Nauka w działaniu — zaproszenie na seminarium warsz­tatowe w dn. 08 lutego 2018

grafika festiwal empatii

→ Nie­zwykłe 4 dni, pod­czas których spo­tkają się ludzie biz­nesu, orga­ni­za­cji pozarządowych, nauczyciele, urzęd­nicy, arty­ści oraz twórcy innowacyj­nych projek­tów spo­łecz­nych.

→ Planujemy eks­plozję wzajem­nych inspiracji i fascynujące spo­tkanie róż­norod­no­ści.

→ Spo­tykamy się w War­szawie.

→ Festiwal organizowany jest przez Koalicję na rzecz Współ­pracy Opar­tej na Empatii | www.akcja-empatia.pl

Po co?

Co ma wspól­nego ze sobą budo­wa­nie dialogu w środowisku lokal­nym z wspieraniem komu­ni­ka­cji w fir­mie rodzin­nej? Roz­wijanie kul­tury organizacyj­nej w kor­poracji z alter­natywną edukacją? Rdzeniem obu działań jest współ­praca oparta na empatii. To sztuka trudna sztuka prze­kraczania stereo­typów, roz­wijania głębokich kom­peten­cji i budowania nowator­skich meto­do­lo­gii. Sztuka fascynująca, tworząca w efek­cie procesy roz­woju. Jak to robić mądrze i efek­tyw­nie? O tym poroz­mawiamy pod­czas Festiwalu.

Dla kogo?

Zapraszamy wszyst­kich, którzy chcą wzbogacić swój warsz­tat pracy, roz­winąć metodologie, lepiej zro­zumieć mechanizmy zmiany spo­łecz­nej. Będą z nami osoby zaan­gażowane w projekty edukacyjne, menadżerowie z wielu gałęzi biz­nesu, przed­siębiorcy spo­łeczni, przed­stawiciele firm rodzin­nych, tur­kusowych, innowatorzy spo­łeczni, wolon­tariusze i wielu innych ciekawych ludzi. Ty też możesz z nami być! Będzie dużo inspiracji i moż­liwo­ści nawiązania współ­pracy.

Jak?

W opar­ciu o for­mułę kon­feren­cji „open space” stworzymy moż­liwość spo­tkania się róż­nych środowisk, nur­tów, projek­tów. Proponujemy debaty, warsz­taty, spo­tkania w małych grupach oraz dużo okazji do indywidual­nych roz­mów. Każdy znaj­dzie coś dla siebie.


Więcej szczegółów na stronie http://www.akcja-empatia.pl/festiwal/

Inne Aktual­no­ści

Zapraszamy na Dzień otwarty w Grupie TROP21.03.2018r

Rekrutacja do Szkoły Trenerów – 7 kwiet­nia 2018

Rekrutacja do Szkoły Coachów – 7 kwiet­nia 2018

Trening Budowania Relacji — start 4 kwiet­nia 2018

Jak być skutecz­nym liderem w czasie zmiany? — Szkoła U!Liderów — 10 marca 2018r

Rekrutacja na Specjalizację Trener­ską — 14 kwiet­nia 2018