Aktywizacja, kluczem do rozwoju organizacji

Jac Jakubow­ski, 2009-11-17 18:19:00

Wyuczona bez­rad­ność

Pracodawcy coraz czę­ściej skarżą się, że ich pracow­nikom brakuje werwy, chęci do działania, motywacji do wypeł­niania obowiąz­ków. Pomimo tego, iż mają świetne zaplecze, aby osiągnąć suk­cesy zawodowe i wspinać się po drabinie awan­sów w orga­ni­za­cji. Jed­nak z nie­wyjaśnionych powodów “zasnęli”, “zastygli” zawodowo. Coś takiego zdarzyło się w ich życiu, że z natural­nej ciekawo­ści, woli działania i przyjem­no­ści płynącej z osiągnięć pozostała złość na siebie i innych, prze­konanie, że jacyś ONI blokują wszyst­kie moż­liwo­ści i nie maja żad­nych szans, by coś w swoim życiu zmienić. Możemy w takiej sytu­acji mówić o syn­dromie wyuczonej bez­rad­no­ści.

Często dotyczy to osób młodych, które zostały “uszkodzone” w szkole. Żyły one w dosyć sur­realistycz­nej rze­czy­wi­sto­ści, w której trzeba uczyć się na pamięć nie­po­trzeb­nych infor­macji, a aktyw­ność polega na odpowiadaniu na pytania nauczycieli. Problem ten mają też osoby, które przy­zwyczaiły się do pół­totalitar­nych układów w instytucjach tzw. real­nego socjalizmu, czyli tego dziw­nego ustroju, którego boleśnie doświad­czyliśmy. Podobny problem maja osoby ukształ­towane w pseudokapitalistycz­nych fir­mach, w których “szefowie są od myślenia, a pracow­nicy od wykonywania”. Mimo zalewu nowo­czes­nych teo­rii zarzą­dza­nia i chrze­ścijań­skich tradycji “zorien­towania na osobę”, w Pol­sce pleni się nadal zwyczaj “zarzą­dza­nia przez pomiatanie”.

Firmy XXI wieku bazujące na gospodarce opar­tej na wiedzy poszukują do swoich zespołów osób kreatyw­nych, proak­tyw­nych, definiujących prze­szkody jako wyzwania. Wymagania takie zmuszają firmy do aktywizacji czę­ści swoich pra­cow­ni­ków.

Aktywizacja naj­pro­ściej mówiąc polega na takim działaniu, które uruchomi aktyw­ność kon­kret­nej osoby i całego środowiska. To niby masło maślane, ale ważne w tym jest to, co rozumiemy pod słowem aktyw­ność. Wg Ericha Fromma:

Oddając się aktyw­no­ści nie­wyalienowanej doświad­czam siebie jako pod­miotu tejże aktyw­no­ści. Jest ona bowiem procesem powoływania do bytu, tworzenia, zawiera ponadto relacje do wytworzonego przed­miotu. Aktyw­ność moja jest manifestacją wła­snych zdol­no­ści, gdy stanowię z nią jed­ność. Taką nie­wyalienowaną działal­ność nazywam aktyw­no­ścią twór­czą.”

Erich Fromm “Mieć czy Być” str. 151

I jesz­cze:

W spinozjań­skim modelu istoty ludz­kiej atrybutu aktyw­no­ści nie można oddzielić od rozumu. O ile działamy w zgodzie z warun­kami naszej egzysten­cji i świadomi jesteśmy tych warun­ków w ich rze­czy­wi­sto­ści oraz koniecz­no­ści — znamy prawdę o samych sobie”

Erich Fromm “Mieć czy Być” str. 156

Bier­ność oznacza bylejakość, zewnątrz­sterow­ność, brak kon­taktu z rzeczywisto­ścią. Jest stanem patologicz­nym. Aktyw­ność oznacza pod­miotowość, dokonywanie wyborów, przyjem­ność ist­nienia, smakowania i doświad­czania życia. Jest natural­nym stanem człowieka.

Programy mające na celu przy­wrócenie tego natural­nego stanu człowieka opierać się muszą na dwóch filarach. Z jed­nej strony muszą tworzyć organizacyjne i finan­sowe warunki premiowania za postawę aktywną. Firma musi być tak zor­ganizowana, żeby współ­praca się opłacała, pomysły pra­cow­ni­ków były brane pod uwagę, a menadżerowie budowali zespoły oparte na syner­gicz­nych stylach pracy.

