FiLove – Nie­kon­sekwentna kon­sekwen­cja – 21.09.2017

filove niekonsekwentna konsekwencja

Temat następ­nego spo­tkania: Nie­kon­sekwentna kon­sekwen­cja

Czy kon­sekwen­cja leży w Twojej naturze?

Jesteś zdyscyplinowana/y, skuteczna/y i poukładana/y? Bez trud­no­ści i zbęd­nych opóź­nień realizujesz to, co sobie założysz? A może lekko pod­chodzisz do planów i celów, które dla Ciebie stanowią tylko (i aż) inspirację do działania? Zdarza Ci się upar­cie koń­czyć, co zaczęłaś/ąłeś – słaby film, nudną książkę, projekt, do którego nie masz prze­konania? A innym razem zarzucasz marzenie już po pierw­szej nie­udanej próbie?

Kon­sekwen­cja jest zasobem. Możesz ją ćwiczyć podob­nie jak każdą inną umiejęt­ność i uspraw­nianiać. Warto rozumieć, co nas motywuje i mobilizuje tak, by kon­sekwen­cja lub nie­kon­sekwen­cja była raczej decyzją, niż nawykiem.

W świecie stale pod­noszonej efek­tyw­no­ści, nie­ustan­nie doskonalonego i doskonalącego planowania, smart­nych celów, ambicji i stymulowanych apetytów odrobina nie­kon­sekwen­cji może działać terapeutycz­nie. Takim bal­samem dla zabieganej duszy (we wrześniu szczegól­nie rodziciel­skiej) może być piękny i mądry esej Leszka Kołakow­skiego „Pochwała nie­kon­sekwen­cji”. Na spo­tkaniu fiLove stanie się on punk­tem wyj­ścia i inspiracją dla poszu­ki­wa­nia dobrych i sen­sow­nych spo­sobów na tzw. odpusz­czanie.

Kon­sekwen­cja jest dobra, war­to­ściowa, wspierająca i użyteczna. Jed­nak jak prawie każda war­tość nie jest dobrem bez­problemowym i powinna być w zdrowej rów­nowadze.

Nie­zależ­nie od tego, czy sądzisz, że jesteś zbyt lub za mało konsekwentna/y ten warsz­tat pomoże Ci:

· Przyj­rzeć się obszarom, które bar­dzo mocno pochłaniają twoją ener­gię,

· Nazwać tematy i zadania, które angażują Cię nie­propor­cjonal­nie do korzy­ści;

· Zastanowić się, kiedy bar­dziej służy Ci kon­sekwen­cja, a kiedy nie­kon­sekwen­cja;

· Szukać wskazówek, na czym dla Ciebie polega „mądre odpusz­czanie”.

_____________________________________________________

Gdzie: Cen­trum Empatii, ul. Śród­ziem­nomor­ska 17, War­szawa

Ter­min: 21.09.2017

Godziny: 18:0021:00

Uczest­nic­two: 99

Uisz­czenie opłaty przed spo­tkaniem gwaran­tuje miej­sce w grupie. Dane do prze­lewu znaj­dują się na for­mularzu zgłoszeniowym.

____________________________________________________

Ter­miny kolej­nych spo­tkań do końca 2017 roku

Filove #419.10.201718:0021:00 - Po co nam inni ludzie? O przyjaźni u Arystotelesa.

Filove #523.11.2017 - 18:0021:00 - Gdzie jest złoty środek? Roz­ważania o rów­nowadze w życiu.

Filove #614.12.201718:0021:00 - Czy kierują Tobą pragnienia nie-do-nasycenia? O sztuce satys­fak­cji

____________________________________________________

Masz pytanie? Jesteś zain­teresowany? Skon­tak­tuj się z nami:

