Trening Rozwoju Uważności Empatycznej

Jac Jakubow­ski, 2017-08-04 11:11:55

MIND­FUL­NES

W Pol­sce roz­wija się nurt MIND­FUL­NES, zapocząt­kowany przez Jona Kabat-Zinn’a. Ter­min ten oznacza UWAŻ­NOŚĆ, a nie­którzy tłumaczą go jako UWAŻNĄ OBEC­NOŚĆ. Definicja tego pana jest taka:

to stan świadomo­ści będący wynikiem inten­cjonal­nego i nieoceniającego kierowania uwagi na to, czego doświad­czamy w chwili obec­nej”.

Rdzeń tego podej­ścia tkwi w róż­nego typu podej­ściach wschod­nich – można go znaleźć w opisach mistrzów zen, czy innych prak­tyk. Ich istotą jest nie­ustanne pogłębianie świadomo­ści i poznawanie samego siebie.

W europej­skiej tradycji można znaleźć bar­dzo dużo podob­nych nur­tów. Na mnie naj­więk­sze wrażenie zrobił Mar­tin Buber (chasydzki filozof). Napisał, że wiele osób żyje w krót­kiej chwili między czasem prze­szłym, a przy­szłym, a nie potrafi być w czasie teraź­niej­szym.

General­nie nurt ten wydaje mi się być bar­dzo ważny i sen­sowny. Jed­nak jest coś, co wywołuje we mnie jakiś rodzaj sprzeciwu.

Przede wszyst­kim wiele tych przed­się­wzięć adresowanych jest do osób, które nie radzą sobie ze stresem. Ośrodki zapraszające na tego typu działania piszą o nawet nich jako o elemen­cie terapii. Kłóci się to nieco z bazą – medytacja nie jest adresowana do ludzi zaburzonych, tylko jest jakimś spo­so­bem na życie, roz­wijanie się. Jestem prze­konany, że tego rodzaju lub podobne prak­tyki potrzebna są każ­demu człowiekowi – tym nie­zaburzonym i nie­zestresowanym także.

Ponadto w podej­ściu MIND­FUL­NES pod­kreślana jest indywidualna praca nad sobą. Opisywane są procesy, dzięki którym spo­tykamy własne emocje. Używane jest nawet sfor­mułowanie „współ­czucie do samego siebie”. Moim zdaniem tkwi w tym nie­bez­pieczeń­stwo egocen­tryzacji. Jed­nocześnie nie­do­ceniana jest rola specyficz­nego obszaru emocji i uczuć – empatii.

Zauważmy – treningi uważ­no­ści są prowadzone przez… empatycz­nych profesjonalistów. Ludzie ci długo przy­gotowywali się do uważ­nego słuchania, wczuwania się, decen­trowania, czyli rozu­mie­nia cudzego świata znaczeń i doświad­czeń. Moim zdaniem swoją uważ­no­ścią, kon­cen­tracją „zarażają” uczest­ników, modelują ich zachowania, budzą poczucie bez­pieczeń­stwa chociażby poprzez swoją wiarygod­ność i profesjonalizm.

Ponadto takie treningi prowadzone są w grupach, w których zachodzi proces wspar­cia, moż­liwość zanurzania się w uwadze innych, ale też dawania uwagi (grupa uczy się uważ­nego słuchania każ­dego z uczest­ników).

SAMODZIEL­NIE, ALE NIE SAMOT­NIE

Metoda TROP adresowana jest do osób, które chcą się roz­wijać, a nie leczyć. Zdarza się, że uczest­nicy naszych zajęć w trak­cie inten­syw­nej pracy uświadamiają sobie wewnętrzne problemy, wiążące ener­gię traumy, czy różne formy uzależ­nień. Jeżeli tego potrzebują, kierujemy ich do pro­fes­jo­nal­nych terapeutów. Zdecydowanie warto przejść cykl terapeutyczny, zredukować lęk, wyzwolić się ze swoich destruk­cyj­nych mechanizmów.

