Wyjazdy integracyjne (czyli wpływ wyjazdów integracyjnych na wydajność organizacji)

Dorota Szczepan-Jakubowska, 2011-01-24 19:44:00

O potrzebie wspól­noty, zgub­nych skut­kach upadku monar­chii i wyjaz­dach integracyj­nych.

Jak sądzicie, ilu szefów przy­zna, że następujące stwier­dzenia pasują do nich jak ulał:

  1. Spędzam w pracy coraz więcej czasu.
  2. Oczekują ode mnie peł­nego zaan­gażowania, powinienem wkładać w swoją pracę serce, cały twór­czy talent i umie­jęt­no­ści.
  3. Z trudem zachowuję granicę między życiem prywat­nym i zawodowym, ale jeśli któreś ma gorzej, to raczej to prywatne?

50, 60 czy 70%? A ilu pod­wład­nych żyje w ten sam spo­sób? Jako doradca psychologiczny pracujący w biz­nesie szacuję, że ok. 70%. Połowa moich klien­tów roz­kręca wiel­kie sprawy, połowa wal­czy z wypaleniem.

To, że życie prywatne łączy się z zawodowym, nie jest niczym nowym — tak żyli rycerze, królowie, rzemieśl­nicy, klerycy, chłopi. Od wieków. Ale nie ma już królestw, które opiekowały się swoim pod­wład­nym całe życie. Nie ma monar­chów oświeconych (może z resztą nie było?), lecz tęsk­nota za nimi gdzieś na dnie duszy została. Nowe jest to, że wiele osób zmienia pracę co kilka lat lub nawet czę­ściej. Młodzi adepci sztuki menedżer­skiej dostają często na wstępie swej kariery prze­strogę: albo praca, albo przyjaź­nie, lepiej, żeby Ci się nie pomyliło. To gdzie i kiedy budować te więzi, bez których mało kto może żyć i roz­wijać się?

Jak prze­ciw­działać rutynie prze­strzegania pro­ce­dur, unikania ryzyka, reagowania w utarty spo­sób na powtarzające się sytuacje? Zanikowi kreatyw­no­ści i nudzie oraz wzrastającej panice, że już tak bedzie zawsze, chyba, że zmienię pracę?

Opowiem wydarzenie, które odmieniło losy pew­nego miasteczka. Miało ono nowego bur­mistrza — wizjonera. Zbudował basen, doprowadził do współ­pracy róż­nych sił politycz­nych wokół waż­nych dla regionu spraw i hoj­nie doin­westował szkol­nic­two. Ale urzędu miej­skiego zmienić nie mógł. Klimaty z Barei i Himils­bacha. Roz­pacz pań z piecząt­kami, roz­pacz peten­tów i trud miej­scowego biz­nesu, aby się przez to prze­drzeć i roz­wijać inicjatywę prywatną tak wytęsk­nioną. W końcu bur­mistrz zarządził akcję — w piątek zamknęli urząd o 15 zero zero i wszyscy udali sie autokarem w uroczą okolicę celem integracji. Program był wypeł­niony — zwiedzanie, tań­cowanie, masaże pod­wodne, a wresz­cie warsz­tacik twór­czy i bar­dzo humorystyczny pt. Jak zbudować Miasto — Raj w miej­sce miasta — Bylejakowa. I stał się cud nie­malże. Ludzie się spo­tkali — naprawdę spo­tkali, a nie tylko minęli obok. Poznali się od strony dotych­czas nie­znanej (bez żad­nych dwuznacz­no­ści). Polubili się nawzajem i polubili swoją zbiorowość. Pani z działu geo­dezji stała się Marysią lubiącą dużo mówić i bar­dzo chęt­nie pomagającą. Marian umie łagodzić kon­flikty i dobrze tań­czy… Uczest­nicy wyjaz­dów omawiali swoje przej­ścia z klien­tami i uczyli się od siebie nawzajem, jak sobie radzić z emocjami, kon­flik­tami, jak odmawiać, jak pomagać. Była nawet żar­tobliwa sesja pt. „Jak załatwić nie­moż­liwe”. Wyjazdy stały się rok­roczną tradycją, atmos­fera w urzędzie poprawiła się rewolucyj­nie, miesz­kańcy proszą, aby nie zanie­dbać tego zwyczaju. Taka budująca historia, lecz praw­dziwa.