Jowita Radziń­ska

jowita.radzinska@grupatrop.pl
507 055 217

For­mularz zgłoszeniowy

Jowita Radziń­ska – filozofka, etyczka, trenerka. W pracy warsz­tatowej wspiera indywidualne osoby, grupy i zespoły w roz­wijaniu tzw. umie­jęt­no­ści mięk­kich: komunikacja, praca na moc­nych stronach, integracja osobista i inter­per­sonalna, budo­wa­nie zes­połu. Jest teo­retyczką i prak­tyczką – wierzy w syner­gię tych dwóch obszarów. Naukowo bada ideę solidar­no­ści, starając się zro­zumieć, co wpływa na skutecz­ność i satys­fak­cję z działania razem dla artykulacji waż­nych war­to­ści lub reali­za­cji wspól­nych interesów. Z przyjem­no­ścią odkrywa, jak poznanie motywacji, mechanizmów, potrzeb i dążeń we współ­działaniu prze­kłada się na pracę trener­ską. W filozofii odnaj­duje inspiracje wzbogacające życie osobiste i warsz­tat trenersko-coachingowy. I tym chce się dzielić w ramach fiLove.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Filozofia to kopal­nia wiedzy, inspiracji, mądro­ści po prostu. Filozofia to róż­norod­ność i mocne pytania o to, co naprawdę ważne, pod­stawowe, kluczowe. To także prak­tyka poznawania, rozu­mie­nia, przyj­mowania róż­nych per­spek­tyw – prak­tyka intelek­tual­nej elastycz­no­ści i spraw­no­ści.

A co gdyby zaprząc ją jako metodę i narzędzie do pracy roz­wojowej?

Filove to:

Wiedza korzenna;Zjadliwa dawka mądrości;Zawsze inspirująca refleksja;Tylko to, co prak­tycz­nie użyteczne;Wskazówki, co i jak pogłębiać;Wymiana, wspar­cie, wspólne poszu­ki­wa­nia;

Filozofia to wiedza korzenna, która jest bogatym źródłem róż­norod­nych inspiracji. To, co dziś jest odkrywane i opisywane na grun­cie psychologii czy socjologii, wiele lat temu – w więk­szo­ści przy­pad­ków i często w innej for­mie – opisał już jakiś filozof. Poznanie tych korzeni uświadamia głębię i poszerza kon­tekst, często też daje nieco inne spoj­rzenie na dane zagad­nienie niż to, które w danym momen­cie jest naj­bar­dziej popularne. Inspiracje mogą dotyczyć własnego życia, w osobistym i zawodowym wymiarze, ale też pomysłów jak pracować z innymi ludźmi.

Filozoficzne kon­cep­cje to także szansa na szukanie odpowied­niego języka dla myśli, odczuć, wrażeń i prze­żyć. Języka, który pomaga porząd­kować tre­ści i daje szansę prze­kazywania ich innym w zro­zumiały i produk­tywny spo­sób. Od filozofa można zaczerp­nąć złotą myśl, słowo, hasło, które jak czar albo man­tra towarzyszy na co dzień. Można też skorzystać z logiki uzasad­niania, by klarow­nie i pięk­nie prezen­tować swoje stanowisko lub też produkty i usługi.

Filove jako narzędzie do wspie­ra­nia procesów roz­wojowych dla trenerek/trenerów, coachów, liderek/liderów to:

Poznanie i rozumienie pod­stawowych paradygmatów;Dotarcie do fun­damen­tal­nych założeń, które są pod­stawą poglądów i przekonań;Sposoby na prze­for­mułowanie nie­służących myśli;Umiejętność kon­fron­towania z „oczywistymi” prawdami;Dotykanie czułych, a kluczowych kwestii, jak sens życia i wartości;Stawianie moc­nych pytań;Nowe prze­strzenie intelek­tual­nych poszukiwań, inspiracje, pod­powiedzi, tropy.

Filove łączy kilka metod:

seminarium, bo w jego ramach prze­kazywana jest kon­kretna wiedza;warsztat, bo aktyw­nie pra­cu­jemy, dzieląc się swoją per­spek­tywą: doświad­czeniami, wiedzą i prze­myśleniami; kon­wer­satorium, bo kluczowa jest wymiana w ramach sytu­acji edukacyj­nej, a dialog to jedna z naj­star­szych, filozoficz­nych metod uczenia się;

Inne Aktual­no­ści

Wielka Zbiórka Książek — przy­łącz się!!!

Uwaga!!! Zniżka do 14.05.2018 na Festiwal Empatia w działaniu

Festiwal Empatii w Działaniu — 1417 czerwca 2018r.

Rekrutacja do Szkoły Trenerów – 29 września 2018

Rekrutacja do Szkoły Coachów – 29 września 2018

Trening Budowania Relacji — start 9 lipca 2018