Zrozumieć siebie i innych, osobiście o treningu interpersonalnym

Alicja Kulawik, 2014-03-20 10:52:00

Wyobraź sobie, że ktoś zachęca Cię do udziału w kur­sie, który trwa ponad 4 dni. Nie ma określonego programu ani struk­tury, a mimo to wiele osób go poleca i mówi, że warto. Intrygujące, prawda?

O swoim uczest­nic­twie w treningu inter­per­sonal­nym opowiada Alicja Kulawik, absol­wentka Szkoły Coachów Akademii TROP.

Z ciekawo­ścią i dużym nie­po­kojem czekałam na dzień roz­poczęcia treningu. Zastanawiałam się nad tym, co będzie się działo, co to znaczy praca na procesie, kto czuwa nad grupą? Dlaczego przez cztery dni mam zupeł­nie odciąć się od świata? Z tymi i wieloma innymi myślami poszłam na trening.

Cel treningu inter­per­sonal­nego

Celem treningu jest roz­wój kom­peten­cji inter­per­sonal­nych (słuchania, jasnego wypowiadania się, otwar­tego mówienia o sobie i przyj­mowania tego od innych osób, udzielania i przyj­mowania infor­macji zwrot­nych, roz­wiązywania kon­flik­tów), roz­woju inteligen­cji emocjonal­nej i samo­świa­do­mo­ści. Może on być wykorzystywany dla celów roz­woju osobistego oraz zawodowego.

Od pierw­szych minut zain­trygowała mnie obec­ność i rola trenera. Przy­szedł, przed­stawił się, a następ­nie zaprosił do „rundki” począt­kowej – każdy miał powiedzieć kilka słów o sobie. Potem… trener zamilkł. Do tej pory przy­zwyczajona byłam do tego, że prowadzący kurs czy warsz­tat jest osobą nadającą kierunek i struk­turę spo­tkania. Tutaj było zupeł­nie ina­czej. To grupa decydowała co chce robić. Trener „wystąpił” w roli osoby wspierającej komunikację, pomagającej dostrzec i nazwać zachodzące pomiędzy uczest­nikami zachowania. Dbał o to, aby uczest­nicy czuli się bez­piecz­nie.

Pierw­sze godziny treningu to czas nie­zobowiązujących kon­wer­sacji, poznawaliśmy się. Wraz z upływem kolej­nych godzin spo­tkania coraz więcej roz­mawialiśmy na tematy wywołujące emocje od rado­ści, poprzez smutek do irytacji i zło­ści. Jest to bar­dzo inten­sywny kon­takt z innymi ludźmi, na-cechowany empatią, przez to stanowi silne oraz budujące prze­życie.
Miałam wrażenie praw­dziwego „zaglądania w głąb siebie”. Dzieliliśmy się swoimi poglądami, opiniami, ale i emocjami bez masek, które często zakładamy na co dzień.
Moim światem przez cztery dni był pokój, w którym siedzieliśmy, nie interesowało mnie nic poza nim. Taki mikroświat. Każdy dzień koń­czyłam nie­samowicie zmęczona, ale bar­dzo zadowolona i poruszona.

Co dało mi uczest­nic­two w treningu?

Roz­poczęłam proces budowania swojej samo­świa­do­mo­ści. Infor­macje zwrotne jakie otrzymałam od grupy wzmoc­niły mnie, pomogły mi zdefiniować moje mocne strony. Rzadko się zdarza, że na co dzień ktoś mówi nam, że jesteśmy w czymś dobrzy, że jest coś w nas, co komuś służy, że jakaś rzecz wydaje się być w nas intrygująca.

Wzajem­nie inspirowaliśmy się naszymi opowie­ściami, zachowaniami i prze­myśleniami. Ta wymiana była dla mnie bar­dzo budująca, a jej owoce zbierałam jesz­cze długo po treningu.

