Kon­feren­cja „Narzędzia Komisji Europej­skiej Wspierające Edukację Dorosłych”

Konferencja

Chcesz poznać metody motywowania dorosłych do uczenia się? Poszukujesz narzędzi, które Ci w tym pomogą? Interesują Cię nowe tech­nologie i trendy w edukacji? Weź udział w kon­feren­cji organizowanej przez Mazowiec­kie Samorządowe Cen­trum Doskonalenia Nauczycieli w War­szawie oraz Krajowe Biuro Elek­tronicz­nej Plat­formy na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (EPALE).


Pod­czas kon­feren­cji:

  1. Omówimy priorytety programu Erasmus+ w kon­tek­ście kształ­cenia dorosłych oraz kształ­cenia i szkolenia zawodowego.
  2. Pokażemy jak korzystać z zasobów inter­netowych w nauczaniu i uczeniu się.
  3. Zaprezen­tujemy poten­cjał nowo­czes­nych narzędzi elek­tronicz­nych we wspieraniu edukacji i roz­woju zawodowego w kon­tek­ście europej­skim.
  4. Zachęcimy Pań­stwa do dzielenia się suk­cesem i pokażemy płynące z tego korzy­ści.
  5. Przy­bliżymy kon­cep­cję „Design Thin­king” jako metodę motywującą do podej­mo­wa­nia aktyw­no­ści edukacyj­nej.
  6. Przed­stawimy Plat­formę EPALE jako narzędzie do doskonalenia swoich kom­peten­cji w obszarze edukacji dorosłych.
  7. Zaprezen­tujemy Port­folio Europass i omówimy spo­soby sku­tecz­nej prezen­tacji na rynku pracy i edukacji.

Spo­tkanie odbędzie się 4 paź­dzier­nika 2017 r. w War­szawie, w Mazowiec­kim Samorządowym Cen­trum Doskonalenia Nauczycieli, (ul. Świętojer­ska 9, 00236 War­szawa), w godzinach 11:0014:30.


REJESTRACJA NA KON­FEREN­CJĘ


Zapisy wyłącz­nie drogą elek­troniczną. Aby zgłosić chęć uczest­nic­twa i zarejestrować się na kon­feren­cję konieczne jest wypeł­nienie i wysłanie for­mularza rejestracyj­nego. Ter­min zgłoszeń upływa 3 paź­dzier­nika 2017 r. Liczba miejsc ograniczona. Udział w kon­feren­cji jest bez­płatny.

Ramowy program kon­feren­cji

Inne Aktual­no­ści

Wielka Zbiórka Książek — przy­łącz się!!!

Uwaga!!! Zniżka do 14.05.2018 na Festiwal Empatia w działaniu

Festiwal Empatii w Działaniu — 1417 czerwca 2018r.

Rekrutacja do Szkoły Trenerów – 29 września 2018

Rekrutacja do Szkoły Coachów – 29 września 2018

Trening Budowania Relacji — start 9 lipca 2018