Syl­wetki współ­pracow­ników Grupy TROP

Agnieszka Zarzycka

Agnieszka Zarzycka

Prze­wod­nicząca Rady Cen­trum Cer­tyfikacyj­nego, super­wizor treningu i warsz­tatu grupowego oraz coachingu Metodą TROP, men­tor

Jestem super­wizorem oraz trenerem treningu inter­per­sonal­nego (II stopień) rekomen­dowanym przez Pol­skie Towarzystwo Psychologiczne. Posiadam dziesięciolet­nie doświad­czenie w pracy trener­skiej z róż­nymi środowiskami: biz­nesowymi, oświatowymi, akademic­kimi, poza­rzą­do­wymi, samorządowymi oraz wielolet­nie doświad­czenie w zarządzaniu zespołami.

Specjalizuję się w zakresie: roz­wijania umie­jęt­no­ści inter­per­sonal­nych i współ­pracy grupowej oraz w szkoleniach dla menagerów (m.in. budo­wa­nie zespołów, motywowanie, coaching) i trenerów. W dziedzinie pomocy indywidual­nej specjalizuję się w coachingu i men­toringu wyż­szej i śred­niej kadry menedżer­skiej. Pracuję w paradyg­macie sys­temowym – podej­ście to cechuje widzenie osoby w kon­tek­ście zespołowym i organizacyj­nym.

Pracowałam m.in. dla: L’Oreal, Pramerica Finan­cial, Siemens, PKO, IKEA, Initiative Media, Stowarzyszenie Agen­cji Reklamowych w Pol­sce, OFI, Eli Lilly, PKP Cargo, Ista Pol­ska, GETiT, Leker­land, SANITEC KOŁO, Schnaider Elec­tric. Szkolenia trener­skie prowadziłam m.in. dla: WARTA, Urząd Służb Cywil­nych, Novar­tis, Pricewater­houseCoopers, Podyplomowe Studia IPSiR UW, John­son­Diver­sey, Cen­trum Projek­tów Europej­skich.