Syl­wetki współ­pracow­ników Grupy TROP

anna kazakow - 200x280

Anna Kazakow

Trener, coach, mediator

Przez ponad 15 lat wspierałam klien­tów biz­nesowych w pro­ce­sach rekrutacyj­nych. Od 7 lat prowadzę szkolenia i warsz­taty, a dwa lata temu dołączyłam do grona coachów i dzielę swoją pasję pomiędzy pracę z grupami a indywidualne spo­tkania. Specjalizuję się w szkoleniach w których jest miej­sce na proces grupowy oraz wspólne dochodzenie do roz­wiązań, takich jak komunikacja inter­per­sonalna, aser­tyw­ność, budo­wa­nie toż­samo­ści zes­połu, roz­wiązywanie kon­flik­tów, motywowanie, delegowanie, zarządzanie zmianą, szeroko pojęte przy­wódz­two oraz kreatyw­ność w biz­nesie. Mam przyjem­ność prowadzić szkolenia Train the Trainers oraz w ramach Akademii TROP prowadzę zajęcia w Szkole Trenerów Biz­nesu Grupy TROP. Wspieram też swoich klien­tów z branży far­maceutycz­nej w tzw. twar­dych szkoleniach ucząc i doskonaląc ich tech­niki sprzedaży. W stycz­niu 2014 miałam okazję prowadzić warsz­taty na Ukrainie dla przed­stawicieli firmy far­maceutycz­nej, były to kolejne warsz­taty prowadzone przeze mnie w języku rosyj­skim. Jako prze­ciw­wagę dla działań w sferze biz­nesu chęt­nie tworzę warsz­taty roz­wojowe dla kobiet.

Jestem absol­wentką 22 edycji Szkoły Trenerów Biz­nesu, 10 edycji Szkoły Coachów i Szkoły Mediacji. Ukoń­czyłam kurs facylitacji w Ber­linie prowadzony przez szwaj­car­ską firmę Towers Per­rin. Posiadam cer­tyfikat Coacha Grupy TROP.

Firmy, z którymi współ­pracowałam zarówno jako trener jak i coach: Business ad Network, Grupa Orlen, PZU, DGS, Kom­pania Piwowar­ska, Pol­ski Instytut Dyplomacji, Wyż­sza Szkoła Tech­nik Infor­matycz­nych, Wyż­sza Szkoła Finan­sów i Administracji, ATM, AtMedia, Stowarzyszenie Orga­ni­za­cji Incen­tive Travel, Aromes, Energa, Wol­ters Kluwer, Microsoft, Business Way, BSP i inne.
Prowadzę szkolenia rów­nież w języku rosyj­skich i buł­gar­skim.