Uod­por­nij się! — 09.12.2017 — spo­tkanie warsz­tatowe w ramach Kobiecego TROPu

Baner Kobiecy TROP odporność

Jak dbać o odpor­ność jesienią?

Ten warsz­tat jest dla Ciebie jeżeli:
- Chcesz­zbudować­dobrąod­por­nośćor­ganizmu.
- Jesteśpo antybiotykoterapiii trudno Ci doj­śćdo formy.
- Masz dosyć chorowania.
–Twoja odpor­ność padła i nie chce powstać.
- A może masz ser­decz­nie dosyć siedzenia z dziećmi w domu i marzysz o tym, by wresz­cie prze­stały łapać infek­cje?

Jeżeli któryś z tych powodów jest Tobie bliski, to zapraszamy Cię na warsz­tat!

Kiedy?
9.12.2017 /10.0016.00 (w międzyczasie prze­rwa na lunch)*
Gdzie?
Śród­ziem­nomor­ska 17, War­szawa, Grupa Trop, Cen­trum Empatii.
Koszt inwestycji: 390

Zapisy:

For­mularz zgłoszeniowy

Kon­takt:
magdalena.kuprewicz@grupatrop.pl tel.509 626 171

anna.rozdejczer@grupatrop.pl tel.604 629 999

Głów­nym tematem naszej pracy będzie oczywi­ście odpor­ność????, czym jest i skąd się bierze?
Poznasz przy­czyny obniżonej odpor­no­ści i spo­soby jej wzmac­niania (zdrowotne recep­tury na napary, protokoły).
Dostaniesz wiedzę, którą będziesz mogła od razu wcielić w życie, by zatrosz­czyć się o siebie dobrze i skutecz­nie.
Dowiesz się jak dbać o jelita, by nie chorować oraz, co jest dla Ciebie dobre i korzystne, a co może Tobie nie służyć.
Spo­tkasz ludzi????.
Prze­pracujesz temat „nowej wiedzy” i swoje podej­ście do dbania o siebie.

Notki BIO prowadzących:

Mag­dalena Kuprewicz- jestem absol­wentką Szkoły Trenerów Grupy Trop, psycholożką, pedagożką mon­tes­soriań­ską, terapeutką pedagogiczną, trenerką Treningu Skutecz­nego Rodzica. Pracowałam z młodzieżą i dorosłymi w zakresie umie­jęt­no­ści komu­ni­ka­cyj­nych. Naj­chęt­niej pracuję w obszarze umie­jęt­no­ści mięk­kich. Mama dwóch synów – naj­więk­szych nauczycieli życia :)

Anna Roz­dej­czer — z wykształ­cenia jestem pedagogiem, nauczycielem Mon­tes­sori, a także Nie­zależ­nym Cer­tyfikowanym Trenerem Komu­ni­ka­cji wg Thomasa Gor­dona, współ­pracuję z  Grupą Trop. Podążam empatycz­nie tropem kobiety. Towarzyszę, inspiruję, motywuję w procesie zmian w obszarze otwar­tej komu­ni­ka­cji nawiązywania relacji. Jestem mamą dwójki dzieci.

Pracuję w spraw­dzonym duecie trener­skim z Mag­daleną Kuprewicz co stwarza, że spo­tkania z nami obiema są inne niż zwykłe szkolenia, czy warsz­taty. Wysoka jakość roz­mowy, miła i bez­pieczna atmos­fera, empatyczny kon­takt, wysłuchanie, praca na pozytywach to warunki doskonałe do wpro­wa­dza­nia zmian.

Inne Aktual­no­ści

Wielka Zbiórka Książek — przy­łącz się!!!

Uwaga!!! Zniżka do 14.05.2018 na Festiwal Empatia w działaniu

Festiwal Empatii w Działaniu — 1417 czerwca 2018r.

Rekrutacja do Szkoły Trenerów – 29 września 2018

Rekrutacja do Szkoły Coachów – 29 września 2018

Trening Budowania Relacji — start 9 lipca 2018