Trop w Mediach

TELEWIZJA

logo tvp

Panorama TVP

 • “Fabryka pasjonatów” — Materiał przy­gotowała Mał­gorzata Wiśniew­ska.

Zobacz TROP w Panoramie

logo zabrze

TVZ Zabrze

 • Skrót z kon­feren­cji “Tropem Jako­ści — Wyzwania lidera w biz­nesie i orga­ni­za­cjach pozarządowych” zor­ganizowaną przez Fun­dację Iskierka.

Zobacz Tropem Jako­ści

RADIO

logo tok fm

TOK FM

 • Audycja “Trans­for­macja” - Roz­mowa Pawła Sito z Jacem Jakubow­skim — “Jak się nie dać? O sen­sowym korzystaniu ze zmian”

Posłuchaj Jac Jakubow­ski w Radio TOK FM

logo tok fm

TOK FM

 • Audycja “Wieczór” — Roz­mowa Hanny Zieliń­skiej z Jac­kiem Strzemiecz­nym i Dorotą Szczepan-Jakubowską o szkole bez stopni.

Posłuchaj Dorota Jakubow­ska o edukacji w Radio TOK FM

logo tok fm

TOK FM

 • Audycja “Trans­for­macja” — Roz­mowa Pawła Sito z Jacem Jakubow­skim na temat zmian, wojny i nie­po­koju.

Posłuchaj Jac Jakubow­ski w Radio TOK FM


logo tok fm

TOK FM

 • Audycja “Zro­zumieć świat” — Roz­mowa Wik­tora Osiatyń­skiego z Jac­kiem Jakubow­skim. „Kto jest potrzebny Pol­sce? Trener, moderator czy mediator?”

Posłuchaj Jacka Jakubow­skiego w Radio TOK FM

logo Polskie radio

Pol­skie Radio 24

 • Audycja “Psychologia biz­nesu: empatia w prze­liczeniu na miliony zysku” — Roz­mowa Grażyny Rasz­kow­skiej z Dorotą i Jacem Jakubow­skimi.

Posłuchaj Dorota i Jac w Pol­skie Radio 24

trojka

Radio Trójka

 • Audycja “Godzina prawdy” — Roz­mowa Michała Olszew­skiego z Jacem Jakubow­skim.

Posłuchaj Jac Jakubow­ski w Godzinie Prawdy

trojka

Radio Trójka

 • Audycja “Klub Trójki” — Roz­mowa Jacka Bugal­skiego z Jacem Jakubow­skim i Prze­mysława Radwan-Röhrenschef nt. “Jaki dziś jest współ­czesny lider?”

Posłuchaj Jaki dziś jest współ­czesny lider

logo radio kolor

Radio Kolor

Audycja “Liderki Uśmiechu” — Roz­mowa Patrycji Załug z Dorotą Szczepan-Jakubowską o empatii.

Posłuchaj Współ­praca oparta na empatii

WYWIADY

CPS-logo-podłużne

Codzien­nie Pewna Siebie

 • “Szkoła życia. Lek­cja 1. Miłość do siebie”. Autor: Par­tycja Załug

Posłuchaj

CPS-logo-podłużne

Codzien­nie Pewna Siebie

 • “Szkoła życia. Lek­cja 2. Lęk przed oceną”. Autor: Patrycja Załug

Posłuchaj

CPS-logo-podłużne

Codzien­nie Pewna Siebie

 • “Szkoła życia. Lek­cja 3. Kon­takt ze sobą”. Autor: Patrycja Załug

Posłuchaj

ARTYKUŁY

GM 15-01

Głos Mor­doru

 • Gdy spadasz i się roz­padasz — Roz­mowa Michała Olszew­skiego z Dorotą Szczepan-Jakubowską.

Prze­czytaj

personal

Per­sonel i Zarządzanie

 • Kul­tura empatii w fir­mie, czyli budo­wa­nie współ­pracy opar­tej na wzajem­nym zro­zumieniu. Autor: Dorota Szczepan-Jakubowska

Więcej

okładkaCSR

Odpowiedzialny Biz­nes — Kom­pen­dium CSR

 • “Współ­czesne firmy – czyli kopal­nie kor­tyzolu”. Autor: Dorota Szczepan-Jakubowska

Prze­czytaj

okładka

Odpowiedzialny Biz­nes — Kom­pen­dium CSR

 • Dorobek epoki prze­mysłowej vs. empatia w biz­nesie”. Autor: Jac Jakubow­ski

Prze­czytaj

magazyn coaching wysylka na terenie kraju almost original

Coaching.focus.pl

 • “Nie musisz być doskonała, żeby kochać siebie”. Autor: Patrycja Załug

Prze­czytaj

logo INN

INN Poland

 • “Pracuj z sen­sem!”. Autor: Izabela Mar­czak.


