Opór: wróg czy sojusznik

Jac Jakubow­ski, 2017-07-24 12:54:14

24 lipca 2017

Opór: wróg czy sojusz­nik?

Prawie na każ­dym warsz­tacie pojawia się ktoś, kto z góry kwestionuje kom­peten­cje prowadzącego? Dlaczego w ludziach, którzy dobrowol­nie zapisali się na szkolenie, coching czy weszli do zes­połu projek­towego narastają różne formy otwar­tej i bier­nej agresji? Jak sobie z tym radzić nie wchodząc w rolę edukacyj­nego dominatora, albo uległego „usługodawcy”?

Wiele osób prze­żywa opór przed uczeniem się, przed pod­jęciem aktyw­nej pracy nad własnym roz­wojem. Czasem są to mechanizmy obronne, nie­świadomie aktywujące się w sytu­acji edukacyj­nej. Część z nich to pokłosie specyficz­nych urazów, których wielu z nas doznała w szkole, w której edukacja kojarzy się z przy­musem, lękiem przed oceną.

Inne źródła oporu to źle zawarty kon­trakt edukacyjny, brak poczucia kon­troli poznaw­czej, zagubienie w nowej sytu­acji. Czasem to po prostu wynik trud­no­ści w skon­cen­trowaniu się na innej niż codzienna bieganina rze­czy­wi­sto­ści.

Ostat­nio pojawiły się kon­cep­cje, które tłumaczą to zjawisko wła­ściwo­ściami. Rick Han­son, jeden z badaczy mózgu twier­dzi, że nawykowo więk­szość ludzi skon­cen­trowana jest na negatyw­nym obrazie rze­czy­wi­sto­ści. Kon­cen­trują się na problemach, trud­no­ściach, barierach. Nie potrafią otworzyć się, docenić siebie i innych, zareagować ciekawo­ścią na coś, czego nie rozumieją.

Reagują nie­kon­trolowana zło­ścią, uruchamiają się w nich pokłady lęku, chronią się w agresywne zachowania.

W trak­cie seminarium i w ramach póź­niej­szej wymiany mailowej będziemy dążyć do lep­szego zro­zumienia zjawiska oporu i tego, jak sobie z nim radzić. Mamy jesz­cze więk­sze ambicje, żeby pomóc Wam w odkryciu, jak wykorzystać złość i opór w procesie roz­woju Was i Waszych klien­tów.

Jac Jakubow­skiPodoba Ci się ten artykuł? Udostęp­nij go!

Co to jest BAIT?

BAIT — Baza Artykułów Instytutu TROP

Instytut TROP stworzył Bazę Artykułów w których znajdą się artykuły na temat:

  • specjalizacji w Akademii TROP,
  • modeli roz­woju,
  • idei, podejść i obszarów pracy,
  • rynku szkoleniowego.

Zapraszamy do lek­tury.

Po prawej stronie możesz prze­glądać nasze artykuły po autorach oraz zobaczyć naj­now­sze pozycje. Poniżej natomiast znaj­duje się podział według zagad­nień. Ten spis jest zawsze dostępny pod tre­ścią artykułu.

Autorzy

Klik­nij na osobie, aby zobaczyć jej artykuły:


Dorota Szczepan-Jakubowska


Jac Jakubow­ski


Alicja Kulawik


Justyna Zacharuk


Paulina Wój­cik

Zagad­nienia

Klik­nij na zagad­nieniu, aby roz­winąć listę artykułów.

Czy wiesz co to znaczy? — Pojęcia

Dokąd zmierzamy? — przy­szłość gospodarki i cywilizacji

Ewa­lu­acja, czyli co tu się dzieje

Inteligen­cja emocjonalna i empatia

Metoda TROP

Praca z kon­flik­tem

Praca zespołowa

Przy­wódz­two

Schowek na narzędzia, czyli pakamera

Studia przy­pad­ków

Szkolenie i coaching

Zmiana i roz­wój

Naj­now­sze atykuły

Trening Roz­woju Uważ­no­ści Empatycz­nej — Jac Jakubow­ski, 2017-08-04 11:11:55

Opór: wróg czy sojusz­nik — Jac Jakubow­ski, 2017-07-24 12:54:14

Trenowanie spon­tanicz­nej reak­cji empatycz­nej — Jac Jakubow­ski, 2014-10-27 12:43:00

Przy­szłość, która już się dzieje — Jac Jakubow­ski, 2014-10-16 16:26:00

Nawyk — Jac Jakubow­ski, 2014-10-16 12:25:00

Przed­siębior­czość trenera, coacha, lidera zmiany — Jac Jakubow­ski, 2014-10-16 11:55:00

Zmiana (czyli ludzie a zmiana) — Jac Jakubow­ski, 2014-10-15 19:41:00

Procesy grupowe (czyli koszty i zyski wynikające z ist­nienia procesów grupowych) — Jac Jakubow­ski, 2014-10-15 19:31:00

O sytu­acji edukacyj­nej. O uczeniu się — Jac Jakubow­ski, 2014-10-15 11:40:00

O procesie grupowym — Jac Jakubow­ski, 2014-10-15 11:22:00

Animatorzy roz­woju — Jac Jakubow­ski, 2014-10-15 11:11:00

Pokaż się — moc super­wizji — Justyna Zacharuk, 2014-10-14 19:24:00

Nowy paradyg­mat zarzą­dza­nia w cywilizacji wiedzy — Jac Jakubow­ski, 2014-10-14 17:08:00

Być per­for­merem spo­łecz­nym — Jac Jakubow­ski, 2014-10-14 16:56:00

Proces uczenia się we współ­czesnym biz­nesie — Jac Jakubow­ski, 2014-10-13 17:11:00

Lider zmiany — Jac Jakubow­ski, 2014-10-13 16:00:00

Być sobą w świecie zmiany — Jac Jakubow­ski, 2014-10-12 15:57:00

Modele myślowe — Jac Jakubow­ski, 2014-10-11 12:18:00

Dylematy współ­czesnego biz­nesu — Jac Jakubow­ski, 2014-10-10 10:24:00

Emocje i empatia — Jac Jakubow­ski, 2014-10-09 12:04:00