Nauka w działaniu — zaproszenie na seminarium warsz­tatowe w dn. 08 lutego 2018

nauka w działaniu grafika


Czy nauka powinna być jak lekar­stwo – skuteczna, ale nie­przyjemna?

Na pewno nie!

Zapraszamy Cię na spo­tkanie, na którym dowiesz się więcej o tym, czym jest nauka w działaniu, co to znaczy efek­tyw­nie się uczyć
i roz­wijać. Pod­powiemy, jak korzystać z action lear­ning, seren­dipity
i empatii.

Nie zabrak­nie inspiracji i nowo­ści!

———————————————————————————————

Szczegóły organizacyjne

———————————————————————————————

Kiedy:

8 lutego w godzinach 12.0016.00 | spo­tkanie jest bez­płatne

Gdzie:

W siedzibie Grupy TROP, ul. Śród­ziem­nomor­ska 17 w War­szawie

Zapisz się: For­mularz

Program:

11.30 – Rejestracja uczest­ników

12.00 – Powitanie

12.1512.45 – Wykład wprowadzajacy do kon­cep­cji Nauka w działaniu

12.5013.45 – Praca warsz­tatowa

13.4514.20 – Prze­rwa

14.2015.40 – Panel dys­kusyjny

15.4016.00 – Pod­sumowanie i zakoń­czenie

———————————————————————————————

Spo­tkanie będzie dialogiem trzech obszarów:

→ edukacji;

→ wolon­tariatu;

→ biz­nesu.

Zadbamy o naukę inspirowaną każ­dym z nich!


Action lear­ning – dlaczego doświad­czenie liczy się razy dwa

Świadome korzystanie z metody action lear­ning to esen­cja nauki
w działaniu. W tym przy­padku to właśnie doświad­czenie, a nie teo­ria, jest analizowane, by projek­tować naj­lep­sze roz­wiązania. Realizacja roz­maitych projek­tów pozwala na aktyw­ność na styku edukacji, filan­tropii i biz­nesu. Właśnie o tych nieoczywistych, a twór­czych
i war­to­ściowych połączeniach poroz­mawiamy z prak­tykami zaj­mującymi się nimi na co dzień.

Seren­dipity – jak zarządzać „szczęśliwym trafem”

Można czekać na szczęśliwy traf i genialne roz­wiązanie albo nimi zarządzać. Na tę drugą opcję mamy kilka paten­tów, których uczymy już od wielu lat: sytuacja edukacyjna, MUD©, współ­praca oparta
na empatii i sama nauka w działaniu. Opowiemy także
o realizowanym z Uniwer­sytetem War­szaw­skim w ramach programu Ini­cja­tywy dla otoczenia projek­cie, którego tytuł to właśnie Seren­dipity i Metoda TROP©.

Współ­praca oparta na empatii – bo razem można więcej

Empatia to nie plusz, tęcza czy wspólne szlochy. Empatia w działaniu to przede wszyst­kim skutecz­ność i adekwat­ność. Dziś nauka
w pojedynkę nie ma szans odpowiedzieć na realne potrzeby rynku. Działanie to aktywna współ­praca. Współ­praca oparta na jasnym kontr­ak­cie. Jak to robić? Czy w ogóle się da? Opowiemy o naszym doświad­czeniu w budowaniu real­nej współ­pracy.

W trak­cie spo­tkania będziesz mogła/mógł :

→ dowiedzieć się, dlaczego nauka w działaniu jest taka skuteczna (wykład Doroty Szczepan-Jakubowskiej);

→ zabrać głos pod­czas panelu, w którym wezmą udział zaproszeni goście – teo­retycy i prak­tycy nauki w działaniu (więcej infor­macji na temat zaproszonych gości już nie­bawem). Panel będzie moderowany przez Jacka Jakubow­skiego.

→ doświad­czyć pracy warsz­tatowej, by zasmakować teo­rii w prak­tyce – bo prze­cież o naukę w działaniu tu chodzi!

———————————————————————————————

Więcej infor­macji:

Jowita Radziń­ska | jowita.radzinska@grupatrop.pl

———————————————————————————————

Projekt Seren­dipity i Metoda TROP© powstał w programie UW: Ini­cja­tywy dla otoczenia, który jest realizowany na Uniwer­sytecie War­szaw­skim w ramach programu San­tan­der Univer­sidades, realizowanego w Pol­sce przez Bank Zachodni WBK.

Inne Aktual­no­ści

Wielka Zbiórka Książek — przy­łącz się!!!

Uwaga!!! Zniżka do 14.05.2018 na Festiwal Empatia w działaniu

Festiwal Empatii w Działaniu — 1417 czerwca 2018r.

Rekrutacja do Szkoły Trenerów – 29 września 2018

Rekrutacja do Szkoły Coachów – 29 września 2018

Trening Budowania Relacji — start 9 lipca 2018