W poszukiwaniu złotego środka, czyli opis współpracy z firmą Aiton Caldwell S.A.

Paulina Wój­cik, 2014-10-01 19:48:00

Aiton Cald­well to firma, która od początku swojej działal­no­ści bar­dzo pręż­nie się roz­wijała. Know-how, który zbudowała przy­czynił się do udroż­nienia komu­ni­ka­cji w wielu przed­siębior­stwach, ale rów­nież spo­wodował wiele zmian wewnątrz samej orga­ni­za­cji.

Firma Aiton Cald­well S.A. jest młodą firmą z branży telekomunikacyj­nej, która stworzyła FreecoNet — plat­formę umoż­liwiającą wykonywanie dar­mowych połączeń pomiędzy użyt­kow­nikami. Od początku firma prze­żywa dynamiczny roz­wój, zdobywa kolejne nagrody za wprowadzanie innowacji w komu­ni­ka­cji inter­netowej, “bycie dobrym pracodawcą” oraz lokalne zaan­gażowanie spo­łeczne.

Pracow­nicy Aiton Cald­well S.A. są tzw. „pracow­nikami wiedzy” – pracują nad nowymi roz­wiązaniami tech­nologicz­nymi, inten­syw­nie roz­wijają się w tym obszarze. Zgod­nie z ideą Life-wide Lear­ning potrzebują roz­woju polegającego na łączeniu wiedzy tech­nicz­nej z roz­wojem kom­peten­cji osobistych.

Po zapoznaniu się z potrzebami firmy Jacek Jakubow­ski wspól­nie z Człon­kami Zarządu i Dyrek­tor nowo powstałego Działu HR roz­poczęli pracę nad programem roz­woju kul­tury organizacyj­nej. Postanowili zin­tegrować obszary zmiany zwią­zane ze wzrostem wiel­ko­ści firmy, przy­rostem wiedzy i brakiem sys­temowego programu wspar­cia pra­cow­ni­ków w roz­woju.

Wspól­nie przy­gotowany program został oparty na misji i war­to­ściach firmy, a także na potrzebach roz­wojowych Człon­ków Zarządu. W ramach programu naj­wyż­sza kadra zarządzająca zaczęła uczest­niczyć w sesjach coachin­gowych i seminariach inter­netowych. Menedżerowie śred­niego szczebla uczest­niczą w warsz­tatach planowanych przez Dyrek­tor Działu HR i trenera Grupy TROP.

Na warsz­tatach został zapocząt­kowany proces wyłaniania liderów i part­nerów współ­pracujących z Człon­kami Zarządu firmy, poprzez kształ­to­wa­nie postaw samodziel­no­ści, odpowiedzial­no­ści i zaan­gażowania. Uczest­nicy warsz­tatów dostrzegali war­tość spo­tkań, prze­pływu infor­macji, uczenia się od siebie nawzajem. Pogłębili świadomość moc­nych stron i potrzeb roz­wojowych Aiton Cald­well S.A.

Program wspar­cia roz­woju kul­tury organizacyj­nej będzie kon­tynuowany a w ramach niego odbędą się warsz­taty dla kadry menedżer­skiej, sesje coachin­gowe i seminaria inter­netowe oraz spo­tkania Action Lear­ning, których celem jest znalezienie złotego środka w budowaniu orga­ni­za­cji przy­szło­ści opar­tej na idei Life-wide Lear­ning. W ramach swoich działań firma planuje pogłębić współ­pracę z wyż­szą uczel­nią z której rekrutuje się więk­szość jej pra­cow­ni­ków.Podoba Ci się ten artykuł? Udostęp­nij go!

Co to jest BAIT?

BAIT — Baza Artykułów Instytutu TROP

Instytut TROP stworzył Bazę Artykułów w których znajdą się artykuły na temat:

  • specjalizacji w Akademii TROP,
  • modeli roz­woju,
  • idei, podejść i obszarów pracy,
  • rynku szkoleniowego.

Zapraszamy do lek­tury.

Po prawej stronie możesz prze­glądać nasze artykuły po autorach oraz zobaczyć naj­now­sze pozycje. Poniżej natomiast znaj­duje się podział według zagad­nień. Ten spis jest zawsze dostępny pod tre­ścią artykułu.

Autorzy

Klik­nij na osobie, aby zobaczyć jej artykuły:


Dorota Szczepan-Jakubowska


Jac Jakubow­ski


Alicja Kulawik


Justyna Zacharuk


Paulina Wój­cik

Zagad­nienia

Klik­nij na zagad­nieniu, aby roz­winąć listę artykułów.

Czy wiesz co to znaczy? — Pojęcia

Dokąd zmierzamy? — przy­szłość gospodarki i cywilizacji

Ewa­lu­acja, czyli co tu się dzieje

Inteligen­cja emocjonalna i empatia

Metoda TROP

Praca z kon­flik­tem

Praca zespołowa

Przy­wódz­two

Schowek na narzędzia, czyli pakamera

Studia przy­pad­ków

Szkolenie i coaching

Zmiana i roz­wój

Naj­now­sze atykuły

Trening Roz­woju Uważ­no­ści Empatycz­nej — Jac Jakubow­ski, 2017-08-04 11:11:55

Opór: wróg czy sojusz­nik — Jac Jakubow­ski, 2017-07-24 12:54:14

Trenowanie spon­tanicz­nej reak­cji empatycz­nej — Jac Jakubow­ski, 2014-10-27 12:43:00

Przy­szłość, która już się dzieje — Jac Jakubow­ski, 2014-10-16 16:26:00

Nawyk — Jac Jakubow­ski, 2014-10-16 12:25:00

Przed­siębior­czość trenera, coacha, lidera zmiany — Jac Jakubow­ski, 2014-10-16 11:55:00

Zmiana (czyli ludzie a zmiana) — Jac Jakubow­ski, 2014-10-15 19:41:00

Procesy grupowe (czyli koszty i zyski wynikające z ist­nienia procesów grupowych) — Jac Jakubow­ski, 2014-10-15 19:31:00

O sytu­acji edukacyj­nej. O uczeniu się — Jac Jakubow­ski, 2014-10-15 11:40:00

O procesie grupowym — Jac Jakubow­ski, 2014-10-15 11:22:00

Animatorzy roz­woju — Jac Jakubow­ski, 2014-10-15 11:11:00

Pokaż się — moc super­wizji — Justyna Zacharuk, 2014-10-14 19:24:00

Nowy paradyg­mat zarzą­dza­nia w cywilizacji wiedzy — Jac Jakubow­ski, 2014-10-14 17:08:00

Być per­for­merem spo­łecz­nym — Jac Jakubow­ski, 2014-10-14 16:56:00

Proces uczenia się we współ­czesnym biz­nesie — Jac Jakubow­ski, 2014-10-13 17:11:00

Lider zmiany — Jac Jakubow­ski, 2014-10-13 16:00:00

Być sobą w świecie zmiany — Jac Jakubow­ski, 2014-10-12 15:57:00

Modele myślowe — Jac Jakubow­ski, 2014-10-11 12:18:00

Dylematy współ­czesnego biz­nesu — Jac Jakubow­ski, 2014-10-10 10:24:00

Emocje i empatia — Jac Jakubow­ski, 2014-10-09 12:04:00