Krót­kie cykle roz­wojowe dla trenerów, coachów i liderów.

profesjonalista ostateczny

Skoń­czyłeś szkołę trenerów, coachów lub kurs menadżer­ski? Zastanawiasz się nad dal­szym roz­wojem ale nowa szkoła, długi kurs nie jest tym czego szukasz?

Mamy dla Ciebie propozycję.

Stworzyliśmy program roz­wojowy dla profesjonalistów oparty o naszą autor­ską metodę MUD©: MYŚLI UCZUCIA DZIAŁANIA. To zbiór róż­nych produk­tów edukacyj­nych, które możesz indywidual­nie kom­ponować tworząc swój własny program roz­woju – taki, który naj­bar­dziej odpowiada na Twoje potrzeby i moż­liwo­ści.

Nie wiesz co wybrać? Napisz do nas, umów się na bez­płatną kon­sul­tację albo przyjdź na pierw­sze spo­tkanie informacyjno-treningowe.

Propozycje dla Ciebie:

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

inspiratoriaInspiratorium to dawka ener­gii, nowego spoj­rzenia na „stare” sprawy. Wszystko po to, aby spraw­nie działać w życiu.

Daj sobie szansę na poznanie ciekawych inicjatyw, odśwież kon­takty sprzed lat, nawiąż nowe znajomo­ści, stwórz biz­nes w opar­ciu o nowe pomysły. Rozmawiamy i debatujemy w atmos­ferze otwar­tego spo­tkania. Zapraszamy ciekawych gości, inicjatorów innowacyj­nych projek­tów.

Jeżeli jesteś zain­teresowany uczest­nic­twem, napisz do nas.

Wszyst­kie spo­tkania prowadzi Jac Jakubow­ski w Cen­trum Empatii: ul. Śród­ziem­nomor­ska 17| War­szawa

For­mularz zgłoszeniowy

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

seminariaTo kom­binacja wiedzy z prak­tycz­nym jej zastosowaniem.

Na pod­stawie inspirujących tek­stów merytorycz­nych zaprezen­towanych na seminarium prze­chodzimy przez cały cykl uczenia się tj.: teo­ria, reflek­sja, doświad­czenie i prak­tykowanie. Każdy z uczest­ników tworzy swój własny zasób narzędzi przy­datny pod­czas codzien­nej pracy związanej z pro­wa­dze­niem warsz­tatów, sesji coach­in­go­wej czy zarządzaniem zespołem.

Odbyły się:

•Opór – wróg czy sojusz­nik.

•Jak nie stracić mózgu z oczu. Czyli, co trzeba wiedzieć o mózgu w pracy z ludźmi.

•Sprzeciw, spór czy awan­tura?

•Racjonal­ność emocji

Tematy, które już się odbyły wznowimy na prośbę zain­teresowanych

Wybierz ter­min i temat dla siebie:

1. Jak pomagać w “byciu sobą”?

8 listopada (środa), w godzinach: 17:0020:00

We współ­czesnych cza­sach pod­stawowym wyzwaniem staje się sztuka kierowania własnym życiem. Przez tysiące lat ludzie tkwili (geo­graficz­nie, spo­łecz­nie, duchowo) w miej­scu, w którym się urodzili. A tu nagle coraz więk­sza ilość ludzi ma moż­liwość wpływania na swój los, decydowania o tym gdzie będzie miesz­kać, jak żyć, a nawet w co wierzyć.

W tej sytu­acji naj­więk­szym wyzwaniem jest odkrycie… siebie samego. Własnego poten­cjału, predys­pozycji, kierunku, w którym chce się podążać.

Zada­niem coachów, trenerów, a coraz czę­ściej liderów jest umieć towarzyszyć, wspierać, pomagać w samodziel­nej pracy nad sobą. Potrzeba do tego przy­gotowania osobowo­ściowego (stałego roz­wijania specyficz­nych kom­peten­cji osobistych) i narzędziowego (poznania specyficz­nych tech­nik, spo­sobów komu­ni­ka­cji, pro­ce­dur). O tym właśnie poroz­mawiamy na seminarium.

Uczest­nic­two: koszt jed­nego spo­tkania 200

Uisz­czenie opłaty przed spo­tkaniem gwaran­tuje miej­sce w grupie. Dane do prze­lewu znaj­dują się na for­mularzu zgłoszeniowym.

Wszyst­kie spo­tkania prowadzi Jac Jakubow­ski w Cen­trum Empatii: ul. Śród­ziem­nomor­ska 17| War­szawa

For­mularz zgłoszeniowy

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

trueJeśli często pracujesz z klien­tami, korzystasz ze swojej empatii przyjdź zadbać o swoje emocje i potrzebę słuchania i bycia wysłuchanym. Dawaj, ale przede wszyst­kim roz­wijaj własną, doj­rzałą empatię. TRUE to cykl trenin­gów umie­jęt­no­ści empatycz­nego słuchania i budowania samo­świa­do­mo­ści.