Idea treningu inter­per­sonal­nego

Idea treningu narodziła się na skutek spo­tkań warsz­tatowych dla menadżerów pro­gra­mów finan­sowych w 1946 roku w Con­nec­ticut. Szybko jed­nak została zaadap­towana, nie tylko na potrzeby biz­nesu, ale także edukacyjne i samoroz­wojowe. Obec­nie trening inter­per­sonalny stanowi pod­stawę programową wielu szkół kształ­cących trenerów i coachów oraz terapeutów. Na rynku ist­nieje wiele firm i ośrod­ków organizujących treningi inter­per­sonalne. Róż­nią się one formą pracy: jedne są bar­dziej nastawione na proces, inne bar­dziej na struk­turę.Podoba Ci się ten artykuł? Udostęp­nij go!

Co to jest BAIT?

BAIT — Baza Artykułów Instytutu TROP

Instytut TROP stworzył Bazę Artykułów w których znajdą się artykuły na temat:

  • specjalizacji w Akademii TROP,
  • modeli roz­woju,
  • idei, podejść i obszarów pracy,
  • rynku szkoleniowego.

Zapraszamy do lek­tury.

Po prawej stronie możesz prze­glądać nasze artykuły po autorach oraz zobaczyć naj­now­sze pozycje. Poniżej natomiast znaj­duje się podział według zagad­nień. Ten spis jest zawsze dostępny pod tre­ścią artykułu.

Autorzy

Klik­nij na osobie, aby zobaczyć jej artykuły:


Dorota Szczepan-Jakubowska


Jac Jakubow­ski


Alicja Kulawik


Justyna Zacharuk


Paulina Wój­cik

Zagad­nienia

Klik­nij na zagad­nieniu, aby roz­winąć listę artykułów.

Czy wiesz co to znaczy? — Pojęcia

Dokąd zmierzamy? — przy­szłość gospodarki i cywilizacji

Ewa­lu­acja, czyli co tu się dzieje

Inteligen­cja emocjonalna i empatia

Metoda TROP

Praca z kon­flik­tem

Praca zespołowa

Przy­wódz­two

Schowek na narzędzia, czyli pakamera

Studia przy­pad­ków

Szkolenie i coaching

Zmiana i roz­wój

Naj­now­sze atykuły

Trening Roz­woju Uważ­no­ści Empatycz­nej — Jac Jakubow­ski, 2017-08-04 11:11:55

Opór: wróg czy sojusz­nik — Jac Jakubow­ski, 2017-07-24 12:54:14

Trenowanie spon­tanicz­nej reak­cji empatycz­nej — Jac Jakubow­ski, 2014-10-27 12:43:00

Przy­szłość, która już się dzieje — Jac Jakubow­ski, 2014-10-16 16:26:00

Nawyk — Jac Jakubow­ski, 2014-10-16 12:25:00

Przed­siębior­czość trenera, coacha, lidera zmiany — Jac Jakubow­ski, 2014-10-16 11:55:00

Zmiana (czyli ludzie a zmiana) — Jac Jakubow­ski, 2014-10-15 19:41:00

Procesy grupowe (czyli koszty i zyski wynikające z ist­nienia procesów grupowych) — Jac Jakubow­ski, 2014-10-15 19:31:00

O sytu­acji edukacyj­nej. O uczeniu się — Jac Jakubow­ski, 2014-10-15 11:40:00

O procesie grupowym — Jac Jakubow­ski, 2014-10-15 11:22:00

Animatorzy roz­woju — Jac Jakubow­ski, 2014-10-15 11:11:00

Pokaż się — moc super­wizji — Justyna Zacharuk, 2014-10-14 19:24:00

Nowy paradyg­mat zarzą­dza­nia w cywilizacji wiedzy — Jac Jakubow­ski, 2014-10-14 17:08:00

Być per­for­merem spo­łecz­nym — Jac Jakubow­ski, 2014-10-14 16:56:00

Proces uczenia się we współ­czesnym biz­nesie — Jac Jakubow­ski, 2014-10-13 17:11:00

Lider zmiany — Jac Jakubow­ski, 2014-10-13 16:00:00

Być sobą w świecie zmiany — Jac Jakubow­ski, 2014-10-12 15:57:00

Modele myślowe — Jac Jakubow­ski, 2014-10-11 12:18:00

Dylematy współ­czesnego biz­nesu — Jac Jakubow­ski, 2014-10-10 10:24:00

Emocje i empatia — Jac Jakubow­ski, 2014-10-09 12:04:00