Ludzie pracują lepiej, jeśli mogą przy tej okazji budować dobre więzi ze współ­pracow­nikami. Jeśli czują się zadbani, wyróż­nieni. Jeśli mają poczucie przynależ­no­ści do orga­ni­za­cji, która dba o nich jako o osoby. I jeśli czasami dostaną coś za darmo.Podoba Ci się ten artykuł? Udostęp­nij go!

Co to jest BAIT?

BAIT — Baza Artykułów Instytutu TROP

Instytut TROP stworzył Bazę Artykułów w których znajdą się artykuły na temat:

  • specjalizacji w Akademii TROP,
  • modeli roz­woju,
  • idei, podejść i obszarów pracy,
  • rynku szkoleniowego.

Zapraszamy do lek­tury.

Po prawej stronie możesz prze­glądać nasze artykuły po autorach oraz zobaczyć naj­now­sze pozycje. Poniżej natomiast znaj­duje się podział według zagad­nień. Ten spis jest zawsze dostępny pod tre­ścią artykułu.

Autorzy

Klik­nij na osobie, aby zobaczyć jej artykuły:


Dorota Szczepan-Jakubowska


Jac Jakubow­ski


Alicja Kulawik


Justyna Zacharuk


Paulina Wój­cik

Zagad­nienia

Klik­nij na zagad­nieniu, aby roz­winąć listę artykułów.

Czy wiesz co to znaczy? — Pojęcia

Dokąd zmierzamy? — przy­szłość gospodarki i cywilizacji

Ewa­lu­acja, czyli co tu się dzieje

Inteligen­cja emocjonalna i empatia

Metoda TROP

Praca z kon­flik­tem

Praca zespołowa

Przy­wódz­two

Schowek na narzędzia, czyli pakamera

Studia przy­pad­ków

Szkolenie i coaching

Zmiana i roz­wój

Naj­now­sze atykuły

Trening Roz­woju Uważ­no­ści Empatycz­nej — Jac Jakubow­ski, 2017-08-04 11:11:55

Opór: wróg czy sojusz­nik — Jac Jakubow­ski, 2017-07-24 12:54:14

Trenowanie spon­tanicz­nej reak­cji empatycz­nej — Jac Jakubow­ski, 2014-10-27 12:43:00

Przy­szłość, która już się dzieje — Jac Jakubow­ski, 2014-10-16 16:26:00

Nawyk — Jac Jakubow­ski, 2014-10-16 12:25:00

Przed­siębior­czość trenera, coacha, lidera zmiany — Jac Jakubow­ski, 2014-10-16 11:55:00

Zmiana (czyli ludzie a zmiana) — Jac Jakubow­ski, 2014-10-15 19:41:00

Procesy grupowe (czyli koszty i zyski wynikające z ist­nienia procesów grupowych) — Jac Jakubow­ski, 2014-10-15 19:31:00

O sytu­acji edukacyj­nej. O uczeniu się — Jac Jakubow­ski, 2014-10-15 11:40:00

O procesie grupowym — Jac Jakubow­ski, 2014-10-15 11:22:00

Animatorzy roz­woju — Jac Jakubow­ski, 2014-10-15 11:11:00

Pokaż się — moc super­wizji — Justyna Zacharuk, 2014-10-14 19:24:00

Nowy paradyg­mat zarzą­dza­nia w cywilizacji wiedzy — Jac Jakubow­ski, 2014-10-14 17:08:00

Być per­for­merem spo­łecz­nym — Jac Jakubow­ski, 2014-10-14 16:56:00

Proces uczenia się we współ­czesnym biz­nesie — Jac Jakubow­ski, 2014-10-13 17:11:00

Lider zmiany — Jac Jakubow­ski, 2014-10-13 16:00:00

Być sobą w świecie zmiany — Jac Jakubow­ski, 2014-10-12 15:57:00

Modele myślowe — Jac Jakubow­ski, 2014-10-11 12:18:00

Dylematy współ­czesnego biz­nesu — Jac Jakubow­ski, 2014-10-10 10:24:00

Emocje i empatia — Jac Jakubow­ski, 2014-10-09 12:04:00