Prze­czytaj

logo INN

INN Poland

 • “Zaczynali jako “Krawiec­two i usługi szkoleniowe”. TROP — historia pol­skiej szkoły liderów i trenerów”. Autor: Izabela Mar­czak.

Prze­czytaj

Ty i ja

I Ty i Ja (kwar­tal­nik, Charak­tery)

 • “Szczęśliwie zajęci”. Autorzy: Dorota Szczepan-Jakubowska i Jac Jakubow­ski.

I Ty i Ja marzec 2015 r.

Więcej Szczęśliwie zajęci

Charaktery J

 • “Sztuka łączenia i spój­no­ści”. Autor: Justyna Zacharuk.

Charak­tery styczeń 2016 r.

Więcej Sztuka łączenia i spój­no­ści

Cykl artykułów TWÓJ TRENER w magazynie psychologicz­nym Charak­tery

okladka numeru lipcowego


 • “Prze­pis na lidera”. Autorzy: Dorota Szczepan-Jakubowska i Jac Jakubow­ski.

Charak­tery lipiec 2014 r.

Więcej Prze­pis na lidera

charaktery okladka 10.2014

 • “Razem czy osobno”. Autorzy: Dorota Szczepan-Jakubowska i Jac Jakubow­ski.

Charak­tery paź­dzier­nik 2014 r.

Więcej Razem czy osobno

charaktery okladka grudzien 2014

 • “Razem w Nie­znane”. Autorzy: Dorota Szczepan-Jakubowska i Jac Jakubow­ski.

Charak­tery grudzień 2014 r.

Więcej Razem w nie­znane

charaktery okladka luty.2015

 • „Pomyśl, poczuj, działaj”. Autorzy: Dorota Szczepan-Jakubowska i Jac Jakubow­ski.

Charak­tery luty 2015 r.

Więcej Pomyśl, poczuj, działaj

charaktery okladka kwiecien 2015

 • Moc stron moc­nych”. Autorzy: Dorota Szczepan-Jakubowska i Jac Jakubow­ski.


Charak­tery kwiecień 2015 r.

Więcej Moc stron moc­nych

Vademecum pracodawcy okladka 2015

Vademecum Pracodawcy 2015 (rocz­nik)

 • “Daj pracę z sen­sem, a będziesz miał nowych ludzi”. Autorka: Dorota Szczepan-Jakubowska

Więcej Daj pracę z sen­sem, a będziesz miał nowych ludzi

bc0eec061f Endor­fina — e-magazyn Doj­rzewalni Róż

 • “Jak się roz­wijać, żeby się nie zwijać”. Autorki: Dorota i Sonia Jakubow­skie.

Prze­czytaj Jak się roz­wijać, żeby się nie zwijać

34298207a3

Endor­fina — e-magazyn Doj­rzewalni Róż

 • “Serce i rozum w pracy liderki”. Autorka: Dorota Szczepan-Jakubowska.

Prze­czytaj Serce i rozum w pracy liderki

Logo gazeta finan

Gazeta Finan­sowa

 • Pro­fes­jo­nalny coach na drodze do (obustron­nej) satys­fak­cji z pracy”. Autorka: Dorota Szczepan-Jakubowska.

Prze­czytaj Pro­fes­jo­nalny coach na drodze do obustron­nej satys­fak­cji z pracy

Logo gazeta finan

Gazeta Finan­sowa

 • “Potrzeba nam liderów”. Autorka: Dorota Szczepan-Jakubowska.

Prze­czytaj Potrzeba nam liderów

logo kongres duze

Kon­gres Obywatel­ski

Publikacja “Forum roz­woju charak­terów i postaw”

 • “Empatia — opiekun, którego się wstydzimy”. Autorka: Dorota Szczepan-Jakubowska.

Pobierz pdf Empatia — opiekun, którego się wstydzimy

Publikacja “Jakich metakom­peten­cji potrzebują Polacy?

 • “Działanie na rzecz dobra wspól­nego”. Autor: Jac Jakubow­ski.

Pobierz pdf Działanie na rzecz dobra wspól­nego

logo akcja empatia

Akcja Empatia — Grupa TROP Patronem merytorycz­nym

 • “Czym jest Empatia?”

Prze­czytaj Czym jest Empatia

 • “Zdol­ność do odczuwania emocji i uczuć, kon­takt z doznaniami cielesnymi a empatia.”

Prze­czytaj Zdol­ność do odczuwania emocji i uczuć, kon­takt z doznaniami cielesnymi a empatia

 • “Jak rodzi się empatyczna doj­rzałość?”

Prze­czytaj Jak rodzi się empatyczna doj­rzałość

 • “Neurobiologiczne pod­stawy empatii.”

Prze­czytaj Neurobiologiczne pod­stawy empatii

 • “Jak empatia pomaga roz­wijać intuicję oraz inteligen­cję emocjonalną?”

