Rekrutacja do Szkoły Trenerów – 29 września 2018

Szkola Trenerow

SZKOŁA TRENERÓW

Zapraszamy do Szkoły Trenerów Pierw­szego Stop­nia prowadzonej przez znanych trenerów i super­wizorów Grupy TROP: Jaca i Dorotę Jakubow­skich.
Szkoła zbudowana jest z dwóch modułów: Modułu Bazowego (Studium Roz­woju Osoby i Grupy) i Specjalizacji Trener­skiej.

Moduł Bazowy składa się z:

5 zjaz­dów week­en­dowych

5-dniowy trening inter­per­sonalny

■ sesji monitorin­gowej

Specjalizacja trener­ska składa się z:

6 zjaz­dów week­en­dowych

■ sesji monitorin­gowej

■ kon­sul­tacji trener­skich

■ treningu zadaniowego – prze­prowadzania 6-godzinnego szkolenia


Łącz­nie trwa: 253 godziny szkoleniowe

——————-

Oferujemy:

——————

■ Naukę w działaniu prowadzenia warsz­tatów i spo­tkań Metodą TROP
■ Roz­wój kom­peten­cji trener­skich: przy­gotowanie, prowadzenie i ewa­lu­acja warsz­tatów
■ Roz­wój samo­świa­do­mo­ści, nauka pracy na procesie, ćwiczenie uważ­no­ści empatycz­nej
■ Pracę z założycielami Grupy TROP i twór­cami Metody TROP: Dorotą i Jacem Jakubow­skimi, super­wizorami Pol­skiego Towa­rzy­stwa Psychologicz­nego
■ Wspar­cie uczest­ników w budowaniu zaufania do swoich kom­peten­cji oraz wypracowaniu indy­wi­du­al­nego stylu pracy trener­skiej (z wyko­rzy­sta­niem moc­nych stron i wła­snych doświad­czeń)
253 godzin szkoleniowych
12 zjaz­dów week­en­dowych
■ Super­wizję grupową
■ Sesje men­torin­gowe
■ Kon­sul­tacje trener­skie
■ Poznanie autor­skich modeli: MUD, Wired, Sytuacja edukacyjna, Cykl uczenia się według TROP

————————————————-

Dlaczego u nas? Co nas wyróż­nia?

————————————————-

■ Sesje men­torin­gowe

■ Współ­praca z Pol­skim Towarzystwem Psychologicz­nym

■ Doświad­czona kadra trener­ska

■ Trening inter­per­sonalny

■ Trening zadaniowy

■ Małe grupy 1214-osobowe

■ Ponad 20-letnie doświad­czenie w uczeniu

■ Praca na rzeczywistych case studies

■ Moż­liwość włączenia się do akcji spo­łecz­nej Współ­praca oparta na empatii

logo ptp

——————

Dla kogo?

——————

■ osób, które chcą roz­począć pracę w zawodzie trenera

■ menedżerów, nauczycieli akademic­kich, mów­ców, którzy chcieliby poszerzyć swoje kom­peten­cje o umie­jęt­no­ści trener­skie

■ coachów, którzy chcieliby poznać nową metodę pracy kon­cen­trującą się na psychologicz­nych aspek­tach relacji grupowych.

————————————-

ZAPISY4. KROKACH:

————————————-

KROK 1: Wypeł­nij for­mularz zgłoszeniowy Pobierz.

KROK 2: Prze­ślij go na adres: akademia@grupatrop.pl.

KROK 3: Umów się na spo­tkanie z opiekunem merytorycz­nym szkoły.

Co się dzieje na spo­tkaniu? Pod­czas spo­tkania opiekun merytoryczny szkoły przed­stawia spo­sób nauki w Szkołach TROP. Będziesz miał/a okazję poroz­mawiać o Twoich potrzebach roz­wojowych i wcześniej­szych doświad­czeniach. Wspól­nie z opiekunem poszukacie odpowied­niej propozycji w ramach kur­sów i Szkół TROP.

Spo­tkanie nie zobowiązuje do dal­szej współ­pracy, pokazuje per­spek­tywy i moż­liwo­ści z jakich możesz skorzystać.

KROK 4: Pod­pisz umowę.

Jeśli zdecydujesz się na uczest­nic­two w szkole, spo­tykasz się z koor­dynatorem szkoły w celu pod­pisania umowy i wybrania odpowied­niej formy płat­no­ści.

Jesteś zain­teresowany? Napisz lub zadzwoń do nas.

———————————-

Infor­macje szczegółowe

———————————-

Ter­miny: 29 września 201815 grud­nia 2019

Har­monogram: Pobierz

Cena: Skon­tak­tuj się z nami.

Formy płat­no­ści: jed­norazowa lub moż­liwość płat­no­ści w nieoprocen­towanych ratach.

Miej­sce: Cen­trum Empatii, War­szawa.

Czytaj więcej o Szkole Trenerów

For­mularz zgłoszeniowy

—————————

Kon­takt

—————————
Marietta Banach


akademia@grupatrop.pl lub 22 615 52 40

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

Inne Aktual­no­ści

Wielka Zbiórka Książek — przy­łącz się!!!

Uwaga!!! Zniżka do 14.05.2018 na Festiwal Empatia w działaniu

Festiwal Empatii w Działaniu — 1417 czerwca 2018r.

Rekrutacja do Szkoły Coachów – 29 września 2018

Trening Budowania Relacji — start 9 lipca 2018