Elementy Bazy

mentoring

Men­toring

14929155 m metoda TROP

Warsz­tat 1.
Wprowadzenie do Metody TROP

Fotolia 26049727 XS baza kontrakt i kontakt

Warsz­tat 2.
Kon­takt i Kon­trakt

Fotolia 45502970 M baza autonomia i zależnosc

Warsz­tat 3.
Autonomia i Zależ­ność

Elementy Bazy

Fotolia 47925809 XS trening interpersonalny

Warsz­tat 4.
Trening Inter­per­sonalny

Fotolia 40560039 XS baza dynamika grupy

Warsz­tat 5.
Dynamika procesów grupowych i kon­struk­tywne zachowanie w kon­flik­cie

Fotolia 44417338 M baza im wiecej dasz


Warsz­tat 6.

Im więcej masz, tym więcej dasz –
inspirowanie innych jako źródło roz­woju

O Programie BAZA

Moduł bazowy — Studium Roz­woju Osoby i Grupy to fun­dament nauki na każ­dej specjalizacji Akademii TROP. Metodyka pracy w tym module polega na:

  • osobistym doświad­czeniu;
  • autoanalizie;
  • uświadomieniu sobie swoich poten­cjałów;
  • eks­perymen­towaniu.

Jed­nocześnie odbywa się praca nad nabieraniem dystansu do procesu roz­woju osobistego, a przez to coraz lep­sze rozumienie jak rzeczywi­ście zachodzi proces uczenia się (i jak go wspierać u innych).

W tym module uczest­nicy biorą udział w warsz­tatach tematyczno-rozwojowych i 4-dniowym treningu inter­per­sonal­nym. Ponadto mają moż­liwość spo­tkania się z men­torem i omówienie swojej Indywidual­nej Ścieżki Roz­woju pod­czas spo­tkań men­torin­gowych.

Program modułu obej­muje 137 godziny szkoleniowe.

Infor­macji na temat nauki w Programie Bazowym udziela:

Mag­dalena Englert-Przyborek
22 615 28 91
wyślij pytanie

Zapisy do szkoły
Prosimy o wypeł­nienie for­mularza zgłoszeniowego (pobierz) i wysłanie go na adres: akademia@grupatrop.pl.

Inne Aktual­no­ści

Wielka Zbiórka Książek — przy­łącz się!!!

Uwaga!!! Zniżka do 14.05.2018 na Festiwal Empatia w działaniu

Festiwal Empatii w Działaniu — 1417 czerwca 2018r.

Rekrutacja do Szkoły Trenerów – 29 września 2018

Rekrutacja do Szkoły Coachów – 29 września 2018

Trening Budowania Relacji — start 9 lipca 2018