O Treningu Budowania Relacji

Naucz się budować satys­fak­cjonujące relacje w życiu zawodowym i osobistym, w zgodzie z sobą i innymi.

Zapraszamy do uczest­nic­twa w jedynym w Pol­sce Treningu Budowania Relacji, który łączy dwie formy pracy — Trening Inter­per­sonalny (5 dni) i Warsz­tat Planowania Roz­woju (2 dni).

Trening inter­per­sonalny to wyjąt­kowe spo­tkanie pod­czas którego uczest­nicy aktyw­nie przy­glądają się sobie, swojemu stylowi budowania i pod­trzymywania kon­tak­tów w grupie oraz spo­sobom reak­cji na zachowania innych uczest­ników. Mogą też popróbować w życz­liwej atmos­ferze nowych zachowań.

Pod­czas treningu wszyscy uczą się w działaniu, obser­wują, dokonują reflek­sji i roz­mawiają o tym, co się wydarzyło. Prze­żywają głęboki dialog, spo­tykają się z emocjami własnymi i innych uczest­ników.

Warsz­tat Planowania Roz­woju odbywa się miesiąc po treningu inter­per­sonal­nym. Umoż­liwia opracowanie i analizę zmian jakie zaszły w życiu uczest­ników od momentu treningu. Jest okazją do świadomego i uważ­nego dzielenia się doświad­czeniami i zaprojek­towania swojej ścieżki roz­woju.

Kurs prowadzą trenerzy posiadający odpowied­nią rekomen­dacje Pol­skiego Towa­rzy­stwa Psychologicz­nego.

Czas trwania, cena:
Kurs trwa 7 dni.

Cena: 2100 zł netto + VAT
Obej­muje koszt szkolenia, cateringu i lun­chu oraz dyplomów ukoń­czenia treningu.Korzy­ści

Na treningu uczest­nicy mają moż­liwość:

• uczenia się spo­sobów budowania satys­fak­cjonujących relacji w życiu zawodowym, i osobistym,
• ćwiczenia doj­rzało­ści empatycz­nej,

iStock 000003725147S 1. nauka przez doswidczanie z metody TROP i ogolnie

• pogłębiania samo­świa­do­mo­ści i roz­wijania swoich moc­nych stron,
• świadomego planowania swego roz­woju,
• nauczenia się, jak udzielać i jak przyj­mować infor­macje zwrotne,
• dowiedzenia się, jakie mają nawyki komunikacyjne, jakie „własne sztuczki” stosują w relacjach, w sytu­acjach trud­nych oraz jak inni na nie reagują,
• uświadomienia sobie i skon­kretyzowania swoich potrzeb związanych z roz­wojem.

Opinia uczest­nika treningu:

“Trening dał mi więk­szą samo­świa­do­mość. Spo­wodował, że jesz­cze bar­dziej zaufałam sobie, swoim decyzjom oraz intuicji. Pokazał mi moje ograniczenia jako lidera oraz to, w jaki spo­sób pracować nad swoimi słabymi stronami. Zdecydowanie pomógł mi być bar­dziej efek­tywną w tym, co i jak komunikuję moim menadżerom. Pozwolił mi spoj­rzeć na problem z innych stron i nauczył jasno mówić o sprawach nie­wy­god­nych i trud­nych. Trening dał mi jesz­cze więk­szą siłę.”


Agata Wit­czak
Absol­wentka 29 edycji Szkoły Trenerów
Dyrek­tor Oddziału Thom­son Reuters

“Uczest­niczyłem w treningu inter­per­sonal­nym dwukrot­nie. Za każ­dym razem odkrywałem coś nowego w sobie oraz poznawałem na własnej skórze jak moje zachowanie wpływa na grupę i odwrot­nie. Te cenne doświad­czenia wykorzystuję w pracy z grupą oraz w codzien­nej komu­ni­ka­cji z bliskimi i wpsół­pracow­nikami. Dzięki tym trenin­gom znacząco pogłębiła się moja świadomość odnośnie procesów zachodzących między ludźmi. Polecam każ­demu, komu zależy na budowaniu z innymi trwałych relacji, opar­tych na zaufaniu i part­ner­stwie.”

