Żyjemy w zmianie

Jac Jakubow­ski, 2014-10-08 16:46:00

Żyjemy w zmianie.

Uświadomienie sobie tego faktu ma duże kon­sekwen­cje dla wszel­kich pro­gra­mów spo­łecz­nych.

W Pol­sce ta zmiana ma specyficzny swój wyraz. Wiele osób sądzi, że tylko dostosowujemy się do świata (po latach stagnacji, “tkwienia w miej­scu”). W dys­kusji nad jed­nym z pro­gra­mów ktoś zarzucił autorom — „Kon­struujecie program w taki spo­sób, jakby ciągle coś miało się zmieniać. Jesteśmy prze­cież w okresie trans­for­macji — póź­niej wszystko nabierze wła­ściwego rytmu”. W odpowiedzi usłyszał zacytowane słowa jed­nego z biz­nesowych dorad­ców inwestycyj­nych z Anglii: “Trans­for­macja! Tak wiem. To jest taki okres czasu między jedną trans­for­macją a drugą trans­for­macją.”

Dostosowujemy się do świata, w którym rzeczywistość tech­nologiczna, spo­łeczna, gospodar­cza, obyczajowa zmienia się bar­dzo szybko. W którym normą, codzien­no­ścią staje się stawanie przed ciągle nowymi wyzwaniami. Roz­wój prze­staje powoli oznaczać osiąganie znanych z tradycji, zdefiniowanych etapów. Nie wiemy, jakie warunki, okolicz­no­ści, nowe sytuacje spo­tkają nas już za rok.

Uprasz­czając można powiedzieć, że do nie­dawna życie człowieka polegało na „stąpaniu po twar­dej ziemi”. Pomijając katastrofy i wojny, człowiek wiedział, jak będzie żył za dziesięć lat — co może osiągnąć, kim może być. W chwili obec­nej życie przy­pomina „stąpanie po ruchomych piaskach”. Tylko ruch, aktyw­ność może uratować przed utonięciem. Można chaotycz­nie się miotać, ale można też świadomie sterować własną aktyw­no­ścią — stawiać sobie cele, struk­turalizować “po swojemu” kawałek rze­czy­wi­sto­ści.

Zauważmy, że coraz więcej obszarów działal­no­ści człowieka ma charak­ter „projektu”, czyli pew­nego ciągu działań z wyraź­nie dookreślonym czasem trwania, precyzyj­nymi celami, spo­sobami ewaluacji. Dobrze przy­gotowany i prowadzony projekt to „wyspa stabil­no­ści na oceanie zmiany”. Nowoczesne instytucje prze­stają być sztyw­nymi, elegancko wyglądającymi na papierze struk­turami. Stają się elastycz­nymi ramami wielu projek­tów. Tak jest z działaniami spo­łecz­nymi, biz­nesem, polityką. Kreatyw­ność, wizjoner­stwo, intelek­tualne dopracowywanie celów i pro­ce­dur, rzetel­ność i zaan­gażowanie prze­staje być cechą potrzebną nie­licz­nym. Gospodyni domowa, wła­ściciel małego sklepiku, naukowiec, polityk i menager wiel­kiej firmy coraz więcej muszą stwarzać, kreować, decydować.

Pod­stawową umiejęt­no­ścią potrzebną do prze­życia jest elastycz­ność, sztuka adekwat­nego reagowania na nowe fakty, gotowość nie­ustan­nego uczenia się.

Ludzie oceniają taką rzeczywistość bar­dzo róż­nie. Część sądzi nawet, że tak wygląda “początek końca świata”. Istota ludzka, pozbawiona w końcu wszyst­kich pew­ników, drogo­wskazów, tradycji, pogubi się total­nie i znisz­czy siebie (a przy okazji całą planetę).

Inni uważają, że jest, jak jest i trzeba się do tego przy­stosować.

Są też tacy, którzy oprócz ewident­nych zagrożeń, widzą też w tym wielką szansę. Jak mogłaby wyglądać ludz­kość, w której jed­nostki “przy­muszone” tą specyficzną spo­łeczną ewolucją “musiałyby” roz­wijać w sobie takie cechy, jak komunikatyw­ność, otwar­tość na innych, kreatyw­ność…

Nie­zależ­nie od pesymistycz­nego, czy optymistycz­nego widzenia przy­szło­ści jedno wydaje się pewne — w obec­nych, a także nad­chodzących cza­sach postawa aktywna, czyli zdol­ność do pod­miotowego i adekwat­nego reagowania na rzeczywistość wydaje się być warun­kiem zdrowia psychicz­nego, roz­woju biz­nesowych firm i spo­łecz­nych orga­ni­za­cji, a może nawet fizycz­nego prze­trwania.

Warto tu zacytować mędr­ców zarzą­dza­nia. Edgar H. Schein w artykule p.t. „Przy­wódz­two a kul­tura orga­ni­za­cji” w książce „Lider Przy­szło­ści” pod redak­cją Drukera w pod­roz­dziale „Spoj­rzenie w przy­szłość” pisze:

„Coraz wyraź­niej dostrzec możemy fakt, że instytucje minionej doby stają się prze­starzałe i że należy nauczyć się nowych form rządzenia i kierowania. Co więcej, wraz ze wzrostem tempa prze­mian zdol­ność uczenia się nie będzie polegała na jed­norazowym poznaniu działania nowego sys­temu. W przy­szło­ści jedyną stałą war­to­ścią będzie proces nie­ustan­nego uczenia się i zmian.”