Jed­nak efek­tywna terapia powinna kiedyś się skoń­czyć. A głęboka, inten­sywna praca nad własnym roz­wojem nie koń­czy się nigdy. Jest jed­nym z wymiarów sensu życia.

Roz­wijanie uważ­no­ści, sztuki kon­cen­tracji, nie­ustanne pogłębianie i poszerzanie świadomo­ści jest rdzeniem „bycia człowiekiem”.

Uważamy, że tego rodzaju samodzielna praca nad sobą powinna odbywać się w opar­ciu o uważ­ność drugiego człowieka. Zresztą okazuje się z prak­tyki, że „branie uwagi”, kon­struk­tywne korzystanie z tego, że ktoś „jest ze mną”, „uważ­nie mnie słucha” dla wielu ludzi nie jest proste. Więk­szość musi oduczyć się róż­nego typu zachowań sztucz­nie ściągających uwagę, albo obron wynikających z prze­konań, że „nikt tak naprawdę nie jest mną zain­teresowany”. Wiele osób musi zawal­czyć ze swoim lękiem, niskim poczuciem własnej war­to­ści, żeby pozwolić sobie na „wzięcie wspar­cia”.

Ale to nie wszystko.

Dawanie uważ­no­ści”, słuchanie, odzwier­ciedlanie, pomaganie drugiemu nie­zwykle służy temu, który daje. Kon­cen­trowanie uwagi, otwieranie się na uczucia i myśli innego aktywizuje mózg, pomaga „być zdrowym”, daje poczucie sensu życia. Więcej – empatia jest znakomitym mechanizmem, dzięki któremu uczymy się od innych, inspirujemy, budujemy wspól­noty, w których „chce nam się chcieć”. W tym sen­sie empatia jest pod­stawowym budul­cem każ­dej wspól­noty, także zdaniowej, czyli każ­dej działal­no­ści zawodowej. Jest waż­nym, prak­tycz­nym wymiarem wspól­nego działania, nazywanego współ­pracą. W naszym podej­ściu, nie zanie­dbując roz­wijania osobistych kom­peten­cji, wspieramy uruchamianie procesu grupowego, kreujemy kapitał spo­łeczny (czyli sieć relacji opar­tych na zaufaniu), uczest­niczymy w budowaniu kul­tury organizacyj­nej firm, wspieramy aktywizację środowisk różne projekty spo­łeczne.

Zaj­mowanie się tym obszarem jest dla nas bar­dzo ważne z bar­dzo pod­stawowych przy­czyn.

Empatia jest bazą powstawania wewnętrz­nej hierar­chii war­to­ści. Nie tych sztucz­nie głoszonych, wiszących w kor­poracjach na ścianie, czy nawet pięk­nie opisywanych w mądrych księgach. Chodzi o ich realizowanie w codzien­nym życiu, budo­wa­nie świadomych nawyków działania prospołecz­nego, nastawionego na dobro wspólne. Dzięki doj­rzałej empatii jesteśmy zdolni do miło­ści, budowania rodziny, wychowywania dzieci, tworzenia przyjaźni i innych osobowych relacji z ludźmi.

ROZ­WIJANIE UWAŻ­NO­ŚCI EMPATYCZ­NEJRÓŻ­NYCH PROJEK­TACH REALIZOWANYCH METODĄ TROP

W metodzie TROP bar­dzo często odwołujemy się do TUTERAZ. Korzystamy także z rado­ścią z mądro­ści podej­ścia MIND­FUL­NES. Pomagamy pogłębić samo­świa­do­mość, nauczyć się kon­struk­tyw­nych form komu­ni­ka­cji, odblokować eks­presję ciała.

