Syl­wetki współ­pracow­ników Grupy TROP

Andrzej Blikle - 200x280

Andrzej Blikle

Profesor, men­tor, doradca
Członek Honorowy Instytut TROP

Jestem profesorem nauk matematycz­nych w obszarze infor­matyki, człon­kiem Europej­skiej Akademii Nauk (Academia Europaea). W latach 19701990 wykładałem m.in. na Uniwer­sytecie War­szaw­skim, Ber­keley Univer­sity (USA), Kopen­hagen Univer­sity i Tech­nical Univer­sity of Den­mark (DK), Lin­koping Univer­sity (S).

W obszarze biz­nesowym jestem dyplomowanym mistrzem cukier­niczym, a w latach 19902010 peł­niłem funk­cję prezesa zarządu firmy „A.Blikle Sp. z o.o.”. Obec­nie jestem wiceprzewod­niczącym rady nad­zor­czej tej firmy. Od roku 2008 prowadzę też działal­ność gospodar­czą ANDRZEJ BLIKLE DORADCA specjalizując się w szkoleniach z zakresu zarzą­dza­nia kom­plek­sową jako­ścią (TQM) i zarzą­dza­nia god­no­ściowego.

W obszarze spo­łecz­nym byłem człon­kiem założycielem i prezesem dwóch kaden­cji Pol­skiego Towa­rzy­stwa Infor­matycz­nego, w latach 20022005 prezesem zarządu Pol­skiej Federacji Producen­tów Żyw­no­ści, człon­kiem założycielem i prezesem stowarzyszenia kup­ców „Nowy Świat”, a obec­nie jestem człon­kiem założycielem i prezesem stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzin­nych. W sumie działam w blisko trzydziestu orga­ni­za­cjach spo­łecz­nych, obywatel­skich i gospodar­czych.