Na czym to polega:

Spo­tykamy się na pierw­szym warsz­tacie, który jest kom­binacją aspek­tów wiedzowych, reflek­sji oraz ustalaniem planu w jaki spo­sób, z kim i w jakich obszarach chcesz ćwiczyć własną empatię.

Przez następne 4 tygo­dnie trenujesz i doświad­czasz procesu „budowania doj­rzałej empatii” w parach na indywidual­nych spo­tkaniach. Odbywasz minimum 4 spo­tkania. W trak­cie tego cyklu masz zapew­nione wspar­cie zarówno organizacyjne jak i merytoryczne.

Po 4 tygo­dniach odbywa się warsz­tat, na którym dzielimy się doś­wiad­cze­niem i reflek­sjami oraz tworzymy plan dal­szego roz­woju we wcześniej zdefiniowanym zakresie.

Jeżeli jesteś zain­teresowany skon­tak­tuj się z nami.

Uczest­nic­two: 600

Uisz­czenie opłaty przed spo­tkaniem gwaran­tuje miej­sce w grupie. Dane do prze­lewu znaj­dują się na for­mularzu zgłoszeniowym.

For­mularz zgłoszeniowy

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

elearningPraca indywidualna on-line z inspirującym tek­stem (artykułem, cytatem lub roz­działem z książki).

Jak to działa?

  1. W każdy poniedziałek otrzymujesz mailem krótki tekst.
  2. Do piątku – czekamy na Twój rezonans (dzielisz się myślami, spo­strzeżeniami oraz wnioskami).
  3. W sobotę – dostajesz maila, który jest odpowiedzią zbior­czą na wszyst­kie maile jakie przy­szły od pozostałych człon­ków grupy. Jest to swojego rodzaju pod­sumowanie zawierające kluczowe myśli, opinie oraz propozycje zastosowania teo­rii w życiową prak­tykę.

E-learning: inspiracje tek­stem, to świetna forma uczenia dla osób, które potrzebują wiedzy, chcą podzielić się swoimi spo­strzeżeniami, reflek­sjami, a jed­nocześnie nie mają zbyt wiele czasu ani moż­liwo­ści osobistego uczest­niczenia w warsz­tatach.

Czas trwania: 4 tygo­dnie (seria 4 „spo­tkań z tek­stem”).

Data roz­poczęcia: 1 paź­dzier­nika

Cena za jeden cykl: 150

Przed roz­poczęciem cyklu należy dokonać płat­no­ści. Dane do prze­lewu znaj­dują się na for­mularzu zgłoszeniowym.

Zapytaj o szczegóły

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

superwizjaPotrzebujesz poroz­mawiać o swoich projek­tach, sytu­acji w zespole, relacjach z Klien­tami? A może potrzebujesz wspar­cia w napisaniu artykułu, zaprojek­towania warsz­tatu albo dużego projektu? Jeśli tak, to masz do dys­pozycji 3 formy formy: super­wizja, men­toring i kon­sul­tacje.
  • spo­tkanie indywidualne bez­pośred­nie1,5h, cena: 300
  • spo­tkanie indywidualne online (skype, mail), telefoniczne1,5h lub seria maili cena: 200
  • spo­tkanie indywidualne bez­pośred­nie w grupie 3 osób (każda z osób prze­chodzi indywidualną godzinną kon­sul­tację, której przy­słuchują się pozostali uczest­nicy, war­to­ścią dodaną oferty jest koń­cowa infor­macja zwrotna uczest­ników prze­kazana w postaci osobistego rezonansu) – 3 godziny, cena: 250

Zapytaj o szczegóły

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

warsztatyWarsz­taty prowadzone przez absol­wen­tów, profesjonalistów zgodne z ich specjalizacją lub zain­teresowaniami.

Bądź na bieżąco i śledź naszą stronę. Infor­macje o warsz­tatach już wkrótce.

Masz pytania?

hannag Hania Wójcicka-Grudowska

Koor­dynator

E-mail: hanna.grudowska@grupatrop.pl

tel: 602 250 002

jacek Jac Jakubow­ski

Prowadzący

E-mail: jacek.jakubowski@grupatrop.pl

Inne Aktual­no­ści

Wielka Zbiórka Książek — przy­łącz się!!!

Uwaga!!! Zniżka do 14.05.2018 na Festiwal Empatia w działaniu

Festiwal Empatii w Działaniu — 1417 czerwca 2018r.

Rekrutacja do Szkoły Trenerów – 29 września 2018

Rekrutacja do Szkoły Coachów – 29 września 2018

Trening Budowania Relacji — start 9 lipca 2018