FiLove #6– zapraszamy na kolejne seminarium filozoficzne: Potrzeby do-nie-nasycenia — 14.12.2017

jowita6banner

Czy kierują Tobą pragnienia nie-do-nasycenia? O sztuce satys­fak­cji

Mieć czy być? Z tego typu pytaniem prędzej czy póź­niej będzie się musiał zmierzyć każdy z nas. Ile można zjeść? Ile można wypić? Jak dużą szafę można mieć? Ile kur­sów można ukoń­czyć? Ile laj­ków można zdobyć pod naj­now­szym postem? Czy Ty także się nad tym czasem zastanawiasz?

Przyjem­ność, prestiż, zabawa, posiadanie… To ogrom­nie ważne sprawy. Wyobraź sobie jed­nak, że próbujesz prze­nieść wodę. Albo wino. Wino lep­sze! Ale wiadro jest dziurawe. Nalewasz, dolewasz, biegasz coraz szyb­ciej. Nic z tego. To się nie może udać…

Spróbuj spoj­rzeć na nie­które Twoje potrzeby, albo raczej zachcianki, jak właśnie na takie dziurawe wiadro. Nie­ważne w ilu spo­tkaniach weź­miesz udział w tym tygo­dniu, ile pysz­nej czekolady skon­sumujesz czy też ile książek do-przeczytania-później kupisz. I tak wciąż będziesz chcieć (potrzebować?) więcej. A syto­ści i pełni jak nie było, tak nie ma. O speł­nieniu i satys­fak­cji nie decyduje bowiem to ile i czego sobie dostar­czasz, ale w jaki spo­sób to robisz.

O sztuce satys­fak­cji „powie” nam co nieco Platon. Przyjdź jeśli:

· szukasz inspiracji jak żyć peł­niej,

· męczy Cię pęd, kon­sump­cjonizm, niska jakość,

· chcesz kierować swoimi pragnieniami, a nie być przez nie kierowana/y,

· nie chcesz być dziurawym wiadrem :)

Zapraszamy na szóste już fiLove.

Kiedy? 14.12.2017 18:0021:00

Gdzie? Cen­trum Empatii, ul. Śród­ziem­nomor­ska 17, War­szawa Stegny

Inwestycja: 50 zł – cena uwzględ­nia świąteczną zniżkę 50%

For­mularz zgłoszeniowy

Masz pytanie? Jesteś zain­teresowany? Skon­tak­tuj się z nami:

Jowita Radziń­ska

jowita.radzinska@grupatrop.pl
507 055 217

Jowita Radziń­ska – filozofka, etyczka, trenerka. W pracy warsz­tatowej wspiera indywidualne osoby, grupy i zespoły w roz­wijaniu tzw. umie­jęt­no­ści mięk­kich: komunikacja, praca na moc­nych stronach, integracja osobista i inter­per­sonalna, budo­wa­nie zes­połu. Jest teo­retyczką i prak­tyczką – wierzy w syner­gię tych dwóch obszarów. Naukowo bada ideę solidar­no­ści, starając się zro­zumieć, co wpływa na skutecz­ność i satys­fak­cję z działania razem dla artykulacji waż­nych war­to­ści lub reali­za­cji wspól­nych interesów. Z przyjem­no­ścią odkrywa, jak poznanie motywacji, mechanizmów, potrzeb i dążeń we współ­działaniu prze­kłada się na pracę trener­ską. W filozofii odnaj­duje inspiracje wzbogacające życie osobiste i warsz­tat trenersko-coachingowy. I tym chce się dzielić w ramach fiLove.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Filozofia to kopal­nia wiedzy, inspiracji, mądro­ści po prostu. Filozofia to róż­norod­ność i mocne pytania o to, co naprawdę ważne, pod­stawowe, kluczowe. To także prak­tyka poznawania, rozu­mie­nia, przyj­mowania róż­nych per­spek­tyw – prak­tyka intelek­tual­nej elastycz­no­ści i spraw­no­ści.

A co gdyby zaprząc ją jako metodę i narzędzie do pracy roz­wojowej?

Filove to:

Wiedza korzenna;Zjadliwa dawka mądrości;Zawsze inspirująca refleksja;Tylko to, co prak­tycz­nie użyteczne;Wskazówki, co i jak pogłębiać;Wymiana, wspar­cie, wspólne poszu­ki­wa­nia;

Filozofia to wiedza korzenna, która jest bogatym źródłem róż­norod­nych inspiracji. To, co dziś jest odkrywane i opisywane na grun­cie psychologii czy socjologii, wiele lat temu – w więk­szo­ści przy­pad­ków i często w innej for­mie – opisał już jakiś filozof. Poznanie tych korzeni uświadamia głębię i poszerza kon­tekst, często też daje nieco inne spoj­rzenie na dane zagad­nienie niż to, które w danym momen­cie jest naj­bar­dziej popularne. Inspiracje mogą dotyczyć własnego życia, w osobistym i zawodowym wymiarze, ale też pomysłów jak pracować z innymi ludźmi.

Filozoficzne kon­cep­cje to także szansa na szukanie odpowied­niego języka dla myśli, odczuć, wrażeń i prze­żyć. Języka, który pomaga porząd­kować tre­ści i daje szansę prze­kazywania ich innym w zro­zumiały i produk­tywny spo­sób. Od filozofa można zaczerp­nąć złotą myśl, słowo, hasło, które jak czar albo man­tra towarzyszy na co dzień. Można też skorzystać z logiki uzasad­niania, by klarow­nie i pięk­nie prezen­tować swoje stanowisko lub też produkty i usługi.

Filove jako narzędzie do wspie­ra­nia procesów roz­wojowych dla trenerek/trenerów, coachów, liderek/liderów to:

Poznanie i rozumienie pod­stawowych paradygmatów;Dotarcie do fun­damen­tal­nych założeń, które są pod­stawą poglądów i przekonań;Sposoby na prze­for­mułowanie nie­służących myśli;Umiejętność kon­fron­towania z „oczywistymi” prawdami;Dotykanie czułych, a kluczowych kwestii, jak sens życia i wartości;Stawianie moc­nych pytań;Nowe prze­strzenie intelek­tual­nych poszukiwań, inspiracje, pod­powiedzi, tropy.

Filove łączy kilka metod:

seminarium, bo w jego ramach prze­kazywana jest kon­kretna wiedza;warsztat, bo aktyw­nie pra­cu­jemy, dzieląc się swoją per­spek­tywą: doświad­czeniami, wiedzą i prze­myśleniami; kon­wer­satorium, bo kluczowa jest wymiana w ramach sytu­acji edukacyj­nej, a dialog to jedna z naj­star­szych, filozoficz­nych metod uczenia się;

Inne Aktual­no­ści

Wielka Zbiórka Książek — przy­łącz się!!!

Uwaga!!! Zniżka do 14.05.2018 na Festiwal Empatia w działaniu

Festiwal Empatii w Działaniu — 1417 czerwca 2018r.

Rekrutacja do Szkoły Trenerów – 29 września 2018

Rekrutacja do Szkoły Coachów – 29 września 2018

Trening Budowania Relacji — start 9 lipca 2018