Aktywizacja (czyli aktywności pobudzające ludzi do uczenia się)

Jac Jakubow­ski, 2010-08-25 18:05:00

Aktyw­ność poprzez aktywizację

Procedury pobudzania ener­gii spo­łecz­nej, motywacji do działania, osobistego zaan­gażowania są waż­nym, wręcz pod­stawowym warun­kiem jakiej­kol­wiek rzeczywistej zmiany. Aktywizacja jawi się w tym kon­tek­ście jako uruchamianie procesu roz­woju indy­wi­du­al­nego, grupowego i spo­łecz­nego.

Oddając się aktyw­no­ści doświad­czam siebie jako pod­miotu tejże aktyw­no­ści. Jest ona bowiem procesem powoływania do bytu, tworzenia, zawiera relacje do wytworzonego przed­miotu. Aktyw­ność moja jest manifestacją wła­snych zdol­no­ści, gdy stanowię z nią jed­ność.”

Erich Fromm

Aktywizacja jest zewnętrz­nym działaniem adresowanym do osoby, zes­połu lub spo­łecz­no­ści. Jest uruchomieniem procesu, który doprowadza do pod­jęcia działania wypływającego z wewnętrz­nej motywacji. Łączy się z braniem odpowiedzial­no­ści na siebie, tworzeniem czegoś, co jest autor­skie, twór­cze (przy czym o tym czy działanie jest twór­cze bar­dziej decyduje postawa i stan duszy, niż oryginal­ność wytworów).

Aktywizacja jest takim rodzajem wpływu na innych, który pomaga w roz­szerzeniu poczucia wol­no­ści osobistej, zwięk­szeniu umie­jęt­no­ści dokonywania wyborów. Czasami jest wręcz działaniem inwazyj­nym, ale pomagającym w prze­kroczeniu własnego wygod­nic­twa, nie­chęci do ponoszenia ryzyka, w pokonaniu wła­snych lęków. Naj­czę­ściej jest tworzeniem prze­strzeni do uczenia się (roz­wijania umie­jęt­no­ści i postaw) i pod­jęcia autor­skiego działania, prze­życia głębokiej przyjem­no­ści, jaką daje poczucie własnej siły i moż­liwo­ści. Takie działanie daje dużą satys­fak­cję. Mówiąc w skrócie ten, co daje coś dobrego sam czuje się dobry i dobrze. Nie bez znaczenia jest też bycie docenionym, zauważonym, pochwalonym i płynąca z tego duma.

Proces aktywizacji nie zakłada motywowania ludzi do czegoś określonego. Wybór rodzaju działań należy do osoby, która je podej­mie. Jej celem jest raczej uwol­nienie ener­gii, uruchomienie poten­cjału, a nie zmiana zachowania pojedyn­czych osób, grup ludzi i całych spo­łecz­no­ści. Proces stawania się aktyw­nym zachodzi naj­czę­ściej dzięki głębokiej relacji z drugą osobą, prze­życiu syner­gii grupy lub zaan­gażowaniu w głęboki proces spo­łeczny.

Niejed­nokrot­nie jest tak, iż człowiek zanurzony w pędzącej machinie roz­woju tech­nologii i zmiany napo­tyka nie­bagatelne trud­no­ści z odnalezieniem celu. Nie jest naj­zwyczaj­niej przy­gotowany i zdolny do nie­ustan­nego podej­mo­wa­nia decyzji, odpowiedzial­no­ści, samodziel­no­ści wymaganej w takim jak obec­nie wymiarze. Trud­no­ści te mogą mieć charak­ter wtórny, wypływać z prze­żyć w domu rodzin­nym, ale też z błęd­nych decyzji w doj­rzałym życiu. Powodem może też być brak życia duchowego dającego wielu inspirację do kon­kret­nych decyzji. Bier­ność wynikająca z apatii człowieka może prowadzić do osobistych dramatów życiowych i problemów spo­łecz­nych takich jak wykorzystywanie prze­mocy, alkoholizm czy też nar­komania. Bier­ność w instytucjach powodować może natomiast ich nie­skutecz­ność w realizowaniu celów, do których zostały powołane. Jeśli bierne są jed­nostki i firmy rów­nież automatycz­nie grozi to dużym grupom spo­łecz­nym — narodom. Składa się to na nie­moż­ność wyj­ścia z zapa­ści, w której całe pań­stwa mogą tkwić latami. Aktywizacja nie jest już zatem wymysłem znudzonych zapaleń­ców, a kon­kretną propozycją roz­wiązania, a przede wszyst­kim zapobiegania apatii oraz twór­czej śmierci dzisiej­szych spo­łeczeństw. Potrzebna jest do tego, by każdy poszczególny człowiek jak i rów­nież grupa spo­łeczna potrafili przy­stosować się do zmiany. Mało tego by każdy czuł się współ­uczest­nikiem zmian, świadomym ich odbiorcą — a nawet inicjatorem. Człowiek bowiem jak już wcześniej wspo­mniano szczęśliwy jest gdy czuje siłę spraw­czą, gdy aktyw­nie współ­uczest­niczy w otaczającej go rze­czy­wi­sto­ści. Jak to zrobić?

Określając spo­łecz­ność lokalną jako aktywną nie mamy na myśli np. dużej ilo­ści prze­stępstw, awan­tur i cwaniac­twa (choć trudno zaprzeczyć, że jest w tym spora dawka ener­gii). Myślimy o środowisku, gdzie w sen­sowny spo­sób działają demokratycz­nie wybrane władze, ist­nieje dużo orga­ni­za­cji pozarządowych, różne grupy realizują swoje bar­dziej lub mniej wyszukane cele. To ważne założenie. Odnosi się do pod­stawowego “spo­sobu ist­nienia”, postawy wobec życia. Wyrażać się ono może w przed­siębior­czo­ści, szyb­kich decyzjach, wspinaniu się po drabinie suk­cesu, ale też w medytacji, spo­koj­nym planowaniu, zaan­gażowaniu w spo­łeczne działania. Pomimo pędzących zmian każdy człowiek może i powinien to robić we własnym stylu, czy ryt­mie. Nie­stety często naj­zwyczaj­niej nie zdaje sobie z tego sprawy.

