Syl­wetki współ­pracow­ników Grupy TROP

Agnieszka Kowalska-Piotrowska 200x280

Agnieszka Kowalska-Piotrowska

Trener, coach, menadżer zmiany, specjalista Lean Six Sigma, prak­tyk biz­nesu
Członek Honorowy Instytutu TROP

Z Grupą TROP współ­pracuję od 2010 roku, prowadząc wspólne projekty roz­wojowe. Zaj­mowałam się planowaniem i roz­wojem sieci absol­wen­tów zor­ganizowanych wokół TROPSWAT.

W swoim wielolet­nim doświad­czeniu menedżer­skim, zarządzałam obszarami sprzedażowymi w międzynarodowych orga­ni­za­cjach, nad­zorowałam wiele projek­tów strategicz­nych wprowadzających zmiany i doskonalących organizacje m.in.: zwięk­szających wydaj­ność pracy i efek­tyw­ność orga­ni­za­cji, optymalizacji procesów biz­nesowych a także kształ­towania kul­tury organizacyj­nej firmy. Zaj­muję się też coachin­giem kierow­ników projek­tów z zakresu meto­do­lo­gii Lean six sigma, pro­wa­dze­niem projek­tów oraz modelowaniem zmiany. Aktual­nie wspieram proces integracji ban­ków, kierując projek­tem modelowania kul­tury organizacyj­nej połączonego banku.

Jako coach i trener biz­nesu prowadęi procesy roz­wojowe z zakresu roz­woju umie­jęt­no­ści inter­per­sonal­nych, zarzą­dza­nia zmianą, meto­do­lo­gii Lean oraz umie­jęt­no­ści przy­wód­czych.

Z wykształ­cenia jestem praw­nikiem Ukoń­czyłam Studium Menedżer­skie (Szkoła Główna Han­dlowa), Szkołę Moderatorów Zmiany Kul­turowej, 11 edycję Szkoły Coachów i 24 edycję Szkoły Trenerów Biz­nesu (Grupa TROP). Posiadam Associate’s Cer­tificate In Project Management, wydany przez Geo­rge Washing­ton Univer­sity oraz dyplom SixSigma Black Belt.

Prywat­nie mama 7-letniej Hani i 5-letniej Mileny.