Rów­nolegle bar­dzo nam zależy na roz­wijaniu wraż­liwo­ści na innych. Uczymy aktyw­nego słuchania, dawania uwagi, pracy nad decen­tracją, czyli zro­zumieniem spo­sobu widzenia świata przez inne osoby. Pomagamy też w umie­jęt­no­ści korzystania z procesu grupowego – otworzenia się na specyficzne doznania wynikające z syner­gii grupy.

Prowadzimy cykle warsz­tatowe, coachin­gowe, trenin­gowe dla osób, które chcą w opar­ciu o grupę lub sieć spo­łeczną roz­wijać doj­rzałą empatię. Często adresujemy je do kon­kret­nych środowisk (trenerzy i coache, liderzy biz­nesu, wła­ściciele firm rodzin­nych, nauczyciele, rol­nicy itd.). Pra­cu­jemy także w waż­nych obszarach spo­łecz­nych (prze­ciw­działanie starzejącemu się spo­łeczeń­stwu, aktywizacja młodzieży, współ­praca międzykul­turowa, spo­łeczna odpowiedzial­ność biz­nesu, itp.).

Prowadzimy też projekty wspierające firmy (zarówno kor­poracje, jak też firmy rodzinne), szkoły, fun­dacje i stowarzyszenia. W pew­nym momen­cie zro­zumieliśmy, że ist­nieje także coś takiego, jak TUTERAZ orga­ni­za­cji. Organizacja nie jest zbiorem osób – jest wspól­notą zadaniową. Ma swoje zwyczaje, historię, roz­wiązania. Ma swoją własną, nie­po­wtarzalną kul­turę, czyli war­to­ści zaklęte w rytuały. Szczegól­nie sil­nie czuć to w fir­mach rodzin­nych, gdzie „nar­racja” rodzinna prze­plata się z wyzwaniami biz­nesowymi. Widać to także wyraź­nie w róż­nicach między kor­poracjami wywodzącymi się z róż­nych krajów (np. z Nie­miec, Fran­cji, czy USA).

Wła­ściciele, menedżerowie, pracow­nicy, ale także klienci, dostawcy – wszyscy oni biorą udział w nie­zwykle złożonych pro­ce­sach emocjonal­nych i poznaw­czych. W naszych programach pomagamy im w rozumieniu tego, w czym biorą udział. A zro­zumienie wynika z odblokowania kon­taktu z własnymi emocjami, roz­winięciu doj­rzałej empatii, korzystaniu z intuicji i oczywi­ście z intelek­tual­nej analizy. Dopiero syn­teza tych procesów daje efek­tyw­niej­sze i sen­sow­niej­sze działanie.

TRENING ROZ­WOJU UWAŻ­NO­ŚCI EMPATYCZ­NEJ METODĄ TROP

Wypracowaliśmy także projekt adresowany głów­nie do osób zaawan­sowanych w pracy nad sobą. Pomaga on „prak­tykować” uważ­ność, dbać o swoją kon­dycję psychiczną.

Jego istotą są sesje uważ­no­ści empatycz­nej. Część z nich to spo­tkania warsz­tatowe prowadzone przez doświad­czonego trenera. Na tych sesjach uczest­nicy dobierają się w pary, które przez określony czas pracują samodziel­nie (np. odbywają cztery do sze­ściu sesji). Na kolej­nych spo­tkaniach grupowych przy­glądają się procesom, które w nich się uruchomiły, dobierają nowego „part­nera” i ponow­nie wchodzą w cykl samodziel­nych spo­tkań.

Istotą tego projektu nie jest tylko „nauczenie się czegoś”. Chodzi tu o wprowadzenie w swoje życie stałej prak­tyki pomagającej utrzymać wysoki poziom uważ­no­ści empatycz­nej, a co za tym idzie zredukować stres i stale roz­wijać kom­peten­cje osobiste potrzebne profesjonalistom wspierających roz­wój osób, orga­ni­za­cji i środowisk.

