Zapraszamy do Cen­trum Empatii!

wzor mailingu - sala

Grupa TROP otworzyła Cen­trum Empatii, czyli miej­sce z rodzinną i ciepłą atmos­ferą w którym działamy w myśl idei “Współ­pracy opar­tej na empatii”.
Cen­trum Empatii mie­ści się w prze­stron­nej willi na Mokotowie, w okolicach stacji metro Wilanow­ska. Urządzone ono jest tak, aby zachęcać ludzi do roz­mów i bycia ze sobą.
Chcesz zobaczyć? Pobierz ofertę i pezyjdź do nas na kawę :)
.

U nas możesz:

  • wynająć salę na warsz­taty, spo­tkania biz­nesowe, coachingi, networ­king, prezen­tacje czy projekty spo­łeczne,
  • przyjść i poznać nas, dowiedzieć się jak działamy,
  • roz­począć z nami współ­pracę — jesteśmy otwarci na różne pomysły, projekty i działania.

Prze­strzeń do wynajęcia:

  • 2 duże sale warsz­tatowe,
  • 1 sala na open space,
  • 3 sale coachin­gowe.

Zapraszamy!

Miej­sce: ul. Śród­ziem­nomor­ska 17, War­szawa
Kon­takt: Szymon Nie­miec i Maja Jurewicz recepcja@centrumempatii.pl, 22 615 52 40
Cen­nik: Oferta Cen­trum Empatii

Zobacz sesję zdjęciową z Epidemii Empatii, czyli Dnia Otwar­tego

Więcej infor­macji opublikujemy wkrótce! na nowej stronie!

Inne Aktual­no­ści

Wielka Zbiórka Książek — przy­łącz się!!!

Uwaga!!! Zniżka do 14.05.2018 na Festiwal Empatia w działaniu

Festiwal Empatii w Działaniu — 1417 czerwca 2018r.

Rekrutacja do Szkoły Trenerów – 29 września 2018

Rekrutacja do Szkoły Coachów – 29 września 2018

Trening Budowania Relacji — start 9 lipca 2018