Z kolei Douglas A. Fraser twier­dzi, że:

„Funk­cjonujące na owład­niętym zaciekłą kon­kuren­cją rynku lat 90-tych firmy nie rozumieją, że przed­siębior­stwo to nie zbiór pozycji majątku, maszyn i urządzeń. Przed­siębior­stwo to żyjąca spo­łecz­ność ludzka. Wdrożenie zaawan­sowanych tech­nologii lub efek­tyw­niej­szych sys­temów działania to nie wszystko. Baczną uwagę zwracać należy na osobiste, emocjonalne i spo­łeczne samo­poczucie pra­cow­ni­ków, jak rów­nież na kul­turę organizacyjną.

Kon­kuren­cyjny suk­ces firmy zależy od uwol­nionych ukrytych osobistych zdol­no­ści każ­dego pracow­nika. Sys­tem war­to­ści i etos firmy to nie jedynie przed­miot nad­planowych humanistycz­nych dociekań, ale żywotne elementy majątku firmy.

Jest wielce praw­dopodobne, że firma stanie się bar­dziej kon­kuren­cyjna, jeżeli jej pracow­nicy wykażą osobistą inwen­cję i pomysłowość, jeżeli będą umieli okazać empatię, będą mili i sym­patyczni, szczegól­nie, jeśli pracują w sek­torze usług. W miarę prze­suwania się granic zakresów obowiąz­ków, pracow­nicy muszą nauczyć się przyj­mować na siebie róż­norakie zadania, chcąc dać z siebie to, co naj­lep­sze i wykazując gotowość włączenia się do pracy zes­po­ło­wej w celu osiągnięcia kolek­tyw­nych celów.”Podoba Ci się ten artykuł? Udostęp­nij go!

Co to jest BAIT?

BAIT — Baza Artykułów Instytutu TROP

Instytut TROP stworzył Bazę Artykułów w których znajdą się artykuły na temat:

  • specjalizacji w Akademii TROP,
  • modeli roz­woju,
  • idei, podejść i obszarów pracy,
  • rynku szkoleniowego.

Zapraszamy do lek­tury.

Po prawej stronie możesz prze­glądać nasze artykuły po autorach oraz zobaczyć naj­now­sze pozycje. Poniżej natomiast znaj­duje się podział według zagad­nień. Ten spis jest zawsze dostępny pod tre­ścią artykułu.

Autorzy

Klik­nij na osobie, aby zobaczyć jej artykuły:


Dorota Szczepan-Jakubowska


Jac Jakubow­ski


Alicja Kulawik


Justyna Zacharuk


Paulina Wój­cik

Zagad­nienia

Klik­nij na zagad­nieniu, aby roz­winąć listę artykułów.

Czy wiesz co to znaczy? — Pojęcia

Dokąd zmierzamy? — przy­szłość gospodarki i cywilizacji

Ewa­lu­acja, czyli co tu się dzieje

Inteligen­cja emocjonalna i empatia

Metoda TROP

Praca z kon­flik­tem

Praca zespołowa

Przy­wódz­two

Schowek na narzędzia, czyli pakamera

Studia przy­pad­ków

Szkolenie i coaching

Zmiana i roz­wój

Naj­now­sze atykuły

Trening Roz­woju Uważ­no­ści Empatycz­nej — Jac Jakubow­ski, 2017-08-04 11:11:55

Opór: wróg czy sojusz­nik — Jac Jakubow­ski, 2017-07-24 12:54:14

Trenowanie spon­tanicz­nej reak­cji empatycz­nej — Jac Jakubow­ski, 2014-10-27 12:43:00

Przy­szłość, która już się dzieje — Jac Jakubow­ski, 2014-10-16 16:26:00

Nawyk — Jac Jakubow­ski, 2014-10-16 12:25:00

Przed­siębior­czość trenera, coacha, lidera zmiany — Jac Jakubow­ski, 2014-10-16 11:55:00

Zmiana (czyli ludzie a zmiana) — Jac Jakubow­ski, 2014-10-15 19:41:00

Procesy grupowe (czyli koszty i zyski wynikające z ist­nienia procesów grupowych) — Jac Jakubow­ski, 2014-10-15 19:31:00

O sytu­acji edukacyj­nej. O uczeniu się — Jac Jakubow­ski, 2014-10-15 11:40:00

O procesie grupowym — Jac Jakubow­ski, 2014-10-15 11:22:00

Animatorzy roz­woju — Jac Jakubow­ski, 2014-10-15 11:11:00

Pokaż się — moc super­wizji — Justyna Zacharuk, 2014-10-14 19:24:00

Nowy paradyg­mat zarzą­dza­nia w cywilizacji wiedzy — Jac Jakubow­ski, 2014-10-14 17:08:00

Być per­for­merem spo­łecz­nym — Jac Jakubow­ski, 2014-10-14 16:56:00

Proces uczenia się we współ­czesnym biz­nesie — Jac Jakubow­ski, 2014-10-13 17:11:00

Lider zmiany — Jac Jakubow­ski, 2014-10-13 16:00:00

Być sobą w świecie zmiany — Jac Jakubow­ski, 2014-10-12 15:57:00

Modele myślowe — Jac Jakubow­ski, 2014-10-11 12:18:00

Dylematy współ­czesnego biz­nesu — Jac Jakubow­ski, 2014-10-10 10:24:00

Emocje i empatia — Jac Jakubow­ski, 2014-10-09 12:04:00