Syl­wetki współ­pracow­ników Grupy TROP

Bartosz Plazak 200x280

Bar­tosz Płazak

Trener

Z wykształ­cenia ekonomista, z powołania trener. Posiadam rekomen­dacje trener­skie II stop­nia (trener treningu inter­per­sonal­nego) Pol­skiego Towa­rzy­stwa Psychologicz­nego. Specjalizuję się w szkoleniach kształ­tujących kom­peten­cje mięk­kie, a szczegól­nie trener­skie i lider­skie. Prowadzę warsz­taty edukacyjne, treningi roz­wojowe, inter­per­sonalne i twór­czo­ści.

Na warsz­tatach działam w opar­ciu o doświad­czenia i zaan­gażowanie grupy, ograniczam do minimum wykłady i prezen­tacje. Stosuję metody twór­cze, pracuję w opar­ciu o proces grupowy. Uczest­nicy moich szko­leń to pracow­nicy i kadra zarządzająca firm produk­cyj­nych, han­dlowych, ban­ków, a przede wszyst­kim trenerzy.

Organizuję i prowadzę eventy roz­wojowe na pokładach jach­tów pod żaglami na morzu i jeziorach. Jestem twórcą Katowic­kiego Teatru Improwizacji Improwokacja, gdzie propaguję improwizację, jako spo­sób na roz­wój osobisty i jako metodę szkoleniową. Podej­ście holistyczne do człowieka i jego otoczenia to mój drogo­wskaz. W czasie wol­nym żagle, gitara i motocykle. Około 1000 dni na sali szkoleniowej, około 40 lat w metryce, około 7 lat pracy trener­skiej i 17 lat pracy w dużych fir­mach.