Spo­tkania SWAT odbywają się w War­szawie, Białym­stoku, Byd­gosz­czy, Łodzi, i Poznaniu. Swatowicze angażują się także w orga­ni­za­cję nowej akcji spo­łecz­nej „Smakuj Roz­wój”, która promuje naukę poprzez działanie i doświad­czanie.

Komunikacja

Głów­nym koor­dynatorem SWAT jest Ania Świętochow­ska, od której można dowiedzieć się „co dzieje się w sieci”. Warto też zaglądać na blog stowarzyszenia i jego profil na Facebooku. Zamiesz­czane są nich aktualne ter­miny spo­tkań, a także inspirujące posty. Trenerzy zain­teresowani siecią mogą kon­tak­tować się koor­dynatorem za pomocą profilu lub na adres swat.stowarzyszenie@gmail.com.e-magazyn TROP

pobierz e-magazyn TROP

Aby otrzymywać e-magazyn TROP,
podaj swój adres email poniżej.

Empatia to czasami nie­chciany przez nas towarzysz. Choć to ostat­nio modne słowo, przez wiele osób jest błęd­nie rozumiane i cał­kowicie nie­sprawiedliwie kojarzone ze słabo­ścią. W TROPie nauczyliśmy się nie tylko z nią pracować, ale także przy­glądać się jej z uwagą. Doceniamy pracę naszych neuronów lustrzanych, zachęcając Was przy okazji, aby z należytą uważ­no­ścią czynić to samo. Empatia szybko może okazać się naszym przyjacielem, zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy zawodowej. Empatyzujmy zatem uważ­nie i z uważ­no­ścią, tak jak uczy nas Jacek Jakubow­ski na swoim Treningu Roz­woju Uważ­no­ści Empatycz­nej.

Życzymy miłej lek­tury,
Zespół Grupy TROP

Maile z Waszymi propozycjami i tek­stami kieruj­cie na adres: tropletter@grupatrop.pl

Zobacz numery
archiwalne