Prze­czytaj Jak empatia pomaga roz­wijać intuicję oraz inteligen­cję emocjonalną

 • “Jak ćwiczyć i roz­wijać empatię?”

Prze­czytaj Jak ćwiczyć i roz­wijać empatię

Autorzy: Dorota Szczepan-Jakubowska i Jac Jakubow­ski.

logo parp duze

logo ifr duze

PARP — Pol­ska Agen­cja Roz­woju Przed­siębior­czo­ści i IFR — Inicjatywa Firm Rodzin­nych

 • “Metodologia pracy z fir­mami rodzin­nymi”. Artykuły: “Firma rodzinna w dobie per­manent­nej zmiany”,“Emocje w fir­mie rodzin­nej”, “Metodologia 6S”. Autor: Jac Jakubow­ski.

Pobierz pdf Metodologia pracy z fir­mami rodzin­nymi

 • “Moja historia, moja firma — por­trety pol­skich przed­siębior­ców rodzin­nych.” Wspar­cie merytoryczne: Dorota Szczepan-Jakubowska i Jac Jakubow­ski.

Pobierz pdf Moja historia, moja firma — por­trety pol­skich przed­siębior­ców rodzin­nych

Cykl artykułów w magazynie “Per­sonel i Zarządzanie” 2011/2012 rok

ZiP IX.2011 okladka
 • 1.“O kon­flik­cie optymistycz­nie — Kim jest mediator i jaka jest jego rola w roz­wiązywaniu kon­flik­tów

Pobierz pdf O kon­flik­cie optymistycz­nie - Kim jest mediator i jaka jest jego rola w roz­wiązywaniu kon­flik­tów


ZiP X.2011 okladka
 • 2.“O kon­flik­cie optymistycz­nie — Rola emocji w spo­rze dwóch osób a zadania mediatora”. Autorka: Dorota Szczepan-Jakubowska.

Pobierz pdf O kon­flik­cie optymistycz­nie — Rola emocji w spo­rze dwóch osób a zadania mediatora

ZiP XI.2011 okladka
 • 3.“O kon­flik­cie optymistycz­nie — Kiedy w zespole potrzebna jest mediacja?”. Autorka: Dorota Szczepan-Jakubowska.

Pobierz pdf O kon­flik­cie optymistycz­nie — Kiedy w zespole potrzebna jest mediacja

ZiP XII.2011 okladka
 • 4.“O kon­flik­cie optymistycz­nie — Mediacje jako narzędzie wspie­ra­nia zmiany w orga­ni­za­cji”. Autorka: Dorota Szczepan-Jakubowska.

Pobierz pdf O kon­flik­cie optymistycz­nie — Mediacje jako narzędzie wspie­ra­nia zmiany w orga­ni­za­cji

ZiP I.2014 okladka
 • 5.“O kon­flik­cie optymistycz­nie — Kom­peten­cje osobiste mediatora w orga­ni­za­cji”. Autorka: Dorota Szczepan-Jakubowska.

Pobierz pdf O kon­flik­cie optymistycz­nie — Mediacje jako narzędzie wspie­ra­nia zmiany w orga­ni­za­cji

ZiP II.2012 okladka
 • 6.“O kon­flik­cie optymistycz­nie — Metody komunikacyjne w pracy mediatora”. Autorka: Dorota Szczepan-Jakubowska.

Pobierz pdf O kon­flik­cie optymistycz­nie — Metody komunikacyjne w pracy mediatora

Kon­feren­cje

kongres roznorodnosci www

[8 paź­dzier­nika 2014]

KON­GRES RÓŻ­NOROD­NO­ŚCI

Jacek (Jac) Jakubow­ski wystąpił z wykładem pt.:“Organizacja Przy­szło­ści — praca z róż­norod­no­ścią, pracą z sen­sem”.

wsip logo1

E-konferencja: “Szkoła z czer­wonym paskiem. Nowe podej­ście do uczenia się i kierowania zespołem”. Webinarium z Jac­kiem Jakubow­skim.

Zobacz Webinarium z Jac­kiem Jakubow­skim

2017-06-13

Dorota Szczepan Jakubow­ska „O Empatii w trzech krokach”

17. edycja „Odpowiedzial­nego Biz­nesu. Kom­pen­dium CSR

CPS-logo-podłużne

Inne Aktual­no­ści

Wielka Zbiórka Książek — przy­łącz się!!!

Uwaga!!! Zniżka do 14.05.2018 na Festiwal Empatia w działaniu

Festiwal Empatii w Działaniu — 1417 czerwca 2018r.

Rekrutacja do Szkoły Trenerów – 29 września 2018

Rekrutacja do Szkoły Coachów – 29 września 2018

Trening Budowania Relacji — start 9 lipca 2018