Syl­wetki współ­pracow­ników Grupy TROP

Barbara Fichtel 200x280

Bar­bara Fich­tel

Mediator, doradca ds. HR, specjalista ds. wspie­ra­nia współ­pracy w obrębie naj­wyż­szej kadry zarządzającej

Z Grupą TROP współ­pracuję od 15 lat głów­nie w obszarze projek­tów z zakresu roz­woju zasobów oraz budowania kapitału intelek­tual­nego w orga­ni­za­cjach. Mam wiele doświad­czeń w kształ­towaniu środowiska pracy zes­po­ło­wej i tworzeniu pro­gra­mów edukacyj­nych dla pra­cow­ni­ków na róż­nych poziomach zarzą­dza­nia, a także w róż­nych kul­turach orga­ni­za­cyj­nych.

Jako Dyrek­tor Działu Szko­leń, a następ­nie Dyrek­tor Per­sonalny firm AIG w Pol­sce przy­gotowywałam oraz wdrażałam programy roz­wojowe dla Amplico Life, AIG PTE oraz AIG Asset Management. W latach 20062012 na stanowisku Dyrek­tora Per­sonal­nego Grupy ITI specjalizowałam się w inicjowaniu i realizowaniu projek­tów kor­poracyj­nych obej­mujących wszyst­kie spółki hol­dingu. Koor­dynowałam pracę działów per­sonal­nych firm Grupy ITI, skupiając się na zarządzaniu róż­norod­no­ścią oraz zmianą, a także budowaniu wewnętrz­nego dialogu i poszukiwaniu obszarów syner­gii.

W wol­nych chwilach gotuję i zaj­muję się urządzaniem wnętrz – naj­chęt­niej stylowych.