Wszyst­kich chęt­nych zapraszamy

zapisz się

lub dowiedz więcej: hanna.grudowska@grupatrop.plPodoba Ci się ten artykuł? Udostęp­nij go!

Co to jest BAIT?

BAIT — Baza Artykułów Instytutu TROP

Instytut TROP stworzył Bazę Artykułów w których znajdą się artykuły na temat:

  • specjalizacji w Akademii TROP,
  • modeli roz­woju,
  • idei, podejść i obszarów pracy,
  • rynku szkoleniowego.

Zapraszamy do lek­tury.

Po prawej stronie możesz prze­glądać nasze artykuły po autorach oraz zobaczyć naj­now­sze pozycje. Poniżej natomiast znaj­duje się podział według zagad­nień. Ten spis jest zawsze dostępny pod tre­ścią artykułu.

Autorzy

Klik­nij na osobie, aby zobaczyć jej artykuły:


Dorota Szczepan-Jakubowska


Jac Jakubow­ski


Alicja Kulawik


Justyna Zacharuk


Paulina Wój­cik

Zagad­nienia

Klik­nij na zagad­nieniu, aby roz­winąć listę artykułów.

Czy wiesz co to znaczy? — Pojęcia

Dokąd zmierzamy? — przy­szłość gospodarki i cywilizacji

Ewa­lu­acja, czyli co tu się dzieje

Inteligen­cja emocjonalna i empatia

Metoda TROP

Praca z kon­flik­tem

Praca zespołowa

Przy­wódz­two

Schowek na narzędzia, czyli pakamera

Studia przy­pad­ków

Szkolenie i coaching

Zmiana i roz­wój

Naj­now­sze atykuły

Trening Roz­woju Uważ­no­ści Empatycz­nej — Jac Jakubow­ski, 2017-08-04 11:11:55

Opór: wróg czy sojusz­nik — Jac Jakubow­ski, 2017-07-24 12:54:14

Trenowanie spon­tanicz­nej reak­cji empatycz­nej — Jac Jakubow­ski, 2014-10-27 12:43:00

Przy­szłość, która już się dzieje — Jac Jakubow­ski, 2014-10-16 16:26:00

Nawyk — Jac Jakubow­ski, 2014-10-16 12:25:00

Przed­siębior­czość trenera, coacha, lidera zmiany — Jac Jakubow­ski, 2014-10-16 11:55:00

Zmiana (czyli ludzie a zmiana) — Jac Jakubow­ski, 2014-10-15 19:41:00

Procesy grupowe (czyli koszty i zyski wynikające z ist­nienia procesów grupowych) — Jac Jakubow­ski, 2014-10-15 19:31:00

O sytu­acji edukacyj­nej. O uczeniu się — Jac Jakubow­ski, 2014-10-15 11:40:00

O procesie grupowym — Jac Jakubow­ski, 2014-10-15 11:22:00

Animatorzy roz­woju — Jac Jakubow­ski, 2014-10-15 11:11:00

Pokaż się — moc super­wizji — Justyna Zacharuk, 2014-10-14 19:24:00

Nowy paradyg­mat zarzą­dza­nia w cywilizacji wiedzy — Jac Jakubow­ski, 2014-10-14 17:08:00

Być per­for­merem spo­łecz­nym — Jac Jakubow­ski, 2014-10-14 16:56:00

Proces uczenia się we współ­czesnym biz­nesie — Jac Jakubow­ski, 2014-10-13 17:11:00

Lider zmiany — Jac Jakubow­ski, 2014-10-13 16:00:00

Być sobą w świecie zmiany — Jac Jakubow­ski, 2014-10-12 15:57:00

Modele myślowe — Jac Jakubow­ski, 2014-10-11 12:18:00

Dylematy współ­czesnego biz­nesu — Jac Jakubow­ski, 2014-10-10 10:24:00

Emocje i empatia — Jac Jakubow­ski, 2014-10-09 12:04:00