Być sobą w świecie zmiany

Jac Jakubow­ski, 2014-10-12 15:57:00

“Wszyscy wielcy ludzie tego świata — Napo­leon, da Vinci, Mozart — potrafili zarządzać sobą. W dużym stop­niu temu właśnie zawdzięczali swoje nie­prze­ciętne osiągnięcia. (…) W gospodarce opar­tej na wiedzy suk­ces przy­pada w udziale tym, którzy dobrze znają samych siebie, swoje mocne strony, sys­tem war­to­ści oraz metody i styl pracy.”

Peter F. Druc­ker „Jak zarządzać samym sobą”

Żyjemy w świecie zmiany, do której nawet fizjologicz­nie nasz mózg nie jest przy­gotowany. Naturalna potrzeba stabil­no­ści, potrzeba rozu­mie­nia otaczającej nas rze­czy­wi­sto­ści pod­dawana jest ciągle bom­bar­dowaniu przez nowe infor­macje, pojawiające się moż­liwo­ści, zderzenia kul­turowe, dostęp (także poprzez Inter­net) do zupeł­nie nowych rze­czy­wi­sto­ści.

Naj­waż­niej­szym „narzędziem” pracy staje się sam człowiek – jego doświad­czenie, spo­sób radzenia sobie z dylematami war­to­ści, gotowość adap­tacji do zmian. Ogólna kon­dycja psychofizyczna, a także wyćwiczone, wytrenowane umie­jęt­no­ści warun­kują wewnętrzną motywację do działania, jakość współ­pracy i zdol­ność do innowacyj­no­ści.

Codzienna praca dużej ilo­ści ludzi zmienia cał­kowicie swój charak­ter. Struk­tura, powtarzalne czyn­no­ści, dobrze opisane procedury stanowią tylko bazę, „kręgosłup” działania. Coraz więk­szego znaczenia nabierają zdol­no­ści osobowo­ściowe, doj­rzałość emocjonalna, umiejęt­ność kon­cen­tracji. Ze względu na nie­praw­dopodobny przy­rost wiedzy koniecz­no­ścią staje się sztuka współ­pracy, „wspól­nej pracy”, wykorzystująca syner­gię osób o roz­maitych kom­peten­cjach. A to „wymusza” budo­wa­nie dobrych, osobowych relacji międzyludz­kich, rozumienie procesów grupowych, stałe roz­wijanie kul­tury współ­pracy.

Jak z tego wynika, codzien­no­ścią staje się działanie w opar­ciu o głęboko uwew­nętrz­nione war­to­ści. Samo­świa­do­mość, otwarte i auten­tycz­nie życz­liwe trak­towanie spo­tykanych osób (współ­pracow­ników, klien­tów, part­nerów…) jest nie­zbęd­nym elemen­tem skutecz­nego działania. Zdol­ność do „radosnego”, satys­fak­cjonującego uczenia się, sama w sobie będąca war­to­ścią autoteliczną, wpływa bez­pośred­nio na produk­tyw­ność, skutecz­ność działania.

Stawia to trudne, ale eks­cytujące wyzwania przed menadżerami, trenerami, liderami projek­tów spo­łecz­nych, a także innymi „ludźmi czynu”. Paradok­sal­nie im bar­dziej świadomym, skutecz­nym i twór­czym staje się kon­kretny człowiek, tym więcej widzi moż­liwo­ści działania, dostrzega koniecz­no­ści wynikających z dziejących się procesów. Dzięki kreatyw­no­ści inicjuje ciągi działań, które jako odpowiedzialna osoba musi doprowadzić do końca. Końca, który staje się począt­kiem następ­nych procesów. Dzięki otwar­to­ści emocjonal­nej i nastawieniu na osobowe relacje spo­tyka go coraz więcej propozycji współ­pracy, a także coraz więcej osób prosi go o pomoc w roz­wiązywaniu ciągle nowych problemów.

Cała ta sytuacja wymaga skutecz­nego zarzą­dza­nia własnym czasem i ener­gią, stałej pracy nad emocjami, pogłębiania samo­świa­do­mo­ści, odnaj­dywania na nowo rytmu pracy i wypoczynku, kon­taktu i wycofania.

Tak jak każ­demu potrzebne są miej­sca odnowy biologicz­nej (od urlopu w lesie po jog­ging lub pływal­nię), tak ludziom czynu potrzebny jest czas na odnowę psychologiczną. Kon­cen­tracja na wła­snych emocjach, pogłębianie świadomo­ści źródeł własnej mocy (czyli uświadamianie sobie moc­nych stron), a także bolesne czasem zro­zumienie swoich słabo­ści i wewnętrz­nych demonów jest warun­kiem uzyskiwania wewnętrz­nej rów­nowagi i moż­liwo­ści dal­szego roz­woju.

