Rekrutacja na specjalizację coachin­gową — 14 kwiet­nia 2018

Specjalizacja coachingowa

SPECJALIZACJA COACHIN­GOWA

——————-

Oferujemy:

——————
■ Naukę prowadzenia coachingu Metodą TROP i wykorzystywania adekwat­nych narzędzi oraz metod pracy coacha.
■ Wspar­cie uczest­ników w budowaniu zaufania do swoich kom­peten­cji oraz wypracowaniu indy­wi­du­al­nego stylu pracy coach­in­go­wej (z wyko­rzy­sta­niem swoich moc­nych stron i wła­snych doświad­czeń).
■ Roz­wój kom­peten­cji coachin­gowych: szukanie klien­tów, sprzedaż swoich umie­jęt­no­ści, prowadzenie sesji coachin­gowych i ich ewa­lu­acja.
■ Roz­wój samo­świa­do­mo­ści, nauka pracy na procesie, ćwiczenie uważ­no­ści empatycz­nej.
■ Pracę z założycielami Grupy TROP i twór­cami Metody TROP: Dorotą Szczepan-JakubowskąJacem Jakubow­skimi, super­wizorami Pol­skiego Towa­rzy­stwa Psychologicz­nego.
■ Super­wizje indywidualne.
■ Sesje men­torin­gowe.
■ Dyplom ukoń­czenia szkoły potwier­dzony przez Pol­skie Towarzystwo Psychologicz­nego.
118 godzin szkoleniowych.
6 zjaz­dów week­en­dowych.

————————————————-

Dlaczego u nas? Co nas wyróż­nia?

————————————————-

■ Sesje men­torin­gowe.

■ Nad­zór merytoryczny Pol­skiego Towa­rzy­stwa Psychologicz­nego.

■ Szkoła posiada akredytację Izby Coachingu

■ Doświad­czona kadra trener­ska.

■ Trening zadaniowy.

■ Małe grupy 1214-osobowe.

■ Ponad 20-letnie doświad­czenie w uczeniu.

■ Praca na rzeczywistych case studies.

■ Moż­liwość włączenia się do akcji spo­łecz­nej Współ­praca oparta na empatii.

logo ptpic

——————

Dla kogo?

——————

■ Osób, które chcą roz­począć pracę w zawodzie coacha i mają za sobą trening inter­per­sonalny i doświad­czenie szkoleniowe*.

■ Menedżerów, którzy chcieliby poszerzyć swoje kom­peten­cje o umie­jęt­no­ści coachin­gowe,

Coachów, którzy chcieliby poznać nową metodę pracy kon­cen­trującą się na psychologicz­nych aspek­tach relacji coach–coachee, pracy na “Tu i Teraz” w duchu Metody TROP.

* Mamy na myśli ukoń­czenie szkół trenerów, innych kur­sów coachin­gowych, szkół terapetucz­nych, grup otwar­cia i innych pro­gra­mów roz­wojowych.

————————————-

ZAPISY4. KROKACH:

————————————-

KROK 1: Wypeł­nij for­mularz zgłoszeniowego Pobierz.

KROK 2: Prze­ślij go na adres: akademia@grupatrop.pl.

KROK 3: Umów się na spo­tkanie z trenerem Grupy TROP.

Co się dzieje na spo­tkaniu? Pod­czas spo­tkania opiekun merytoryczny szkoły przed­stawia spo­sób nauki w Szkołach TROP. Będziesz miał/a okazję poroz­mawiać o Twoich potrzebach roz­wojowych i wcześniej­szych doświad­czeniach. Wspól­nie z trenerem poszukacie odpowied­niej propozycji w ramach kur­sów i Szkół TROP.

Spo­tkanie nie zobowiązuje do dal­szej współ­pracy, pokazuje per­spek­tywy i moż­liwo­ści z jakich możesz skorzystać.

KROK 4: Pod­pisz umowę.

Jeśli zdecydujesz się na uczest­nic­two w szkole, spo­tykasz się z koor­dynatorem szkoły w celu pod­pisania umowy i wybrania odpowied­niej formy płat­no­ści.

Jesteś zain­teresowany? Napisz lub zadzwoń do nas.

———————————-

Infor­macje szczegółowe

———————————-

Ter­miny: 14 kwiet­nia 201825 listopada 2018

Program: opublikujemy wkrótce

Cena: Skon­tak­tuj się z nami.

Formy płat­no­ści: jed­norazowa lub moż­liwość płat­no­ści w nieoprocen­towanych ratach.

Miej­sce: Cen­trum Empatii, War­szawa.

Czytaj więcej o Szkole Coachów.

For­mularz zgłoszeniowy

—————————

Kon­takt

—————————
Mag­dalena Przy­borek

Koor­dynator Akademii TROP
akademia@grupatrop.pl lub 22 615 52 40

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

Inne Aktual­no­ści

Wielka Zbiórka Książek — przy­łącz się!!!

Uwaga!!! Zniżka do 14.05.2018 na Festiwal Empatia w działaniu

Festiwal Empatii w Działaniu — 1417 czerwca 2018r.

Rekrutacja do Szkoły Trenerów – 29 września 2018

Rekrutacja do Szkoły Coachów – 29 września 2018

Trening Budowania Relacji — start 9 lipca 2018