Z drugiej warto uruchomić sys­tem szkoleniowo-coachingowy oparty psychologicz­nych trenin­gach grupowych, pomocy w odnaj­dywaniu swoich moc­nych stron i roz­wijaniu ich w kon­kret­nym działaniu. Programy takie nie mogą polegać na wyuczeniu (“wytresowaniu”) nowych zachowań. Ich istotą jest tworzenie sytu­acji edukacyj­nych, w których uczest­nicy mogą “się uczyć”, a nie “być uczeni”. Uczest­nicy doświad­czając pod­miotowo­ści na tego typu szkoleniach mogą uczyć się w opar­ciu o doświad­czenia i odkrywać sens tego typu działania. Potem mogą prze­nosić je na życie codzienne, budując nowy styl swojej pracy.

Jacek Jakubow­ski
jac.jakubowski@grupatrop.pl
www.grupatrop.plPodoba Ci się ten artykuł? Udostęp­nij go!

Co to jest BAIT?

BAIT — Baza Artykułów Instytutu TROP

Instytut TROP stworzył Bazę Artykułów w których znajdą się artykuły na temat:

  • specjalizacji w Akademii TROP,
  • modeli roz­woju,
  • idei, podejść i obszarów pracy,
  • rynku szkoleniowego.

Zapraszamy do lek­tury.

Po prawej stronie możesz prze­glądać nasze artykuły po autorach oraz zobaczyć naj­now­sze pozycje. Poniżej natomiast znaj­duje się podział według zagad­nień. Ten spis jest zawsze dostępny pod tre­ścią artykułu.

Autorzy

Klik­nij na osobie, aby zobaczyć jej artykuły:


Dorota Szczepan-Jakubowska


Jac Jakubow­ski


Alicja Kulawik


Justyna Zacharuk


Paulina Wój­cik

Zagad­nienia

Klik­nij na zagad­nieniu, aby roz­winąć listę artykułów.

Czy wiesz co to znaczy? — Pojęcia

Dokąd zmierzamy? — przy­szłość gospodarki i cywilizacji

Ewa­lu­acja, czyli co tu się dzieje

Inteligen­cja emocjonalna i empatia

Metoda TROP

Praca z kon­flik­tem

Praca zespołowa

Przy­wódz­two

Schowek na narzędzia, czyli pakamera

Studia przy­pad­ków

Szkolenie i coaching

Zmiana i roz­wój

Naj­now­sze atykuły

Trening Roz­woju Uważ­no­ści Empatycz­nej — Jac Jakubow­ski, 2017-08-04 11:11:55

Opór: wróg czy sojusz­nik — Jac Jakubow­ski, 2017-07-24 12:54:14

Trenowanie spon­tanicz­nej reak­cji empatycz­nej — Jac Jakubow­ski, 2014-10-27 12:43:00

Przy­szłość, która już się dzieje — Jac Jakubow­ski, 2014-10-16 16:26:00

Nawyk — Jac Jakubow­ski, 2014-10-16 12:25:00

Przed­siębior­czość trenera, coacha, lidera zmiany — Jac Jakubow­ski, 2014-10-16 11:55:00

Zmiana (czyli ludzie a zmiana) — Jac Jakubow­ski, 2014-10-15 19:41:00

Procesy grupowe (czyli koszty i zyski wynikające z ist­nienia procesów grupowych) — Jac Jakubow­ski, 2014-10-15 19:31:00

O sytu­acji edukacyj­nej. O uczeniu się — Jac Jakubow­ski, 2014-10-15 11:40:00

O procesie grupowym — Jac Jakubow­ski, 2014-10-15 11:22:00

Animatorzy roz­woju — Jac Jakubow­ski, 2014-10-15 11:11:00

Pokaż się — moc super­wizji — Justyna Zacharuk, 2014-10-14 19:24:00

Nowy paradyg­mat zarzą­dza­nia w cywilizacji wiedzy — Jac Jakubow­ski, 2014-10-14 17:08:00

Być per­for­merem spo­łecz­nym — Jac Jakubow­ski, 2014-10-14 16:56:00

Proces uczenia się we współ­czesnym biz­nesie — Jac Jakubow­ski, 2014-10-13 17:11:00

Lider zmiany — Jac Jakubow­ski, 2014-10-13 16:00:00

Być sobą w świecie zmiany — Jac Jakubow­ski, 2014-10-12 15:57:00

Modele myślowe — Jac Jakubow­ski, 2014-10-11 12:18:00

Dylematy współ­czesnego biz­nesu — Jac Jakubow­ski, 2014-10-10 10:24:00

Emocje i empatia — Jac Jakubow­ski, 2014-10-09 12:04:00