Taka „odnowa” psychologiczna odbywać się musi w przyjaznym, nastawionym na wspar­cie środowisku. Jej pod­stawowym narzędziem jest… roz­mowa. Roz­mowa praw­dziwa, głęboka. Haisen­berg, genialny fizyk, napisał „prawda rodzi się w roz­mowie. Tisch­ner, ksiądz i filozof miło­ści, napisał „Prze­życie spo­tkania jest nie tylko szczytowym rodzajem doświad­czenia innego człowieka, ale rów­nież szczytem doświad­czeń w ogóle”. Rogers, jeden z ojców psychologii humanistycz­nej uznał, że praw­dziwe spo­tkanie jest istotą procesu uzdrawiania i aktywizowania roz­woju.

Tworzenie dla siebie i innych takiego właśnie sys­temu wspar­cia jest „psychologicz­nym obowiąz­kiem” każ­dego człowieka czynu.Podoba Ci się ten artykuł? Udostęp­nij go!

Co to jest BAIT?

BAIT — Baza Artykułów Instytutu TROP

Instytut TROP stworzył Bazę Artykułów w których znajdą się artykuły na temat:

  • specjalizacji w Akademii TROP,
  • modeli roz­woju,
  • idei, podejść i obszarów pracy,
  • rynku szkoleniowego.

Zapraszamy do lek­tury.

Po prawej stronie możesz prze­glądać nasze artykuły po autorach oraz zobaczyć naj­now­sze pozycje. Poniżej natomiast znaj­duje się podział według zagad­nień. Ten spis jest zawsze dostępny pod tre­ścią artykułu.

Autorzy

Klik­nij na osobie, aby zobaczyć jej artykuły:


Dorota Szczepan-Jakubowska


Jac Jakubow­ski


Alicja Kulawik


Justyna Zacharuk


Paulina Wój­cik

Zagad­nienia

Klik­nij na zagad­nieniu, aby roz­winąć listę artykułów.

Czy wiesz co to znaczy? — Pojęcia

Dokąd zmierzamy? — przy­szłość gospodarki i cywilizacji

Ewa­lu­acja, czyli co tu się dzieje

Inteligen­cja emocjonalna i empatia

Metoda TROP

Praca z kon­flik­tem

Praca zespołowa

Przy­wódz­two

Schowek na narzędzia, czyli pakamera

Studia przy­pad­ków

Szkolenie i coaching

Zmiana i roz­wój

Naj­now­sze atykuły

Trening Roz­woju Uważ­no­ści Empatycz­nej — Jac Jakubow­ski, 2017-08-04 11:11:55

Opór: wróg czy sojusz­nik — Jac Jakubow­ski, 2017-07-24 12:54:14

Trenowanie spon­tanicz­nej reak­cji empatycz­nej — Jac Jakubow­ski, 2014-10-27 12:43:00

Przy­szłość, która już się dzieje — Jac Jakubow­ski, 2014-10-16 16:26:00

Nawyk — Jac Jakubow­ski, 2014-10-16 12:25:00

Przed­siębior­czość trenera, coacha, lidera zmiany — Jac Jakubow­ski, 2014-10-16 11:55:00

Zmiana (czyli ludzie a zmiana) — Jac Jakubow­ski, 2014-10-15 19:41:00

Procesy grupowe (czyli koszty i zyski wynikające z ist­nienia procesów grupowych) — Jac Jakubow­ski, 2014-10-15 19:31:00

O sytu­acji edukacyj­nej. O uczeniu się — Jac Jakubow­ski, 2014-10-15 11:40:00

O procesie grupowym — Jac Jakubow­ski, 2014-10-15 11:22:00

Animatorzy roz­woju — Jac Jakubow­ski, 2014-10-15 11:11:00

Pokaż się — moc super­wizji — Justyna Zacharuk, 2014-10-14 19:24:00

Nowy paradyg­mat zarzą­dza­nia w cywilizacji wiedzy — Jac Jakubow­ski, 2014-10-14 17:08:00

Być per­for­merem spo­łecz­nym — Jac Jakubow­ski, 2014-10-14 16:56:00

Proces uczenia się we współ­czesnym biz­nesie — Jac Jakubow­ski, 2014-10-13 17:11:00

Lider zmiany — Jac Jakubow­ski, 2014-10-13 16:00:00

Być sobą w świecie zmiany — Jac Jakubow­ski, 2014-10-12 15:57:00

Modele myślowe — Jac Jakubow­ski, 2014-10-11 12:18:00

Dylematy współ­czesnego biz­nesu — Jac Jakubow­ski, 2014-10-10 10:24:00

Emocje i empatia — Jac Jakubow­ski, 2014-10-09 12:04:00