Grzegorz Tomaszew­ski
Absol­went 9 edycji Szkoły Coachów
Trener

“Mój udział w treningu inter­per­sonal­nym jest dla mnie bar­dzo pożytecz­nym i nie­zwykle roz­wojowym doś­wiad­cze­niem. Lepiej poznałem siebie i lepiej zro­zumiałem innych. Moja praca zawodowa i spo­łeczna to kon­takt z ludźmi. Żywymi i peł­nymi emocji. Nie zawsze jest łatwo, ale po treningu jest dużo łatwiej. Nabrałem tyle odwagi, że wystar­czyło mi do dzisiaj, ale i na potem też zostanie. Szczerze polecam! Taki trening to jak wyprawa spływem kajakowym pod prąd rzeki. Męczy, ale jaka krzepa po nim ;-).”


Tomasz Szwed,
Uczest­nik Treningu inter­per­sonal­nego
nauczyciel, Prezes Fun­dacji ProAk­tywni

Ter­miny i realizatorzy

Ter­miny Treningu Budowania Relacji:

  • 1. zjazd: Trening Inter­per­sonalny 0408 kwiet­nia 2018
  • 2. zjazd: Warsz­tat Planowania Roz­woju 1213 maja 2018

Więcej infor­macji na temat treningu i ceny udziela:

Marietta Banach

22 615 52 40
wyślij pytanie

Zapisy na trening:
Jesli chcesz zapisać się na Trening Budowania Relacji prosimy o prze­słanie for­mularza zgłoszeniowego. Skon­tak­tujemy się z Tobą w celu umówienia roz­mowy kon­sul­tacyj­nej przed trenin­giem. Roz­mowa jest bez­płatna i nie zobowiązuje do zapisania się na trening.

Prowadzący:

DSC 7439 b resize

Dorota Szczepan-Jakubowska

Psycholog, coach, mediator, super­wizor treningu psychologicz­nego rekomen­dowany przez Pol­skie Towarzystwo Psychologiczne. Współ­twórca i nauczyciel Metody TROP oraz kon­cep­cji Akademii TROP. Prowadzi coachingi i treningi dla wyż­szej kadry menadżer­skiej. Pracuje głow­nie metodą coachingu grupowego i Action Lear­ning. Specjalizuje się też w mediacjach.

DSC 7250 b resize

Justyna Zacharuk

Psycholog, trener, coach, kon­sul­tant w dziale Zmiana i Roz­wój – TROP dla firm i kon­sul­tant merytoryczny Akademii TROP. Trener warsz­tatu umie­jęt­no­ści psychospołecz­nych (I stop­nia) rekomen­dowany przez Pol­skie Towarzystwo Psychologiczne.

Dariusz Majak 125x175

Dariusz Majak

Trener, coach, mediator, socjoterapeuta. Trener treningu inter­per­sonal­nego (II stop­nia) rekomen­dowany przez Pol­skie Towarzystwo Psychologiczne. Specjalizuje się w prowadzeniu trenin­gów inter­per­sonal­nych, terapeutycz­nych oraz warsz­tatów roz­wojowych i moderacji pracy małych i dużych grup.

Bartosz Plazak 125x175

Bar­tosz Płazak

Trener treningu inter­per­sonal­nego (II stop­nia) rekomen­dowany przez Pol­skie Towarzystwo Psychologiczne. Specjalizuje się w szkoleniach kształ­tujących kom­peten­cje mięk­kie, a szczegól­nie trener­skie i lider­skie. Prowadzi warsz­taty edukacyjne, treningi roz­wojowe, inter­per­sonalne i twór­czo­ści.

Inne Aktual­no­ści

Wielka Zbiórka Książek — przy­łącz się!!!

Uwaga!!! Zniżka do 14.05.2018 na Festiwal Empatia w działaniu

Festiwal Empatii w Działaniu — 1417 czerwca 2018r.

Rekrutacja do Szkoły Trenerów – 29 września 2018

Rekrutacja do Szkoły Coachów – 29 września 2018

Trening Budowania Relacji — start 9 lipca 2018