Zniżka First Minute — do 19 lutego 2018

Zniżka 1100

Szkoła Trenerów - 1100

7 kwiet­nia 201819 maja 2019

Uczest­nicy pracują nad swoim stylem trener­skim. W ramach prak­tyk prowadzą mini-moduły dla swojej grupy szkoleniowej oraz szkolenia dla odbior­ców zewnętrz­nych.

Jed­nocześnie uczą się, jak:
☛ badać potrzeby;
☛ planować i realizować ewaluację;
☛ budować szkolenie metodą koszykową;
☛ sprzedawać szkolenia;
☛ prowadzić zajęcia.


Łącz­nie 253 godziny szkoleniowe
Prak­tyka własna uczest­ników pod okiem men­tora
Jakość szkoły potwier­dzona przez Pol­skie Towarzystwo Psychologiczne (PTP)

———————————————————————————————

Szkoła Coachów - 1100

7 kwiet­nia 201819 maja 2019

Przy­gotowuje uczest­ników do pracy z klien­tem, zarówno od strony osobowo­ściowej jak i narzędzi coachin­gowych.

Uczest­nicy roz­wijają umie­jęt­no­ści zwią­zane z pro­wa­dze­niem coachingu, w szczegól­no­ści z:

☛ pomocą klien­towi w zro­zumieniu kierujących nim motywów oraz w rozumieniu zależ­no­ści, w jakich się znaj­duje;
☛ poszerzeniem zdol­no­ści do twór­czego generowania roz­wiązań pojawiających się problemów.

Łącz­nie 254 godziny szkoleniowe
Opieka super­wizyjna przy reali­za­cji wła­snych cykli coachin­gowych
Jakość szkoły potwier­dzona przez PTP i Izbę Coachingu

———————————————————————————————

Szkoła Liderów - 1100

10 marca 20187 paź­dzier­nika 2018

Pozwala roz­winąć kom­peten­cje U!Lidera, takie jak:
☛ roz­wijanie samoor­ganizacji;
☛ działanie i myślenie sys­temowe;
☛ roz­wijanie odpowiedzial­no­ści i realizmu współ­pracow­ników;
☛ świadomość Stylu Uczenia się Siebie i Innych;
☛ dbałość o kapitał ludzki oraz intelek­tualny;
☛ empatyczna komunikacja.

———————————————————————————————

Trening Budowania Relacji - 200

1418 marca 2018 oraz 2122 kwiet­nia 2018

Trening Inter­per­sonalny + Warsz­tat Planowania Roz­woju

Uczest­nicy kursu mają moż­liwość nauczyć się jak budować satys­fak­cjonujące relacje w życiu zawodowym i osobistym w spo­sób empatyczny i zgodny z samym sobą poprzez:

☛ Pogłębianie samo­świa­do­mo­ści i roz­wijania swoich moc­nych stron;
☛ Nauczenia się, jak udzielać i przyj­mować infor­macje zwrotne;
☛ Dowiedzenie się, jakie mają nawyki komunikacyjne, jakie “własne sztuczki” stosują w relacjach, w sytu­acjach trud­nych oraz jak inni na nie reagują;
☛ Świadome pla­no­wa­nie własnego roz­woju;
☛ Uświadomienie sobie i skon­kretyzowanie swoich potrzeb związanych z roz­wojem oraz prze­myślenie, przy wspar­ciu men­tora, działań, które mogą im pomóc w reali­za­cji tego waż­nego aspektu dla siebie.

———————————————————————————————

Jeśli chcesz skorzystać ze zniżki wypeł­nij for­mularz zgłoszeniowy, byśmy mogli się z Tobą skon­tak­tować.

For­mularz zgłoszeniowy

————————————

Warunki promocji

————————————

Do 19 lutego 2018 na hasło First Minute obowiązuje specjalna zniżka na szkoły i kursy Grupy TROP ruszające w ter­minie marzec-maj 2018.
Promocja trwa od 18 stycz­nia do 19 lutego 2018 roku. Zniżkę otrzyma osoba, która pod­pisze umowę na uczest­nic­two w szkole lub kur­sie oraz wpłaci do 19 lutego 2018 co naj­mniej 30% war­to­ści ceny specjalizacji lub kursu. Zniżki na szkoły i specjalizacje liczone są od ceny netto. Zniżka First Minute nie łączy się z innymi zniż­kami oferowanymi przez Grupę TROP.

____________________________________________________

Masz pytanie? Jesteś zain­teresowany? Skon­tak­tuj się z nami:

Mag­dalena Przy­borek

magdalena.przyborek@grupatrop.pl
22 615 52 40


Inne Aktual­no­ści

Wielka Zbiórka Książek — przy­łącz się!!!

Uwaga!!! Zniżka do 14.05.2018 na Festiwal Empatia w działaniu

Festiwal Empatii w Działaniu — 1417 czerwca 2018r.

Rekrutacja do Szkoły Trenerów – 29 września 2018

Rekrutacja do Szkoły Coachów – 29 września 2018

Trening Budowania Relacji — start 9 lipca 2018