Procedury pobudzania ener­gii spo­łecz­nej, motywacji do działania, osobistego zaan­gażowania są waż­nym, wręcz pod­stawowym warun­kiem jakiej­kol­wiek rzeczywistej zmiany. Aby osiągnąć suk­ces nie­zbędne jest w inter­dyscyplinar­nych zespołach, łączyć wiedzę psychologiczną, socjologiczną, prawną, metody z zakresu orga­ni­za­cji i zarzą­dza­nia i wiele innych. Aktywizacja jawi się w tym kon­tek­ście jako uruchamianie procesu roz­woju indy­wi­du­al­nego, grupowego i spo­łecz­nego. Ist­nieją programy, których założonym celem nad­rzęd­nym jest aktywizacja. Są też takie gdzie aktywizacja zachodzi jakby przy okazji. W programach aktywizacyj­nych inicjująca rolę odgrywa animator. Powinien doprowadzić on do dialogu z osobami, dla których chce pracować. Istotą jest tu kon­takt oparty na wzajem­nym szacunku oraz życz­liwo­ści. Punk­tem zwrot­nym wdrożenia programu jest zawierany kon­trakt w ramach którego ustalane są cele i zobowiązania łączące się ze współ­pracą. Jest to dobry początek dla procesów: motywowania, otwar­cia, integracji, uruchomienia ener­gii, odkrywania sensu, brania odpowiedzial­no­ści i projek­towania i działania.Podoba Ci się ten artykuł? Udostęp­nij go!

Co to jest BAIT?

BAIT — Baza Artykułów Instytutu TROP

Instytut TROP stworzył Bazę Artykułów w których znajdą się artykuły na temat:

  • specjalizacji w Akademii TROP,
  • modeli roz­woju,
  • idei, podejść i obszarów pracy,
  • rynku szkoleniowego.

Zapraszamy do lek­tury.

Po prawej stronie możesz prze­glądać nasze artykuły po autorach oraz zobaczyć naj­now­sze pozycje. Poniżej natomiast znaj­duje się podział według zagad­nień. Ten spis jest zawsze dostępny pod tre­ścią artykułu.

Autorzy

Klik­nij na osobie, aby zobaczyć jej artykuły:


Dorota Szczepan-Jakubowska


Jac Jakubow­ski


Alicja Kulawik


Justyna Zacharuk


Paulina Wój­cik

Zagad­nienia

Klik­nij na zagad­nieniu, aby roz­winąć listę artykułów.

Czy wiesz co to znaczy? — Pojęcia

Dokąd zmierzamy? — przy­szłość gospodarki i cywilizacji

Ewa­lu­acja, czyli co tu się dzieje

Inteligen­cja emocjonalna i empatia

Metoda TROP

Praca z kon­flik­tem

Praca zespołowa

Przy­wódz­two

Schowek na narzędzia, czyli pakamera

Studia przy­pad­ków

Szkolenie i coaching

Zmiana i roz­wój

Naj­now­sze atykuły

Trening Roz­woju Uważ­no­ści Empatycz­nej — Jac Jakubow­ski, 2017-08-04 11:11:55

Opór: wróg czy sojusz­nik — Jac Jakubow­ski, 2017-07-24 12:54:14

Trenowanie spon­tanicz­nej reak­cji empatycz­nej — Jac Jakubow­ski, 2014-10-27 12:43:00

Przy­szłość, która już się dzieje — Jac Jakubow­ski, 2014-10-16 16:26:00

Nawyk — Jac Jakubow­ski, 2014-10-16 12:25:00

Przed­siębior­czość trenera, coacha, lidera zmiany — Jac Jakubow­ski, 2014-10-16 11:55:00

Zmiana (czyli ludzie a zmiana) — Jac Jakubow­ski, 2014-10-15 19:41:00

Procesy grupowe (czyli koszty i zyski wynikające z ist­nienia procesów grupowych) — Jac Jakubow­ski, 2014-10-15 19:31:00

O sytu­acji edukacyj­nej. O uczeniu się — Jac Jakubow­ski, 2014-10-15 11:40:00

O procesie grupowym — Jac Jakubow­ski, 2014-10-15 11:22:00

Animatorzy roz­woju — Jac Jakubow­ski, 2014-10-15 11:11:00

Pokaż się — moc super­wizji — Justyna Zacharuk, 2014-10-14 19:24:00

Nowy paradyg­mat zarzą­dza­nia w cywilizacji wiedzy — Jac Jakubow­ski, 2014-10-14 17:08:00

Być per­for­merem spo­łecz­nym — Jac Jakubow­ski, 2014-10-14 16:56:00

Proces uczenia się we współ­czesnym biz­nesie — Jac Jakubow­ski, 2014-10-13 17:11:00

Lider zmiany — Jac Jakubow­ski, 2014-10-13 16:00:00

Być sobą w świecie zmiany — Jac Jakubow­ski, 2014-10-12 15:57:00

Modele myślowe — Jac Jakubow­ski, 2014-10-11 12:18:00

Dylematy współ­czesnego biz­nesu — Jac Jakubow­ski, 2014-10-10 10:24:00

Emocje i empatia — Jac Jakubow­ski, 2014-10-09 12:04:00