Rekrutacja na Specjalizację Trener­ską — 13 stycz­nia 2018

Specjalizacja trenerska

SPECJALIZACJA TRENER­SKA

Zapraszamy coachów mających prze­szkolenie w zakresie pracy Metodą TROP do poszerzenia swoich umie­jęt­no­ści o warsz­tat trener­ski.

Pod­czas kursu nazwiesz narzędzia, z których korzystasz na szkoleniu, poznasz nowe, usys­tematyzujesz wiedzę, którą zdobyłeś w dotych­czasowej prak­tyce i zdobędziesz nowe doświad­czenia. Wzbogacisz swój warsz­tat i zdobędziesz for­malne potwier­dzenie swoich umie­jęt­no­ści w postaci dyplomu potwier­dzonego przez Pol­skie Towarzystwo Psychologicz­nego (Ogól­nopol­ską Instytucję Cer­tyfikującą Trenerów). Poznasz ludzi z róż­nych środowisk i różne punkty widzenia.

——————-

Oferujemy:

——————
■ Naukę w działaniu prowadzenia warsz­tatów i spo­tkań Metodą TROP
■ Roz­wój kom­peten­cji trener­skich: przy­gotowanie, prowadzenie i ewa­lu­acja warsz­tatów
■ Roz­wój samo­świa­do­mo­ści, nauka pracy na procesie, ćwiczenie uważ­no­ści empatycz­nej
■ Pracę z założycielami Grupy TROP i twór­cami Metody TROP: Dorotą i Jacem Jakubow­skimi, super­wizorami Pol­skiego Towa­rzy­stwa Psychologicz­nego
■ Wspar­cie uczest­ników w budowaniu zaufania do swoich kom­peten­cji oraz wypracowaniu indy­wi­du­al­nego stylu pracy trener­skiej (z wyko­rzy­sta­niem moc­nych stron i wła­snych doświad­czeń)
118 godzin szkoleniowych
6 zjaz­dów week­en­dowych
■ Super­wizję grupową
■ Sesje men­torin­gowe
■ Kon­sul­tacje trener­skie
■ Poznanie autor­skich modeli: MUD, Wired, Sytuacja edukacyjna, Cykl uczenia się według TROP

————————————————-

Dlaczego u nas? Co nas wyróż­nia?

————————————————-

■ Sesje men­torin­gowe
■ Współ­praca z Pol­skim Towarzystwem Psychologicz­nym
■ Doświad­czona kadra trener­ska
■ Trening zadaniowy
■ Małe grupy 1214-osobowe
■ Ponad 20-letnie doświad­czenie w uczeniu
■ Praca na rzeczywistych case studies
■ Moż­liwość włączenia się do akcji spo­łecz­nej Współ­praca oparta na empatii

logo ptp

————————————-

ZAPISY4. KROKACH:

————————————-

KROK 1: Wypeł­nij for­mularz zgłoszeniowy Pobierz.

KROK 2: Prze­ślij go na adres: akademia@grupatrop.pl.

KROK 3: Umów się na spo­tkanie z opiekunem merytorycz­nym szkoły.

Co się dzieje na spo­tkaniu? Pod­czas spo­tkania opiekun merytoryczny szkoły przed­stawia spo­sób nauki w Szkołach TROP. Będziesz miał/a okazję poroz­mawiać o Twoich potrzebach roz­wojowych i wcześniej­szych doświad­czeniach. Wspól­nie z opiekunem poszukacie odpowied­niej propozycji w ramach kur­sów i Szkół TROP.

Spo­tkanie nie zobowiązuje do dal­szej współ­pracy, pokazuje per­spek­tywy i moż­liwo­ści z jakich możesz skorzystać.

KROK 4: Pod­pisz umowę.

Jeśli zdecydujesz się na uczest­nic­two w szkole, spo­tykasz się z koor­dynatorem szkoły w celu pod­pisania umowy i wybrania odpowied­niej formy płat­no­ści.

Jesteś zain­teresowany? Napisz lub zadzwoń do nas.

———————————-

Infor­macje szczegółowe

———————————-

Ter­miny: 13 stycz­nia 201824 czerwca 2018

Program: opublikujemy wkrótce

Cena: Skon­tak­tuj się z nami

Formy płat­no­ści: jed­norazowa lub moż­liwość płat­no­ści w nieoprocen­towanych ratach

Miej­sce: Cen­trum Empatii, War­szawa

Czytaj więcejSzkole Trenerów

For­mularz zgłoszeniowy

-————————–

Kon­takt

—————————
Mag­dalena Przy­borek

Koor­dynator Akademii TROP

akademia@grupatrop.pl lub 22 615 52 40

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

Inne Aktual­no­ści

Nauka w działaniu — zaproszenie na seminarium warsz­tatowe w dn. 08 lutego 2018

Zniżka First Minute — do 19 lutego 2018

Rekrutacja do Szkoły Trenerów – 7 kwiet­nia 2018

Rekrutacja do Szkoły Coachów – 7 kwiet­nia 2018

Trening Budowania Relacji — start 4 kwiet­nia 2018

Jak być skutecz­nym liderem w czasie zmiany? — Szkoła Liderów — 10 marca 2018r